Hadis - İçerikler
Bizlere hadis ilimleri ve hadis kategorileri hakkında bilgi verir misiniz?
"Bir tek adam seninle hidâyete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun ve keçiden daha hayırlıdır." Bu hadisin kaynağı nedir?
Farsça'nın cennet ehlinin lisanı olacağına dair sahih rivayet var mıdır?
Dicle'nin ve bazı nehirlerin cennet nehirlerinden olduğu yolunda bir hadis var mıdır? Dünya nehirlerinin cennet nehirlerinden sayılmasının manası nedir?
Gadri Hum'da Veda hutbesinin sonunda ve başka birkaç yerde Peygamberimizin Hz. Ali'yi öven hadislerinin anlamı nedir?
"Kadın bir kaburga kemiğinden, bir eğri kaburga kemiğinden yaratıldı, onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın." Kadının yaratılışı ile ilgili bu hadisi açıklar mısınız?
"Ahir zamanda, sizin en iyiniz çoluk çocuğu olmayandır." diye hadis-i şerif var mı?
Hadislerde geçen "bizden değildir" ifadesi nasıl anlaşılmalıdır? Mesela, "Bizi aldatan bizden değildir.", "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." gibi...
"Bu din kolaylıklar dinidir. Hiç kimse bu dine galip gelemez. Din daima kişiye galebe eder." Bu hadis nasıl anlaşılmalıdır?
Peygamber Efendimiz'in, bir bedevîye İslam'ın şartlarını anlatan ve ona bunları yaptığı takdirde cennete gireceğini ifade eden hadisi var mıdır?
"Buhari" hadis kitabının güvenilirliği konusunda âlimlerin görüşü nedir?
Hadiste "Allah sizden her biri için, bir cinni arkadaş kılmıştır." buyurulmaktadır. Bu hadisi yorumlar mısınız; herkesin bir cini var mıdır?..
Namaz kılan birinin yanından bir kadın, bir siyah köpek veya bir maymun geçtiğinde namazı bozulurmuş. Gerçekten böyle bir hadis var mıdır?
"Ben yanında zikredildiğim zaman bana salât okumayan kimsenin burnu sürtülsün." hadisini açıklar mısınız; salavat getirmenin önemi nedir?
"... Allah bir çok şeyleri unutmaksızın açıklamamıştır. Sakın onları araştırmayın!.." hadisini açıklar mısınız?
Hz. Aişe, "Resulullah Allah'ı gördü, diyen yalan söylemiş olur." buyurdu.(Buhârî) Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
"İman yetmiş küsur bölümdür; en üstte 'Allah'tan başka ilâh yoktur' sözünü kabul etmek ve en altta insanlara sıkıntı veren bir nesneyi yoldan çekmek/kaldırmak bulunmaktadır. Haya da imanın bir parçasıdır." hadisini açıklar mısınız?
İstanbul'un fethini haber veren hadisi açıklar mısınız?
"Her hükümdarın bir koruluğu vardır. Allah'ın koruluğu ise haramlardır." Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
"Uyandığınız zaman ellerinizi üç kere yıkayın, çünkü ellerinizin nerede gecelediğini bilemezsiniz." hadisini açıklar mısınız?
"Birinizin kulağı çınladığı zaman bana salavat getirsin. Beni hayırla ananı Allah da hayırla ansın." hadisini nasıl anlamalıyız?
"Rızkı yerin altında arayınız." hadis-i şerifini nasıl anlamalıyız?
Hz. Peygamber Efendimizin kırk hadisini anlatabilir misiniz?
"Bir saatlik ilim altmış yılık ibadetten üstündür." hadisi sahih midir?
Namazlardan sonra elleri kaldırıp dua yapmak konusunda hadis-i şerif var mı?
"Ümmetimin ihtilafı rahmettir." hadisini açıklar mısınız?
"Kibre karşı kibir sadakadır." diye bir hadis var mıdır, açıklar mısınız?
Özür dileme ile ilgili hadis-i şerif var mıdır?
En güvenilir sahih hadis kitapları (Kütüb-ü sitte) hakkında bilgi verir misiniz?
"Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." anlamındaki hadis sahih midir; nasıl anlamalıyız?
İki melek (Cebrail, Mikail), iki peygamber (İbrahim, Nuh), iki arkadaş (Ebu Bekir, Ömer) diye başlayıp, biri şiddeti diğeri yumuşaklığı emreder, diye ifade edilen hadisin açıklaması nedir?
"Rahmetim gazabımı geçti..." Bu hadis-i kutsi nasıl anlaşılmalıdır?
Kur'an-ı Kerim'in yeterliliği ve sünnet olmadan din olur mu? Bir Müslüman Hz. Peygambere uymak zorunda mıdır?
Eşek şeytanı görünce anırır, horoz melek görünce öter gibi hadis rivayetleri var mıdır? Varsa, bunları mecazi olarak mı anlamak lazımdır?
Kıyamet alametlerinden "Türklerle savaş" hakkındaki hadisi açıklar mısınız?
Hata ve unutarak günah işlemek konusundaki hadisi açıklar mısınız; buradaki mesuliyetimiz nedir?
Recm ayeti var mıydı, Hz. Peygamber kimleri recmettirdi? Zina edene ceza vermek, rahmet dini olan İslam ile nasıl bağdaşır? "İçinizden kimse, Kur'an'ın tümünü elinde tutuğunu söylemesin." anlamında bir söz var mıdır?
"Şerli olanlarınız bekârlardır." hadisi bağlamında, bekârlığın şer olması ve evlenmenin hükmü hakkında bilgi verir misiniz?
"Kişinin konuşmalarında 'inşallah' demesi imanının mükemmelliğindendir." hadisini nasıl anlamalıyız?
"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışınız." sözü hadis midir?
"Amel defterinde yedi yüz besmele bulunanı Allah Teâlâ cehennemden çıkarır." Bu hadisin açıklaması nedir?
Cehennemin büyük bir bölümünü kadınların ve zenginlerin doldurması ile ilgili hadisleri açıklar mısınız?
İslam'ı akılla anlamaya dair hadisleri açıklar mısınız? Akıl vahiy ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?
"Ameller niyetlere göredir." hadisini nasıl anlamalıyız?
Mevzû hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Zina yaparken insanın imansız olduğunu belirten hadise göre, zina yaparken ölen kimse imansız mı ölmüş olur? Yani zaina yaparken iman gider mi?
Miraç Kandili hakkında, hadislere dayanarak açıklama yapar mısınız?
Hadis-i şeriflerin doğru olup olmadığını nasıl anlarız? Tavsiye edeceğiniz içinde sahih hadislerin bulunduğu bir kitap var mı?
İbrahim Canan Hoca'nın "Kütüb-i Sitte ve Şerhi" eserinde, altı hadis kitaplarının tüm hadisleri yazılı mıdır?
Sahih ve güvenilir hadis kitaplarının isimlerini söyleyebilir misiniz?
"İnsan bilmediğinin düşmanıdır." sözü hadis midir; açıklayabilir misiniz?
"Bu dünyada, sanki gurbete gitmiş bir gün yuvasına tekrar dönecek biri gibi ol veya gelip geçici bir yolcu gibi ol." sözünü açıklar mısınız?
"Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl tanırsa öyle muâmele ederim." kudsi hadisini açıklar mısınız ve Allah'a hüsnüzan beslemek, havf ve reca ortasında bulunmak hakkında bilgi verir misiniz?..
"Üzerinize emir olarak Habeşli siyahi bir köle bile tayin edilse, onu dinleyin ve itaat edin..." anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız?
Hadis, ayeti nesh eder mi; eder ise bundan -haşa- Kur'an'ın eksik olduğu anlaşılmaz mı?..
Hadislerin yazılması, toplanması, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Fitne zamanlarında nefsi müdafa etmemek; silahı bırakmak ve Habil gibi mi davranmak gerekir? Fitne hadisini nasıl anlamalıdır?
Misafirlik ve üç günden fazla misafir kalmanın durumu nedir? "Misâfırlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır..." (Buhari, Edeb 85) hadisini nasıl anlamalıyız?..
"İlim Çin'de de olsa arayın." sözünün hadis olup olmadığını açıklar mısınız? Bu sözün uydurma olduğunu söyleyenler vardır, ne dersiniz?
Peygamberimiz Miraç'da Allah'ı görmüş müdür?
