Sorularlaislamiyet.com Mobil Site
Kategoriler
Güncel
Bir mezhebe uymamız gerekir mi? (Mezhepler Kitabı) - Sinan YILMAZ
ÖnsözAsrımız maalesef birçok manevi hastalığı içinde barındırmaktadır. Ahir zaman olması sebebiyle manevi hastalıklar hızla yayılmakta, panzehir hükmündeki ilimlerden yoksun olanlar da bu hastalıklara yakalanarak uhrevi hayatlarını perişan etmektedirler.Bu hastalıklardan biri ...
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?
Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis ...
Terör Saldırıları ve İslamiyet
Müslüman Terörist Olamaz, Terörist de Gerçek bir Müslüman OlamazDünyayı sarsan ve sadece Amarikan halkının değil bütün dünyanın üzüntüsü haline gelen trajediyi Türkiye’den gelen bir telefonla öğrendiğim zaman, benim ilk tepkim, odamda bulunan arkadaşlara, biraz sonra ...
Rasulüllahın Huzurunda Tadılan Keyfiyet
Risalet sohbetinin tesiri açısından sahabelere yetişilemiyeceğine işaret eden birkaç hadis nakletmek istiyorum: Rasulüllahın katiplerinden Ebû Ribi Hanzala b. er-Rebi el-Üseydi kendi başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır:“ Bir gün Ebû Bekirle karşılaştım. Bana: Ey ...
Peygamberimizin Düşmanları Bile Onun Sıdkına Şâhittirler
1. Kırk yaşına kadar kendisine “Muhammedül-Emîn” diyen ve emanetlerini teslim eden düşmanlarının Onu, Peygamberlikle ortaya çıktığında red ve inkâr etmeleri, kendileri adına tenâkuzdan başka bir şey değildir. Kendilerini akıllı, kültürlü ve mütefekkir gören bu ...
Peygamberimizin Risâletinden Önceki Hayatı Da Onun Peygamberliğine Delildir
1. Dünyaya teşrifi esnasında meydana gelen olağanüstü hâdiseler, çocukluk devresinde yakınlarının müşahedeleri ve gençliğinde firâset sahiplerinin kendisinde sezdikleri manâlar, Onun gelecekte büyük bir vazife altına gireceğinin anlamlı ifadelerinden başka bir şey ...
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (a.s.m) hasaisi/ayrıcalıklı özellikleri nelerdir?
Hasâis kelimesi, "bir şeye veya bir kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük nisbet etmek" anlamındaki hass (husus) mastarından isim olan hâssıyyetin çoğulu olup "meziyetler ve üstün özellikler" demektir. (Lisânü’l-Arab, "hşş" md.) Hasâisü'n-Nebînin Kur'an ve ...
Hz. Muhammed (asm)'in insani yönünü, yani adaleti, hoşgörü ve güvenilirliğini anlatır mısınız?
Peygamber Efendimizin (asm) on yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik Hazretleri anlatır:"Resul aleyhisselamdan, bir şey istenmezdi ki, Resul aleyhisselam, onu, isteyene vermiş olmasın." (Buhârî, Edeb, 39; Müslim, Fedâil, 56)"Peygamber aleyhisselamın yanına bir adam gelir sadece, ...
Piyango Bileti Almak Caiz midir?
Piyango, kumarın bir çeşidi olduğundan, piyango biletini alıp oynamak kesinlikle dinen haramdır. Onun yoluyla kazanılan mal da gayrimeşrudur. Cahiliyye döneminde piyango kumarına benzer bir kumar vardı. Şöyle ki: Kumar oynayanların on bir tane okları vardı. 1. Fesben üzerine ...
Osmanlıca Kavgası
Bu neyin kavgasıdır? Dilin mi, yazının mı? İmam Hatip okulları dışında kalan okullara seçmeli olarak konan ders dilden ziyade yazıdır, ama hedef 1928'den önce asırlarca kullandığımız ve binlerce eserde kullanılan yazının okunması ve anlaşılması ise hem yazı hem ...
"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."
(Buhari, İlim, 34)
Editörün Seçimi
Paris'te karikatür dergisinin basılması, Peygamberimiz dönemindeki Ka'b b. Eşref örnek verilerek caiz olabilir mi?
Hz. Peygamber (asm) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair Ka'b b. Eşrefi, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Ka'b  b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (asm) ve İslam ...