Sarıkla ilgili olan hadis rivayetlerini değerlendirir misiniz? Bazı alimler bu hadisler için "uydurma" diyorlar...
"Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı." (Müslim, Tevbe, 9) Bu hadisi nasıl anlamak gerekir?
Bir kimsenin yalnız yolculuk yapmaması hakkında hadisler var mıdır, yalnız yolculuk yapmanın sakıncaları nelerdir?
"Müslüman ile kafiri ayıran tek fark namazdır." hadis-i şerifini nasıl anlamamız gerekiyor?
Layık olmayanlara dini anlatmak, öküzün boynuna inci takmak gibi mi olur? "Layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer." şeklinde hadis var mıdır; nasıl anlamalıyız?
"Kim bir mümin kardeşini kınarsa, o kötülüğü (kınadığı şeyi) yapmadan ölmez." hadisini nasıl anlamalıyız?
Övünmek ve münakaşa etmek için ilim tahsil etmek doğru mu? "Ne alimlere karşı övünmek, ne cahillerle münakaşa etmek ve ..." hadis-i şerifini açıklar mısınız?
"Kim zamanının imamına uymazsa cahiliye ölümü üzerine ölür." hadisi nasıl yorumlanmalıdır? Bu hadisinin kaynağı var mıdır ve güvenilir midir?
"Müminin artığı, mümin için şifadır." diye bir hadis var mıdır? Kafirin artığı temiz midir?
"Temizlik imandandır." hadis-i şerifinin kaynağı ve yorumu hakkında bilgi verir misiniz?
"Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım." "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır." gibi hadisleri nasıl anlamalıyız?
İmamı Azam ve hadisle amel konusunu açıklar mısınız? Şu andaki hadislerin bir çoğu değiştirilmiş midir?..
"Çekirge, denizdeki bir balığın hapşırığıdır." hadisini ve çekirgeye beddua edilme konusunu açıklar mısınız?
Hadislerin çeşitli yönlerden sınıflandırılması nasıl olmaktadır? Bir hadisin sahih olup olmadığını nasıl anlarız?..
Kıyamete yakın yüksek binaların yapılmasıyla ilgili bir hadis vardı; bu hadisi açıklar mısınız?
Ayet ve hadisler arasında zıtlık / çelişki var mıdır?
Müteşabih hadisler hakkında bilgi verir misiniz? (Bacağını açıp baldırını gösterir; ressamlar; bulut içerisinde...)
"Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir." anlamına gelen bir hadis var mıdır? Varsa bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Tıp, astronomi ve diğer ilimlerle ilgili hadisler muteber midir?
Fakirlerin zenginlerden önce cennete gireceğine dair hadisi açıklar mısınız?
Hadisi inkar etmek
"Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalış." sözü hadis midir, hadis ise nasıl anlamak gerekir?
Mescitte kayıp eşya aramakla ilgili hadis hadis hakkında bilgi verir misiniz?
"İstiğfar eden kimse, günde yetmiş kere de tövbesinden dönse de günahta musır sayılmaz." Bu hadiste anlatılmak istenen nedir?
Zina edenin imanı gider mi? Bir hadiste buyuruluyor ki, "Bir kişi zina yaparken mümin değildir." Yani imansız mıdır veya mümin ile Müslüman arasında bir fark var mıdır?
Kıyamete yakın insanların zenginleşmesi ile ilgili hadisleri nasıl yorumlamalıyız?
Peygamber Efendimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i öpmesi ile ilgili hadisleri nasıl anlamak gerekir, yorumlar mısınız?
Ehl-i beyti sevmekle ilgili hadis var mı?
"Türkler size saldırmadan siz sakın Türklere saldırmayın çünkü onlar gelecekte İslamiyet'e çok hizmetleri bulunacaktır." diye bir hadis-i şerifi var mı, varsa sağlam mı?
İbni Arabi kitabında, "Peygamber Efendimiz (asm)'in şöyle buyurduğu bir hadisi hatırladım: 'Allah yüz bin Âdem yaratmıştır.' " şeklinde bir cümle geçmektedir. Bu ifadeyi nasıl anlamak lazımdır, ne kastedilmiştir?
Her hadisle amel etmek zorunda mıyız? Bugün Peygamber Efendimizin sözleri olarak bir çok hadis okuyoruz, dinliyoruz. Acaba bunlar gerçekten o güzel mübarek insanın sözleri mi?..
"Kim, mal sâhibi bir yetime veli olursa, bu malla ticaret yapsın, malın zekâtını yiyip bitirmesine terketmesin." [Tirmizî, Zekât 15, (641).] Hadisini açıklar mısınız? Hadislerin mana rivayeti caiz midir?
Hadisde geçen "Allah taaccüp etti ve güldü." ifadesi nasıl anlamalıdır?
"Bana iki çenesi ile iki bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm!.." hadisini açıklar mısınız? İki bacak arası namus demek herhalde; iki çene arası ne oluyor acaba?
"Vahşi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye kamçısının ucundaki meşin, ayakkabısının bağı konuşmadıkça, kendisinden sonra ehlinin ne yaptığını dizi haber vermedikçe kıyamet kopmaz." hadisini nasıl anlamamız gerekir?
"Merhamet etmeyene merhamet edilmez." şeklinde bir hadis var mı, nasıl anlamalıyız? Bize tavsiye edeceğiniz bir hadis kitabı var mı?
Dünyanın öküz ile balığın üstünde olduğunu söyleyen bir hadis var mı; varsa bunu nasıl anlamalıyız?
"Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” anlamındaki hadisi nasıl anlamak gerekir?
Köpeğe su veren kadının cennete, kediyi aç ve susuz bırakan kadının da cehenneme gitmesi ilgili hadisi açıklar mısınız? bu kadınlar sadece bu amellerinden dolayı mı cennet veya cehenneme gitmişlerdir?
Allah Resûlü'nün (asm) her ağzından çıkan söz hadis mi? Hadislerin bağlayıcılığı konusunda bilgi verir misiniz?..
"Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız; yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz." hadisini açıklar mısınız?
"Fırat nehrinin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın." Böyle bir hadis-i şerif var mı? Bu hadisi manasını anlamamız gereken şekliyle açıklar mısınız?
Hz. Mehdi ile ilgili hadisler açıklar mısınız?
"Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır, işte bu ribâttır." hadisinde geçen "ribat" ne anlama gelmektedir?
"Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri, dinde aşırılıkları helâk etmiştir!" hadisin anlamı nedir, açıklar mısınız? Aşırı gitmekten mana nedir?..
"Kim öğlenden öce dört rekat kılarsa, o geceyi ibadetle geçirmiş gibi, kim yatsıdan önce de dört rek'at kılarsa Kadir Gecesi'nde kılmış gibi sevap alır." (Beyhaki) hadisini nasıl anlamalıyız? Buradaki ''yatsıdan önce'' ifadesi ''yatsıdan sonra'' olmasın?
Hadiste bahsi geçen fahişe bir kadının köpeğe su vererek affedilişi meselesinde, kadın yalnızca bu davranışından dolayı mı affedilmiştir?
Şia (Şiiler) hadis kitapları hakkında bilgi verir misiniz? Bizim hadis kaynaklarımızla onlarınki çok büyük farklılıklar gösteriyor; neden böyle farklılıklar var?.
"Ben size, kıyâmet şu iki parmak kadar yakınlaşmış olduğu bir zamanda peygamber gönderildim." hadisi sahih midir? Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Kişinin parmakla gösterilmesi ve Peygamberimizin ümmetinin başına gelen musibetlerin günahlarına keffaret olduğu hadisini açıklar mısınız?
"Allah katındaki hissesini öğrenmek isteyen kimse, Allah'ın kendi­sinin yanındaki hissesine baksın." hadisini nasıl anlamalıyız?
Alimlerin fazileti ile ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz? Bir hadisde "Alimleri ziyaret edenler beni ziyaret etmiş gibi olur." buyurulmuştur; bu hadis sahih midir?
Hadislerin yazılmasının yasaklanması nasıl olmuştur? Peygamberimiz, Kur'an inerken neden kendi hadislerinin yazılmasına izin vermemiştir?
"Nefsin arzularına (hevaya) uymaktan sakının. Çünkü o, (insanı) doğruya karşı sağır ve kör yapar." hadisini açıklar mısınız?
"Açıktan günah işleyenlerin (fasık-ı mütecahir / facirlerin) günahlarını anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz?.." hadisi ile kimler kastedilmiştir?
"Cuma günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur." hadisini nasıl anlamalıyız?
Camide cemaati rahatsız etmekle ilgili, "Cuma günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur." (Tirmizi, Salat ,369) hadisini nasıl anlamak gerekir?
Lafız olarak Peygamberimizin ağzından çıkan kaç hadis vardır?
En hayırlı amel ve en hayırlı kişi diye hadislerde belirtilen bir çok farklı amel var, bunu nasıl anlamalıyız?
"Namaz dinin direğidir; kim onu terkederse dinini yıkmıştır." ifadesi hadis midir?
İmam Buhari'nin Hz. Muaviye'den hadis rivayet etmesini saıl değerlendiriyorsunuz? Biz Buhari'nin, "Atın kafasına torba geçirip de kandırarak bir yere götümek isteyen birisinden hadis almadı." diye prensiplerini duyduk, okuduk...
Peygamberimizin bakire kadınla evlenmeyi tavsiye eden hadisi değerlendirir misiniz? Erkeğin bekar veya dul olması da, kızın bekar veya dul olması gibi fark eder mi?
Hz. Ebu Bekir: "Cehennemde vücudum büyüsün tâ ehli imana yer kalmasın." demiştir. Bu söz doğru mudur; nasıl anlamalıyız?
Resulullah (sav) ashabına şöyle dedi: "Uhut'da şehid olan kardeşleriniz var ya! Allah, onların ruhlarını yeşil kuşların içine koydu..." Bu hadisi açıklar mısınız?
"Allah her hastalığın ilacını yaratmıştır." hadisini açıklar mısınız? "Ey insanlar tedavi olunuz. Çünkü yüce Allah şifasını vermediği hiç bir hastalık yaratmamıştır." hadisiniz nasıl anlamalıyız?
"Kıyamet gününde Allah bir kısım insanların sevaplarını kabul etmez." hadisini açıklar mısınız?
"En üstününüz, görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir." hadis-i şerifini açıklar mısınız?
Amel defteri kapanmayan kimseler
"Kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde istemek" konulu hadisi nasıl anlamak lazım? Zira bir çok insan sınava giriyor, herkesin kazanması nasıl istenebilir?...
"Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse sonunda cennete girecektir." Bu hadis sahih mi yoksa değil mi?..
Kadının kocasına itaati konusundaki hadiste "secde etme" "taş taşıma" gibi ifadeler niçin kullanılmıştır? "Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim ve..."
"Muhammed ümmetinden hesap günü yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir." hadisini açıklar mısınız?
"Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim." kudsi hadis midir, ayet midir?
"Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur." hadisini açıklar mısınız?
"Müşriklerle aramızdaki fark takke üzerindeki sarıklarımızdır" hadisine göre, camide namaz kılarken sarık sarmayanları uyarmak doğru olur mu?
"Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah'la bu beddua arasında perde mevcut değildir." hadisinin anlamı nedir, açıklar mısınız?
"Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen ahaytından lezzet alır." sözü ile, "Benim bildiklerimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız." hadis arasında bir çelişki yok mudur?
Peygamber Efendimiz (asm)'in söylediği "Şükreden bir kul olmayayım mı?!." sözünün Arapçasını bulmam mümkün mü? Bu hadisin izahını yapar mısınız?
"Kur'an hüzünle indirilmiştir. Onu okurken ağlayınız, ağlayamıyorsanız kendinizi zorlayınız." diye bir hadis var mıdır; bunu nasıl anlamalıyız?
"Atiyye veya hibesinden dönen, kusmuğuna dönen köpek, gibidir." hadisini açıklar mısınız?
Çörek otu ile ilgili hadisler hakkında bilgi verir misiniz? Çörek otu bütün hastalıklara şifa mıdır? Peygamber Efendimiz çörek otunu nasıl kullanmış ve nasıl kullanılmasını tavsiye etmiştir?
Allah'ın kullarına olan şefkatini anlatan hadisi şerif: "Yüce Allah (cc) ancak kendisine isyan edenleri ateşe atar, müstahak olmayanları asla!.." insanlar sadece inanmakla, ama ibadetlerini yapmamakla da cennette girebilecekler mi?..
Efendimize getirilen salavatın önemi ve "Bana salavat getirmeyenin burnu sürtülsün..." sözünü (hadisini) nasıl anlamalıyız?
"Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı." Hadis midir, anlamı nasıldır?
Allah ahirette baldırını açacak hadisi ile Dünyanın öküz ve balık üzerinde olduğuna dair hadisleri nasıl anlamalıyız?
Ta'n etmek ne demektir, bu konuda Hadis var mıdır?
Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz, fakat kalplerinize ve işlerinize bakar, Hadis'i ne demektir
Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız hadisi doğru mudur?
"Bilin ki, kadın şeytan sûretinde gelir ve şeytân sûretinde gider. Sizden biriniz, bir kadın görünce zevcesine gelsin. Bu içinde doğmuş olanı giderir" sözünü açıklar mısnız?
Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur hadisini nasıl değerlendirmemiz gerekir?
Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez, anlamına gelen hadisini açıklar mısınız?
"Kelamda ileri gidenler helak oldular" hadisini açıklar mısınız?
Peygamber efendimiz beddua ya da lanet etmiş midir?
"Ezan okutup namaza başlamayı, sonra halkın namazını kıldırması için yerime birini bırakmayı, sonra da beraberlerinde odun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini üzerlerine yıkmayı düşündüm." Hadisini açıklar mısınız?
Bekarlık mı, yoksa evlilik mi daha hayırlıdır?
Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm gölge ile güneş arasında oturmayı nehyetti hadisini açıklar mısınız?
Ezan okunurken konuşmak haram mıdır?
"Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir)" Hadis'i ne demektir?
Hadis-i Kutsi ile Kur'an-ı Kerim ayetlerinin arasında fark nedir? Önem derecesi bakımından hangisi daha önemlidir?
"Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyâdan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi." Hadisini açıklar mısınız?
"Kolaylaştırınız Zorlaştırmayınız" hadisinin vürud sebebi nedir? Herhangi bir konuda kullanabilir miyiz?
En hayırlı insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem döneminde yaşadığına göre ve her gelen nesil bu anlamda fazilet bakımından bir öncekinden daha geri olduğuna göre insanların bu dünyaya geliş sırasının belirlendiği bir kriter var mıdır?
Gümüş ve Altın Kaplardan Yemek Yenip Su İçilir mi? Abdest Alınır mı?
Peygamberimizin Kab İbnul Eşrefin öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Kadınlarla istişare edilmemesi veya kadının sözünün dinlenilmemesi ile ilgili hadis var mı?
"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna" Hadisini açıklar mısınız?
"Her bidat bir sünneti yok eder" ifadesi hadis mi? Nasıl anlamalıyız?
Kadınların kocaları yanında esir olması ve dövülmesi ....
Siyasete dair hadisi şerif var mıdır?
Kişinin her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yeter hadisini açıklar mısınız?
Hayan yoksa git dilediğini yap hadisini açıklar mısınız?
Uyanınca burnun yıkanmasının tavsiye edilmesi ve şeytanın burunda gecelemesi?
Efendimiz (s.a.v.)'in veda haccında arafattan müzdelifeye geldiğinde ümmetinin tüm günahlarının affı için yapmış olduğu duanın kabul olduğuna dair hadis-i şerifi anlatır mısınız?
"Dünyada zâhidlik, helâl olanı haram etmek veya malı ziyân etmekle olmaz. Gerçek zâhidlik, Allah'ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsîbete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir." (Tirmi
Peygamberimiz neden benden sonra peygamber gelseydi ömer olurdu diyor??
Ameller Pazartesi ve Perşembe Allaha arz olunur hadisini açıklar mısınız?
Kim ki, güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder hadisini açıklar mısınız?
Çocuğu olmayan kadınla evlenmek sakıncalı mıdır? Böyle bir hadis var mıdır??
"Cenabı hakka göre en sevimli kul; takva ehli olduğunu gizlemesidir" diye bir hadis var mıdır? Varsa bu hadisi açıklar mısınız?
Hadislerde geçen en hayırlınız ifadesi farklı zümredeki insanlara söylenmesinin hikmeti nedir?
"Bana zayıflarınızı arayın. Zîra sizler, zayıflarınız sebebiyle yardıma ve rızka mazhar kılınıyorsunuz." Hadisini açıklar mısınız?