Ahirette günah ve sevap durumu nasıldır? Sevabı günahından çok olanlar, günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete girecektir?
İnsan, iyilik ve kötülüğe kabiliyeti dolayısıyla varlıklar arasında en mükemmel mevkie çıkabildiği gibi, en düşük dereceye de düşebilmektedir. Böyle bir fıtratta yaratılan insanın, elbette bütün yaptıklarının kaydedilmesi gerekir. Her şeyi muhafaza eden Cenab-ı Hakk'ın ...
Allah her şeyi önceden yarattı mı, yoksa hâlâ yaratmakta mıdır?
- Allah’ın kâinatı, evreni, içinde bulunduğumuz zaman diliminden önce yarattığında şüphe yoktur. Göklerin ve yerin daha önce yaratıldığında şüphe edilemez.- Kaf Suresi'nin 20. âyetinde ve benzeri âyetlerde geçen “Sura üfürüldü” ifadesi, geçmiş zamanı değil geniş ...
Şeriat nedir, nasıl yaşanır; bu asırda şeriat geçerli midir?
İslam dini, diğer konularda olduğu gibi idari mekanizma hususunda da görüş belirtmiştir. Devlet yönetimi ile ilgili belli ilkeler koymuştur. Ayrıntı kısımlarda bu ilkelere bina edilerek uygulanır. Adalet, hukuk, insanların haklarını ihlal etmemek, devlet yönetimini kötüye ...
Dövme yapmak doğru mudur? Dövmeyi çıkarmak gerekir mi? Dövme, gusül, abdest ve diğer ibadetlere engel olur mu?
Dövme, insan cildinde boya maddesiyle yapılan kalıcı şekil demektir.İnsanlar, çok eski zamanlardan beri vücutlarının çeşitli yerlerine dövme yaptırmışlardır. Bugün bu adet, yer yer sürdürülüyor. Avrupa ve Amerika'da bazı gençler bunu bir "süs" şeklinde yaparken, yurdumuzda ...
Bakla falı diye bir şey var mıdır? Bu gibi şeylerin yanlış olduğunu insanlara anlatınca, "Biz inanmıyoruz, sadece eğlencesine..." diyorlar. Bu şekilde olsa bile doğru mudur?
Yanlışın eğlencesi de olmamalıdır. Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti, dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli ...
Kabirde soru sual olacağına dair âyetten delil var mıdır?
Akâid kitaplarının hemen hemen tümünde, Münker-Nekir'den, bunların kabirde ölüye yönelttikleri sorulardan bahsedilir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya çekileceğine dair açık bir ifadeye de rastlanmaz.Ancak bazı âyetlerin ...
Boşanma nedenleri hakkında bilgi verir misiniz?
İslam dini boşanma hakkını kocaya vermiştir. Bu bakımdan kadın erkeği boşayamaz. Ancak bunun bazı istisnaları vardır.1. Erkek boşanma hakkını kadına vermişse, kadın erkekten boşanabilir.2. Kadın resmi nikahı varsa ve hakime başvurursa, hakim de onların boşanmasına karar ...
Kadının aile içerisindeki sorumlulukları ve kocasına karşı görevleri nelerdir?
Kadının Kocasına Karşı Vazifeleri: 1. Kanaat. Çünkü kanaatkar olmak kalp rahatlığının sebebidir. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederek efendisini, kendisinden ve evinden soğutmaktan sakınmalıdır. Kanaat; kafi gelecek miktar ile yetinmek, tamahkarlık etmemek ...
Peygamberimize (asv) olan sevgimizi nasıl anlarız, ona verecebilecegimiz hediye nedir ve nasıl verebiliriz?
Hz. Peygamber (asv)'i sevmek ve onun razı olduğunu bilmek soyut bir durum olduğu için anlamak zordur. Bir insan ben Peygamberimiz (asv)'i seviyorum diyebilir. Fakat bu durum içimizdeki bir duyguyu anlattığından dolayı, dışımızda bunu göstermemiz gerekir.Diğer taraftan, Peygamberimiz ...
Son Cevaplananlar
"İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir." (İbn. Asakir) Hadisini açıklar mısınız?
"İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir." (İbn. Asakir) Elbani bu rivayetin zayıf olduğunu bildirmiştir. (Zaiful Cami', 5293)Günümüzde bile soğukluğunu hissettiğimiz bir Câhiliye devri âdeti vardır: Kız çocuklarını hor görmek. Bu kaba ve çirkin âdet, ...