Beni İsrailden abid bir kişinin ameline güvenmesinden dolayı cehenneme gitmesi ile ilgili hadisi açıklar mısınız?
Hadislerde geçen "Tüm köpeklerin öldürülmesi" olayını anlamkta zorlanıyorum. Karıncayı bile incitmeyen Peygamber Efendimiz böyle bir emri nasıl verir? Hadis belirtmişsiniz, ne kadar sahihtir bu hadisler?..
sahabi olmak için Hz. Peygamberi dünya gözüyle görmek şart mıdır?
"Sizden biriniz, güzel bir kadın görür de hoşuna giderse derhâl ehline gelsin
-Ahir zamanda, sizin en iyiniz çoluk çocuğu olmayandır- diye bir hadis okudum. Bu hadisin sahih olup olmadığını merak ediyorum.
Dinde aşırı gitmekten sakının...Hadis-i şerifini açıklar mısınız?
Keşfü'l hafa güvenilir hadis kaynaklarından mıdır? Acluni hakkında bilgi verir misiniz?
- "Kişi cennete girdiği zaman, Rabbinden anne ve babasını ve çocuklarını soracak. Allah ona: Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki! diye seslenecek. O da: Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum, diyerek (şefaat edecek). Hadisi
Hadislerin lafzen mi yoksa manen mi bize ulaştığı hakkında bilgi verir misiniz?
Nafile namazlar ve o namazlarda okunan sureler?
"Cibril a.s. perde arkasından bana Ayşe'yi r.a. gösterdi" bu hadis sahih mi kimde geçiyor?
Ben ve kıyamet günü şu iki parmak gibi yaratıldık hadisini açıklar mısınız?
Ebu bekir ve Ömer (r.anhum) gibi büyük sahabeler çok az hadis rivayet etmislerdir? Hikmeti nedir?
Hz. Ebu Bekir mushafı yakılmış mıdır?
Evlenmeye muktedir olduğu halde evlenmeyen benden değildir hadisine göre evlenmeyen kişi dinden mi çıkar?
Said o kimsedir ki, annesi karnında said olmuş; şakî o kimsedir ki, annesi karnında şakî olmuştur hadisi şerifini nasıl anlamalıyız?
Arta kalan yemekler muhtaç kimselere dağıtılabilir mi. Küflenmiş yemekler hayvanlara yedirilir mi?
-Biz kendimiz her şeyi tam yerine getirmedikçe, başkasına iyiliği emretmeyecek miyiz?- manasında sahabelerin Peygamberimize sorduğu soru hakkındaki hadisi açıklar mısınız?
Peygamberimiz çam ağacını kafire, kaval ve sümbülü müslümanlara benzettiğine dair bir hadis var mı?
Ayet ile hadis arasındaki farkı anlatır mısınız?
Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir. Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?
Yılanı öldürmekle ilgili hadis
Peygamberimizin mürtedleri öldürmesini emretmesi ile ilgili hadisi açıklar mısınız?
Hz. Musaya gelen ölüm meleğine Hz. Musanın tokat atmasının hikmetini anlatır mısınız?
Peygamber Efendimize sihir yapılmış mıdır, yapılmışsa bunu nasıl açıklamak gerekir?
Kul, zarara düşme korkusuyla zararsız şeyleri dahi terk etmedikçe müttakilerden olamaz, hadisi ne demektir?
Şüpheli şeylerden kaçınmakla ilgili hadisi açıklar mısınız?
Sen bir ayakkabı aldığında iyisini al. Elbise aldığında da, iyisini al hadisini açıklar mısınız?
çocuk olmayan evde bereket yoktur, hadisi gerçek midir?
Hadis rivayetindeki hadis nakil zincirindeki ravilerin çoğu hadis kitapları yazıldığında vefat etmişti. Buhari bu ravilerin güvenilir olup olmadığını nasıl biliyor da hadise sahih diyor?
Bütün mütevatir hadisler kitaplarda yazılı mıdır? Yazılmamış mütevatir hadisler var mı?
Efendimiz (sas)'in şefaati diğer ümmetlere de olacak mı?
Namazla ilgili hadisi şerifler nelerdir?
Bir arkadaşımı yaptığı hatasından dolayı dışlamamak (kazanmak) için hadis var mıdır? Affedicilik hakkında bilgi...
Ahirzamanda maddi terakkinin önemi? Ahirzamanda insanlara para pul gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler.
Resulullah (sav)'a bir adam gelip: "Ey Hayrul-Beriyye"diye hitap etmişti. Aleyhissalatu Vesselam hemen müdahale etti: "Bu söylediğin İbrahim (as) ın vasfıdır" hadis-i şerifini nasıl yorumlarsınız?
İnsanlar hep bayılacaklar. İlk kalkan ben olacağım. Ben ayılınca Hz. Musayı Arşın bir ucundan tutmuş göreceğim. Bilemiyorum O bayılıp hemen ayılanlardan mıdır, yoksa Allahın istisna ettiklerinden midir." hadis-i şerifini nasıl açıklarsınız?
Düşmanın Malı Ganimet midir?
Siz bir kısım ameller işliyorsunuz ki, onlar sizin nazarınızda kıldan daha ince (daha ehemmiyetsiz) dir. Halbuki biz onları, Resulullah zamanında helake atıcılardan addederdik." hadisini açıklar mısınız?
Roma'nın fethine dair bir hadis var mı?
Peygamberimizin Hz. Muaviye hakkında Allahın onun karnını doyurma hadisini açıklar mısınız?
Anne ve baba boşanmasını isterse erkek kadını boşamak zorunda mıdır? Anne veya babanın çocuklarının, istedikleri biriyle evlenmelerine razı olmamaları, anne veya babanın çocuklarını, istemedikleri biriyle evlenmeye zorlamaları?
"El Burhan Fî Alamat-i Mehdî-yi Ahirizzaman ve El-İşaa Lieşrat-is Saat" adlı kitapların sahihlik derecesi nedir?
Takabatül kübra ne demektir. Böyle bir kitap var içeriği nedir?
Meşhur altı hadis imamı da Şafii mezhebinde midir?
Harama bakmanın yasak olanı hangisidir?
Çocukların güzel olması için hamileyken ayva yemek diye bir rivayet var mı?
Hadis fihristleri hakkında bilgi...
Ölen küçük bir çocuk hakkında hz. Ayşe ne güzel cennete uçtu dediğinde efendimiz s.a.v nereden biliyorsun ki şakilerden yazılmadığını demiş. Çocukken ölenler cennetlik değil midir?
Müminin kalbinde korku ile ümit varsa, Allahü teâlâ da ona umduğunu verir, korktuğundan da emin eder) buyurdu. (Tirmizi) hadisi sahih bir hadis midir?
'benim cismim uyur, kalbim uyumaz' manasında bir hadisi var.. halbuki bir seferden dönüşte, topluca sabah namazı kaçırılıyor. Bu iki konuyu nasıl anlamak gerekir?
Sayıca en büyük (en çok hadis ihtiva eden) hadis kitapları hangileridir? (Arapça olanlar)
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, sözü Hadis midir?
Abdullah İbni Mesudun rivayet ettiği hadisler hadisçiler tarafından kabul görülüyor mu?
Niceleri vardır ki gece ibadetinden kazançları uykusuz kalmaktır, ne demektir?
Kişi zenginliği ile övünmelidir, gibi bir hadis var mıdır? Hatırladığım kadar hadis zengin insanın kılık kıyafetinin düzgün olması, paspal olmaması gerektiği gibi bir şeydi.
Ravi ve Eser Kısaltmaları hakkında bilgi verir misiniz?
İnsanların en hayırlısı gençken yaşlı gibi görünmek isteyendir, anlamında bir Hadis duydum. Gençken yaşlı gibi görünmek ne demektir?
"Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir..." sözü hadis midir?
"Bize silah çeken bizden değildir" Hadisi ne demektir? Şakayla silah, bıçak gibi bir aletle korkutmanın günahı var mıdır?
Dini meselelerde tartışmaya girmek caiz midir?
"Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!" hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimizin miraçta kaderi yazan meleklerin kalemlerinin cızırtılarınıı duyduğunu ifade eden hadis vardır. (Buhari) Kalemlerin cızırtıları ne demektir. Melekler insanların kaderini kalemlerle mi yazıyor?
"Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah?a o eylemi münkir olduğunu yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter." Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Bir Hadis?de, hastalık için deve sidiğinin içilmesi tavsiye edilmekte ve çobanları öldürenlerin gözlerine mil çekildiği bildirilmektedir. Neden böyle bir uygulama yapılmıştır?
Kabristanda 11 ihlas okumak uygun mudur?
Peygamber Efendimiz Hz. Osman gelince neden doğrulup oturdu?
'Eller yedi yerde kaldırılır' Hadisi hakkında bilgi verir misiniz?
Bir Hadis-i şerifte arşın 8 dağ keçisinin sırtında olduğu söyleniyor. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız?
Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir. Hadisini açılar mısınız?
Peygamberimiz (asv)'in Yahudi cenazesini görünce ayağa kalkması ile ilgili hadisin kaynağı nedir?
Nazar değen kişiye abdest aldırmak ile ilgili hadisler sahih midir?
Hz. Adem'den kıyamete insanlığın ömrü 7000 (yedi bin) senedir, diye bir hadis var mıdır?
Bir dirhem faiz otuz altı zina gibidir, sözü hadis midir?
Namazdan sonra 3 defa İstiğfar ile ilgili hadis var mıdır? Varsa bu dua Allahümme ente Selam? dan önce mi okunur?
Sabır ve dua müminin ne güzel iki silahıdır, sözü Hadis-i Şerif midir? Öyle ise bu hadis-i Şerifi nasıl anlamalıyız?
Haccdan dönen kimseden, sizin için Allah?tan mağfiret dilemesini isteyin, diye bir Hadis var mıdır?
Şu üç şeyde armağan vardır: Deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı. Bu hadis bugün için de geçerli mi?
Mideyi lezzetli yemeklerle doldurmak günah mıdır?
Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz. Muhakkak ki Said fitnelerin içine girmiş ve sabretmiştir. O sakalsızdır sözü hadis midir?
Allah (cc) niçin kudsi hadis vazetmiştir. Kuran-ı Kerim ve sünnet varken bunun hikmeti nedir?
Çöplükte biten gülden sakının, diye bir söz var mıdır, varsa ne demektir?
Peygamberimizin insani ve peygamberlik yönünü anlatan ayetleri açıklar mısınız?
"Günaha kendi rızasıyla girene merhamet edilmez" sözünü açıklar mısınız. Nefsin ihtiyarı olsa yine geçerli olur mu?
Yer Küreye benzeyen yedi tane daha arz var mıdır?
Deccal ne zaman çıkacak?
Peygamberimizin (sas) vucuda sülük salma ile ilgili bir hadisi var mı? Sülükle hacamat olur mu?
Peygamberimizin dindar eşle evlenmemizi istemesinin hikmeti nedir?
Şirk koşmayanın cennete gireceği ne zaman müjdelendi?
"Sizden birisinin sofrası kurulu olduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler" hadisinden ne anlamalıyız?
Peygamber Efendimizin küfür etmek, sövmek ve kötü sözler hakkında hadisleri var mıdır?
Sabırla ilgili hadisler? Musibetlerin mükafatı nedir?
Veda hutbesinde Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur, hadisini açıklar mısınız?
Günde 10 salavat getirene büyük mükafatların verileceği doğru mudur?
Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim, hadisini nasıl anlamak gerekir?
Kadınlar kötüleyen bazı rivayetler olduğu söyleniyor. Bunları aslı var mıdır?
Namaz kılmayan kafir olur mu?
İslamiyet'te gazilik ve şehidlik hakkında bilgi verir misiniz?
İşlerde şaşırırsanız kabir ehlinden yardım isteyiniz, hadisi sahih midir? Eğer böyle bir rivayet varsa nasıl anlamak gerekir?
Sakın ha! Şeytanın rüyanda seninle eğlenmesini kimseye anlatma, ne demektir?
Yılanı nerede görürseniz öldürün deniliyor, caiz olduğundan bahsediliyor. Bu hadis midir?
Ben kainata, yere göğe sığmadım fakat müminin kalbine sığdım hadisi kutsisi mevzu mudur?
Dinini yaşamada aklını kullanan peygambere inanmamış olur ve aklı olmayanın dini yoktur sözleri hadis midir?
Namazı cemaatle kılmanın yirmi yedi kat daha sevaplı olduğuna dair hadis var mıdır?
Kim din kardeşine demirle işaret ederse, melekler ona lanet eder diye bir hadisi şerif okudum. Demirle işaret etmek ne demektir?
Şehitlerin ruhlarının yeşil kuşların içine girmesi diye bir şey var mıdır? Bu kuşlar papağan olabilir mi?
Allah kullarının kalplerine bakar ve niyetlerine göre fırsat çıkarır, deniliyor. Açıklar mısınız?
Kadın eşinin babasına ve eşinin kardeşlerine namahrem midir?
Cenaze namazı ile ilgili hadis varsa gönderebilir misiniz?
Kim müezzinin ezanini işitir de, o kimseyi müezzinin davetine uymaktan alıkoyan bir engel yoksa, onun tek başına kıldığı namaz kabul olmaz, Hadis?inde geçen, kabul olmaz, ne demektir?
Kim cemaatten ayrılırsa Cahiliye ölümü ile ölür, Hadis?i ne demektir?
Sema bir dalgadır, hadisini açıklar mısınız?
Yalın/Çıplak ayakla namaz kılmak mekruh mudur? Yahudilere benzememek için namazı nalın ile kılmak mı gerekir?
İmam Malik muhaddis midir?
Seyahat edin sıhhat bulun sözüyle peygamberimiz ne demek istemiştir?
Duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur, Hadisini açıklar mısınız?
Halifelik, hilafet Deccalla son bulur veya halifeliği deccal kaldırır, diye bir hadis var mı?
el-Kavlu'l-Müsedded fi'z-Zebbi ani'l-Müsned, ne demektir? Müsned hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Sakalı kısaltmak ve yanlardan almak sünnet midir? Peygamber (sav) Efendimizin yanına getirilen bir adam için, sakalını keşke şuradan ve şuradan alsaydınız, demiş midir?
Dua adabı nasıldır, sesli dua etmek hakkında bilgi verir misiniz?
Bir erkek kadının saçlarına bakarsa zina yapmış gibidir, diye bir hadis var mıdır?
Hadisler itikadî hususta delil kabul edilebilir mi?
Hz. İsa hakkında hadisler mütevatir midir?
Peygamber efendimizin, Hz. Ayşe validemize yer ehli gök ehli görünen ve görünmeyen canlılar denizdeki ve kabirdekiler sayısınca la ilahe illallah demesini söylemiş midir?
-Men dakka, dukka- şeklinde bir hadis-i şerif var mıdır? Anlamı nedir?
1 saat ilimle meşgul olmak 60 yıl ibadetten hayırlıdır, diye bir hadis var mıdır?
Peygamberimizin kan aldırmayla ilgili hadis-i şerifleri var. Onun zamanında kan vermek yoktu. Nasıl böyle bir hadis-i şerif oluyor?
Koğuculuk yapmak, laf, söz taşımak Cehennem?e girmek için yeterlidir, diye bir hadis var mıdır?
Belaları çağırmayınız, diye bir hadis var mı?
-Kim yiyip içtikten sonra şükrederse oruç tutup sabreden gibi ecir ve sevaba nail olur- hadisi sahih midir, manasını açıklar mısınız?
Kadınların kapı önlerinde veya yol kenarlarında oturmaları hakkında Allah Rasülü (sav) ne söylemiştir?
Üç kişinin; babanın, misafirin, mazlumun duasının mutlaka kabul edileceğine dair hadisin güvenilirliği nedir? Bunların duası mutlaka kabul olur mu?
Peygamber efendimizin "benim sünnetimde bulunmayan bir ibadet türü merduttur" gibisinden bir hadisi şerifi var mıdır?
Benden sonra şu iki şifa kaynağından asla vazgeçmeyin: Kur'an-ı Kerim ve bal. Bu Hadis sahih midir?
Hadis ilimlerinde Ravi tabakaları nelerdir? Bu tabakalara kimler girer?
Dinimizde at, eşek ve katır sütü içmek haram mıdır?
Muhkem ve müteşabih kavramları sadece Kuran ayetleri için mi geçerlidir? Müteşabih ve muhkem hadisler de var mıdır?