İmam Şafi ile İmam Ahmed arasında geçen namaz hikayesi gerçek midir?
Bu hikayeyi İmam Sübki, Hasan b. Ammar adında bir alimden naklen aktarmıştır. Ancak hikâyenin kesin olmadığını göstermek için “Hukiye/hikâye edildi ki” şeklinde kıssanın zayıflığını gösteren “tamriz sigasını” kullanmıştır. (bk. Subki, ...
İdealizm ile materyalizm nedir? Kimlere idealist denir?
- Felsefi anlamda idealizm, bütün fiziksel nesnelerin bütünüyle zihne bağımlı olduğu, onların bilincinde olan bir zihin olmaksızın metafizik anlamda hiçbir varlığın olmadığı anlayışını seslendiren bir düşünce akımıdır.Buna karşı, idealizm ile taban tabana zıt bir ...
Allah'ın bizi sonradan yaratmasına mahluk diyemiyorum, kadim de değil, bunu nasıl anlatmalıyız?
- Bir şey ezelidir, ya da sonradan var olmuş hadistir. Bunun ortası olamaz. Öyleyse, sonradan var olduğu açıkça belli olan kâinatın ezeli olmadığı açıktır.- Allah’ın sıfatlarının ezeli olması, varlıkları sonradan yaratmasına engel değildir. Hatta başka şekilde ...
Paris'te karikatür dergisinin basılması, Peygamberimiz dönemindeki Ka'b b. Eşref örnek verilerek caiz olabilir mi?
Hz. Peygamber (asm) bazı savaş suçlularını, Ebu Izze gibi, düşmanla iş birliği eden ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırtan Yahudi Şair Ka'b b. Eşrefi, bir devlet başkanı olarak emir verip öldürtmüştür. Ka'b  b. Eşref şiirleriyle Hz. Peygamberi (asm) ve İslam ...
"İncil'i özetle deseler 'sevgi' derim. Kur'an'ı özetle deseler 'Mekke'deki ayetlere sevgi, Medine'dekilere ise kin, nefret, düşmanlık, öldürme, savaş ve kılıç' diye özetlerim." Acaba bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz?
Dinlerin gönderiliş gayesini kısaca "insanların dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmek" şeklinde özetleyebiliriz. Bunun gerçekleşmesi için de Cenab-ı Hak tarihin hiçbir dönemini ilahi vahiyden hâlî bırakmamış, gönderdiği Peygamberler ve indirdiği kitaplarla insanlığı kendi ...
Kur'an âyetlerinin makamlı okunuşlarına çalgı aletleriyle eşlik etmek caiz midir?
Kur'an âyetlerinin bizzat bu şekilde müzik eşliğinde söylenmesi caiz değildir. Böyle olursa teganni yapılmış olur. Söylenen sözlerin mana olarak ayetlere yakın olması normaldir. Çünkü dini ifadeler kullanıldığı için, bu kadarlık bir etkileşim olmasında bir sakınca ...
Ahirette günah ve sevap durumu nasıldır? Sevabı günahından çok olanlar, günahlarının cezasını çektikten sonra mı cennete girecektir?
İnsan, iyilik ve kötülüğe kabiliyeti dolayısıyla varlıklar arasında en mükemmel mevkie çıkabildiği gibi, en düşük dereceye de düşebilmektedir. Böyle bir fıtratta yaratılan insanın, elbette bütün yaptıklarının kaydedilmesi gerekir. Her şeyi muhafaza eden Cenab-ı Hakk'ın ...
Tekel ve zararlı ürün imal eden yerlerde çalışmak sakıncalı mıdır? Günah ve haram mıdır?
Dinen haram sayılan içki, uyuşturucu, domuz gibi maddelerin üretildiği ve satıldığı yerlerde çalışmak caiz değildir.Sigara gibi haramlığı kesin olmayan işlerde çalışmak caiz olsa da kazanılan para tayyib kazanca girmez.Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf "Şer’i Fetvalar" ...
Kerahet vakitleri ne zamandır?
Beş vakit vardır ki, onlara "Mekrûh Vakitler" denir. Birincisi: Güneşin doğmasından bir mızrak boyu (beş derece) ki, memleketimize göre kırk ile elli dakika arasında bir zamanla yükselişine kadar olan zamandır.İkincisi: Güneşin yükselip de tam tepeye geldiği ...
Son Cevaplananlar