Kadın avrettir. Dışarı çıktığında şeytan onu erkeklere süslü göstermeye çalışır, sözü Hadis midir?
Akrabaları ile bağlarını kopartan cennete giremez, sözü hadis midir? Eğer hadis ise, nasıl anlamalıyız?
Üç oyundan başka diğer bütün oyunlar (eğlenceler) müslümana haramdır, Hadis?ine göre, diğer oyunlar haram mıdır?
Allah dünyayı isteyene dünyayı verir, ahireti isteyene onu verir sözünü açıklar mısınız?
Fal bakmanın, falcılık yapmanın haram olduğunu biliyoruz. Ancak Peygamber efendimizden, fala benzer şeyler rivayet edilmiştir, aradaki farkı nasıl anlayacağız?
Adem oğlu secde ayeti okuyup secde edince şeytan bir köseye çekilip ağlar.. anlamında bir hadis var mıdır?
Ya Enes, sen her gece abdest alıp yatarsan ve ölürsen şehitsin, diye bir hadis var mıdır? Varsa bu herkes için geçerli midir?
Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır diye bir hadis var mıdır?
Kesilen kurbanların, hayvanların acıyı hissetmedikleri doğru mudur?
Öyle kimseler vardır ki, cennetlik ameller işler kendisi cehennemliktir, öyle kimselerde vardır ki cehennemlik ameller işler kendisi cennetliktir, hadisini açıklar mısınız?
Kadınların 7 görevini bildiren bir hadis var mıdır? Bunları yapan kadının cennete gireceği müjdeleniyor.
Hz. Aliyi her seveni cehenmem ateşi yakmaz mı?
Kimin Lût kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ûlü de öldürün." hadisine göre livata edenler öldürülür mü?
-Peygamberimizin yanından geçirilen cenazeler hakkında, hayırla andığınız kimseye Cennet vacip oldu. Şerle andığınız kimseye de Cehennem vacip oldu. (Çünkü) sizler yeryüzünde Allah?ın şahitlerisiniz, der. Bunlar doğru mudur?
Gelecekte suların tükeneceği ve insanların su yüzünden birbirlerini öldüreceği ile ilgili hadis var mı? Eğer var ise tam olarak açıklar mısınız?
Hüzün vadisi hakkında bilgi verir misiniz?
Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı kendisinde hayır olmadığı halde insanların onda hayır gördüğü kimsedir. Bu Hadisi Şerifte kimler kastediliyor?
Bir musibete maruz kalındığında; innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn - biz Allah'ınız ve ancak O'na dönücüleriz, demek, sadece Ümmet-i Muhammede özel bir durum mudur?
Emr-i bil maruf nehy-i anil münker yapmamak yani, iyiliği emretmeyip kötülükten sakındırmamaktan dolayı helak olan kavim hangisidir?
Hastalıklar bulaşır mı? Peygamber efendimiz, develeri uyuz hastalığına tutulan birisine, hastalıkların bulaşıcı olmadığını söylemiş midir?
Cemaatle namazda safların sıklaştırılması hususundaki rivayetleri aktarır mısınız?
Harama bakmanın şeytanın zehirli bir oku olmasına dair bir hadis var, onun (Arapça) metnini, kaynağını ve mealini verebilir misiniz?
Bir kimse bir toplumu severse o toplumun muhasebesiyle hesaba çekilecektir sözü hadis midir? Açıklar mısınız?
- Ya Abdurrahman! Dünya tatlıdır, yeşildir/güzeldir/çekicidir. Muhakkak ki Allah sizi (siz Müslümanları) orada halife yapacaktır ve neler yapacağınıza bakacaktır. Dikkat edin; dünyadan sakının... Bu hadisi açıklar mısınız?
Hadis-i Kudsi'de Allahu Teala "kulumu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum" buyurmaktadır. Bu hadisi açıklar mısınız?
Rivayet edildiğine göre, Allah Teala: Beni kalpleri kırık olanların sohbetinde ve sabreden fakirlerin sevgisinde arayın. Buyurmuşlardır. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
Kenzu'l Ummal isimli eser hakkında bilgi verir misiniz ve bu kitabı nerede bulabilirim?
Oniki rekat nafile namaz kılan kimseye cennette bir köşk verileceğini bildiren hadisin kaynağı nedir?
Namazda fatiha suresinden sonra, imam ve cemaatin sessizce Amin demesiyle ilgili rivayetler nelerdir?
İlmiyle amel eden alimin imamlık yapmasının fazileti konusunda hadis var mıdır?
Oruçlunun uykusu ibadettir susması tespihtir, diye bir hadis var mıdır? Varsa sıhhat derecesi nedir?
Kader konusunda rivayet edilen: Şimdi yaptıklarımız neye göredir? Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği/kaderin tespit edip belirlediği bir çizgide mi cereyan etmektedir.. Hadisini açıklar mısınız?
Ümmetin Üstünlüğü ile ilgili olan, Allahü teâlâ bu ümmeti, hatâ, unutma ve cebr (zorlama, tehdit vs.) altında yaptığı işlerden ve kalbe elde olmadan gelen çirkin şeylerden dolayı hesâba çekmeyecektir, diye bir hadis var mıdır?
Abdullah bin Ömer (ra) namazda ayaklarını ne fazla birbirinden açardı, ne de tamamen birbirine yapıştırırdı, fakat rahat ve konforlu bir biçim alırdı, bilgisi doğru mudur?
Deccal ne zaman gelecektir? Yüz yıl geçtiğinde yeryüzünde tek canlı kalmayacaktır, hadisini açıklar mısınız?
İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliye devrinde hayırlılarınız, İslam devrinde de hayırlılarınızdır. Bu Hadis?de anlatılmak istenen nedir?
Güneş secde etmeye gider ve bir gün battığı yerden doğar hadisini açıklar mısınız?
Örtünme Ayetinin Hz. Ömer?in tavsiyesi üzerine inmesinin hikmeti nedir? Haşa, Allah Ömer?den fikir mi alıyor?
Peygamberimizin gece namazlarında bazen Bakara, Alu İmran gibi çok uzun sureleri okuduğu, rivayet ediliyor. Kısa zamanda bu kadar uzun sureler nasıl okunabilir?
Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet edilmektedir. Kimse kimsenin günahını yüklenmez, ayetine göre bu rivayeti nasıl yorumlamak gerekir?
Bir müslüman başka bir müslümanı öldürdüğünde ya ölen kafirdir ya öldüren kafirdir, diye bir hadis var mıdır? Müslüman bir kimse, adam öldürmekle nasıl kafir olur? Öldüren kafir olsa bile ölenin ne suçu vardır?
İnsanlar kıyamete doğru yıldızlara bakarak geleceği bilecekler, diye bir hadis var mıdır?
Bazı rivayetlerde, hurma gibi suya da siyah denilmesinin hikmeti nedir?
Peygamberimiz, "Allah'ın sevdiği ve sevmediği kıskançlık ile sevdiği ve sevmediği büyüklük taslamanın" olduğunu bildiriyor. Allah kıskançlığı ve büyüklük taslamayı nasıl sever?
?İmanınızı 'Lâ ilâhe illâllah' ile yenileyiniz? diye bir hadis var mıdır? Varsa iman tazelemeyi nasıl anlamak gerekir?
?Oğlan çocuğunun idrarının değdiği yere su serpme ve kız çocuğunun idrarının değdiği yeri ise yıkama? ile ilgili hadisleri nasıl anlamak gerekir?
Besmele nedir? "Besmele her kitabın anahtarıdır." diye bir hadis var mıdır?
" 'İnsanlar helak oldu' diyen kimse, bilin ki o kendisi, herkesten çok helak olandır." hadisi ne demektir?
Kâfirin cehennemdeki bir azı dişi Uhud Dağı kadardır, hadisini nasıl anlamalıyız?
Kuran okumak ve dua etmek mi, yoksa Kuran ilmi öğrenmek mi daha faziletlidir?
Öyle günahlar vardır ki, onları ancak maişet yolunda çekilen sıkıntılar giderir, anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamber Efendimiz, Hz. Ayşe'ye, "?Sen benden önce ölsen, seni elimle yıkasam, kefene koysam, namazını kıldırsam ve ellerimle seni defnetsem" demiş midir?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.) ve Kunut Duası Hakkında.
Kar ve yağmur tanelerini meleklerin indirmesi hakkında hadis var mı?
Sünnet nedir? Mutezile, Hariciler, Şia ve Oryantalistler sünnet hakkında ne diyorlar? Bunların hadisler hakkındaki şüphelerine ümmetin cevabı nasıl olmuştur?
Akşam, çocukların dışarı çıkarılmaması; yiyecek ve içeceklerin üzerlerinin örtülmesiyle ilgili hadis, sahih midir?
Arefe günü, İhlas Suresini bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?
Keramet ve ilhamın varlığını gösteren ayet ve hadis var mıdır?
Bir rivayette, kıyamet günü secde edenlere, ?Başlarınızı kaldırın. Biz sayınız kadar (kâfirleri) ateşten, kurtuluş için fidyeleriniz yaptık." denileceği bildiriliyor. Bu ne demektir?
İçinde, müzn, anan ve sehab ifadelerinin geçtiği bir hadis var mıdır?
"Ben namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm; yarısı bana, öbür yarısı kuluma aittir." Kudsi Hadisi açıklar mısınız?
Kettani ve et-Teratibü?l-İdariye isimli eserinin güvenilirliği hakkında bilgi verir misiniz?
Kıyamet günü müminlere balık ve öküzün ciğerinden yedirilmesi hadisini açıklar mısınız?
"Bir kimse ilmi olmadan 'bence, bana göre' diyerek kendi aklına göre Kur'an'ı açıklarsa, İslam'ı anlatırsa, cehennemdeki yerine hazırlansın." diye bir hadis var mıdır?
Ümmetimden ehli beyti sevdiklerini söyleyenler çıkacak. Onlar Rafizidirler?? şeklinde bir Hadis var mıdır?
"Her nimet sahibi fesada uğramıştır." şeklinde bir hadis-i şerif var mıdır?
"Bu dünya metaından kadınlar ve güzel kokular bana sevdirilmiştir..." hadisinden dolayı, Peygamber Efendimizi (haşa) kadın düşkünü gibi göstermek isteyenler var. Bu rivayetler doğru mudur?
Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene yönel hadisi şerifini açıklayabilir misiniz?
"Ahiret ameli ile dünyayı elde etmeye çalışan kul, ne kötü kuldur." Hadisini açıklar mısınız?
Hz. Osman, "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır" demiş midir?
?Kıyamet günü, insanların en şiddetli azaba uğrayanların kimler olacağı? gibi konularda bazı hadisler neden çelişkilidir?
?Üçü hariç her lehv batıldır? ne demek?
Peygamber Efendimizin köle azad eden birini azarladığı doğru mudur?
"Ümmetim hiçbir yıla yetişmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın.? anlamında bir Hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamak gerekir?
Peygamberimizin ruhsatlarla amel ediniz hadisini açıklar mısınız?
Bir Hadis?te, ?İsabetli bile olsa birisi gaybten haber verse onu dinleyenler de bunu onaylasa hepsi birden küfre girer? deniyor. Buna göre gaybten haber verenler dinden çıkmış mı oluyorlar?
Kur?an?ın sevabı, çok güzel bir arkadaş suretinde gelip berzah aleminde sahibine arkadaşlık edeceği? anlamındaki hadis sahih midir?
Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah'ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir. (Tirmizî, Kıyâmet, 19) Bu hadisi açıklar mısınız?
Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev, rahat binek. (Müsned, 1/168) Hadisi açıklar mısınız? Mesken hakkında detaylı bilgi verir misiniz?
Allah Teâla hazretleri şöyle dedi: Büyüklük ridâmdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm. Bu hadisi açıklar mısınız?
?Ayşe?nin fitnesinden korunun? şeklinde bir Hadis var mıdır?
Bazı alimler, ?Cüzzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçın? hadisini, cüzzamın bulaşıcı olmasına yorumluyorlar. Cüzzamın bulaşıcı olmadığı iddasına ne dersiniz?
Buhari'nin naklettiği hadis-i şerifte ''Allah insanı kendi suretinde yarattı? deniliyor mu? Ben bunun aslının Tevrat'tan geldiğini biliyorum. Aslı da "Allah insanı rahman suretinde yarattı" değil mi?
?Eğer onları dinlemezseniz sizi öldürecekler, itaat ederseniz sizi sapıtacaklar. Onlara karşı Hz. İsa(a.s)'ın arkadaşlarının davrandığı gibi davranın. Onlar ki testerelerle biçildiler..? anlamında bir hadis var mıdır?
?İki halife çıkarsa birini öldürünüz? sözü hadis midir?
Ölenlerden kimse yoktur ki, sözü ile ameli (ayrı ayrı) tartılmasın. Sözü amelinden ağır gelenin ameli kabul olmaz. Eğer ameli sözünden ağır gelirse, ameli kabul edilir." (Deylemi) hadisi açıklar mısınız, yapmadığımız için konuşmamalı mıyız?
Redd-ül Muhtar?da geçen, ?nazardan korunmak için korkuluk, hayvan kafası, nazar boncuğu caizliği açıktır" sözlerine ne dersiniz?
"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız değildir. İnsanlara yük olmayınız." sözü hadis midir? Eğer hadis ise nasıl anlamak gerekir?
Yasin suresi 15. ayetinde ...Rahman herhangi bir şey indirmedi... buyuruluyor. Müşrikler Allah?a inanıyorsa neden onlara peygamber geldi?
?Allah, çok bela verdiği kişiyi hesaba çekmekten haya eder, onu direk cennete koyar? diye hadis var mıdır?
Kadı yani hakim ve yargıçların üçte ikisinin cehennemlik olduğuna dair hadisi şerif var mıdır?
Peygamber Efendimiz, ?Cennetin toprağının dermek olduğunu? haber vermiştir. Bu ne demektir? Ayrıca müminlerin ahirette cehennemdekilerle dalga geçeceği doğru mudur?
Bir hadisde, ?Ateşin Rabbine şikayette bulunduğu, bunun üzerine kış ve yaz?ın yaratıldığı? bildiriliyor. Halbuki, Kıyametten sonra mevsimler ortadan kalkmayacak mıdır? Bir de Zemherir hakkında bilgi verir misiniz?
Bir hadiste Peygamberimiz ?Nebiler Anneleri ayrı, Babaları bir kardeşlerdir? buyurur. Bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyor?
İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın sözü Hadis midir?
Peygamber efendimiz, "Babam nerededir" diye soran bir kimseye, "Benim babam ve senin baban ateştedir" demiş. Buna göre Peygamberimizin babası cehennemlik midir?
?Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir, Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır? hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?
Peygamber Efendimizin, ?canlı hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladığı" rivayet ediliyor. Buna göre canlı bir hayvanı, et karşılığında satmak caiz değil midir?
Her sabah mutlaka iki melek nida eder: "Kadından vay erkeğin haline!" ve "Erkekten vay kadının haline!" Bu hadisi açıklar mısınız?
İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız." Açıklar mısınız?
Peygamberimiz bir konuda farklı fetvalar varsa o konuyu birde kalbinize danışın demiş midir?
"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." hadisini açıklar mısınız?
Hz. Ömer Sad ibn Ubadeyi Ebu Bekire biat etmediği için katletmekle korkutmuş mudur?
İnsanlara durumlarına, mevkilerine göre davranmak, ikramda bulunmak hakkındaki hadisi açıklar mısınız?
"Bir kimsenin namazı ve orucu size sakın zarar vermesin." sözü hadis midir? Hadis ise ne demektir?
Bir hadiste, ?bir evi gözetlemenin o evi içindekilerle birlikte yok etmek? olduğu bildirilir. Buna göre ev gözetlemenin hükmü nedir? Röntgencilik haram mıdır?
Hz. Ömer'in hadis rivayeti konusundaki ihtiyatı hakkında bilgi verir misiniz?
?Anlamadan ibadet eden gece ev yapıp da gündüzün yıkan kişi gibidir? veya ?Manasını düşünmeden okumak olmaz? gibi rivayetlere göre manası bilinmeden yapılan ibadetler geçersiz midir?
Ebu Hureyre hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Çok hadis rivayet etmesinin nedenleri nelerdir? Rivayet ettiği hadislere yapılan eleştirilere nasıl cevap vermek gerekir?
Ömer "kelale?nin hükmünü ve teyemmümün nasıl alınmasını niye bilmiyordu?
Peygamber Efendimiz (sav): "Kur?an ilim ile fayda verir. Manası anlaşılmadan bir fayda sağlamaz" buyurmuşlar. Bu durumda Kur?an meali okumak, Kur?an'ı orijinalinden okumaktan daha mı evla oluyor?
Tutamayacağımız sözü vermek caiz midir? Peygamber Efendimizin ?kişinin altından kalkamayacağı işi omuzlaması, kendini küçük düşürmektir? sözü ne anlama gelir?
Düşmanınızın silahıyla silahlanın sözü hadis midir?
?Size bakıp Müslümanlığa özenen insanlar yoksa imânınızı gözden geçirin!? sözü hadis midir?
Bir kişi hadisi reddedince üç şeyi reddetmiş olur. Allahı, Resulü ve hadisi soyleyeni. Bu söz hadis midir?
Peygamber Efendimizin bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur?
İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim (ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün." Bunu açıklar mısınız?
Ölmeden önce ölünüz hadis midir?
"Ali bin Ebi Talip mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mümin, her kim dışında kalırsa kâfirdir." (Suyuti, Cami us-Sağir, c.2, s.56) Böyle bir hadis var mıdır; varsa bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Hadislerde siyah deve ve siyah köpeklerin şeytandan olduklarını öğreniyoruz. Bunu açıklar mısınız?
"Arzusu ve hedefi Allah?tan başka şey olarak sabahlayan kimse, Allah(ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir." mealindeki hadisi nasıl anlamalıyız?
Kütübü Sitte geçen, ikindi ve sabah namazından sonra nafile namaz kılınıp kılınmayacağına dair hadisler çelişkili gibi görünüyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
"Kimin saçı Allah yolunda ağarırsa, bu saç kıyamet gününde onun için nur olur." Hadisini açıklar mısınız?
?Şâyet Mûsâ (a.s.) gökten yere inseydi ve siz de ona tâbî olup beni terk etseydiniz, dalâlete düşmüş olurdunuz.? anlamına gelen hadisi açıklar mısınız?
"Güneş battığı zaman, Rabbinden secde etmek için izin istemeye gider..? anlamındaki hadisi nasıl anlamak gerekir?
Hz. Ebu Bekir?in ?Kur'an bize yeter? dediği söyleniyor. Buna göre Hadislere gerek yok mudur?
Rumlarla barış yapacaksınız. Siz ve onlar ortak bir düşmana karşı savaşacaksınız. Bu hadis hakkında bilgi verir misiniz?
"Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer?? anlamında bir hadis var mıdır? Tövbenin kabul olup olmadığı nasıl bilinir?
"Ahirette en çok huzur içinde olan, çok düşünendir" sözünü nasıl anlamak gerekir?
Hadiste Allah'ın kulunun zannı üzere olduğu belirtilirken, Necm suresi 28. ayette, zannın hakikat namına hiç bir şey ifade etmediği belirtiliyor. Buna göre: -Allah, kulunun zannı üzerinedir- hadisini nasıl anlamalıyız?
?Ne tedbirli olmak gibi bir akıllılık, ne haramdan kaçınmak gibi bir Allah´a bağlılık, ne de güzel ahlak sahibi olmak gibi bir dindarlık söz konusu olabilir." Hadisini nasıl anlamak gerekir?
"Peygamber, savaşta kadınların ve çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi" hadisine göre, savaşta çocukların öldürülmesi caiz midir?
Onlar ahirzamanda gelecekler, Nur yiyecekler, Nur içecekler, Nur konuşacaklar, Nurdan hanelerde oturacaklar. Bilmiyorum onlar mı bana daha yakın yoksa siz mi? Bu hadis midir?
Bazı kimselerin, kıyamet günü Tihame dağları gibi sevaplarının toz duman olup yok olacağını bildiren bir hadis okudum. Bunlar münafıklar mıdır? Eğer değilse, böyle ifadeler ümitsizliğe sebep olmaz mı?
Bir hadisde "Allah ademoğluna zinadan nasibini yazmıştır.? denilmektedir. Bu nasip rızık gibi bir şey midir? Ayrıca gözlerin, ellerin, dillerin ve ayakların zinası ne demektir?
Çobanlık yapan üç kız çucuğu, Portekiz'in Fatıma kasabasında 1917 yılında Hazreti Meryem'i gördüklerini ve kendisinden mesaj aldıklarını söylerler. Dinimizin bu olaya bakış açısı nedir? İslam alimleri bu olaya bir değer atfetmekte midirler?
"Çocukları diri olarak toprağa gömen de gömülen de ateştedir" anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, günahsız bir bebeğin cehennemde olması nasıl açıklanabilir?
?Bir müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur" hadisini açıklar mısınız? ?Duanın kabul olması?, her zaman ?istenen şeyin tastamam gerçekleşmesi? anlamına mı gelir?
Kuşların sağa sola uçmasında bir uğursuzluk yoktur. Eğer uğursuzluk olsaydı; evde, kadında ve atta olurdu, hadisini açıklar mısınız?
?Ahir zamanda, şiddetli bir belâ gelecek, herkese isâbet edecek, ondan ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre diliyle ve kalbiyle cihad eden kurtulacak.? Şeklindeki hadisin anlamı nedir?
?Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti? sözü doğru mudur?
İbadetlerine güvenenin, müminlere eziyet edenin ve Allah?ın rahmetinden ümit kesenin yaptıkları ibadetler geçersizdir, anlamına gelen hadis sahih midir?
Deri işlendi mi temiz olur, peygamberimiz ölü bir koyununun derisinden faydalanmayı tavsiye etti, ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız, anlamına gelen hadisler var. Bu hadisler niye çelişiyor?
Irkçılık yapanların ?Cehennem kömürlerinden bir kömür?, ?burnuyla pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha kötü? olduğunu bildiren hadis sahih midir? Neden böyle bir benzetme yapılmıştır?
Muhyiddin İbn-i Arabî'ya ait olduğu söylenen "Şeytan'ın Hileleri" adlı kitapta anlatılanlar doğru mudur? Hadis kritiği açısından sahih midir?
"Cuma günü kim cemaatin omuzlarına basarak ilerlerse cehenneme bir köprü atmış olur" hadisi sahih midir? Ön saflar boşken böyle bir şey yapmak günah mıdır?
Gelmiş, gelen ve gelecek bütün insanların, nerede öleceği, kimlerin cennete kimlerin cehenneme gideceği, Allah katında hepsinin belli olduğu, anlamına gelen hadis-i şerif doğru mudur?
"Çocukken öğrenilen ilim taşa yazmak gibidir. Yaşlıyken öğrenilen ilim suya yazmak gibidir." Anlamında hadis var mıdır?
?Bir beyit dahi olsa benden olan bir bilgiyi iletiniz? şeklinde bir hadis var mıdır?
Hiçbiriniz kardeşinin herhangi bir malını ciddi olarak veya şaka yoluyla almasın, anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız?
Çocukları okula göndermeyip çalıştırmak haram mıdır?
Meleklere, karıncalara ve balıklara varıncaya kadar yer ve gökte yaşayan tüm varlıklar, insanlara hayır öğreten kişiye, rahmet duası ederler, anlamında bir hadis var mıdır?
Bazı hadislerde geçen, "kadın kendi aslına benzeyeni doğurur, oğlan kardeşlerineve kız kardeşlerine benzeyenleri doğurur, gibi ifadeler, İslamın milliyetçilik yaptığını göstermez mi?
Allah'ın beş parmağı vardır, diye bir hadis var mıdır? Varsa (haşa) böyle şey mi olur?
Çocukların, Anne babalarına şefaatçi olacaklarını bildiren rivayetleri nasıl anlamalıyız?
Mümin, müminin aynasıdır, hadisini kısaca açıklar mısınız? Karşımızdaki kişide gördüğümüzün bizde de olduğu anlamına mı gelir? Gördüğümüz bizde var, göremediğimiz bizde yok mudur?
Peygamberimiz bir duasında, Elçine iman ettim, demektedir. Peygamber efendimiz zaten Elçi değil midir? Böyle dua etmesinin hikmeti nedir?
Kahinlerden birisi gelecek, Kur'an-ı öyle bir tarzda ders verecektir ki ondan sonra onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır, hadisinin kaynağını nedir, hadiste geçen Kâhin kimdir?
Bu ümmetin sonunda gelenler, başında gelenleri lanetlediği zaman, kimin bir ilmi varsa onu mutlaka izhar etsin, anlamındaki hadis kaynağı ve açıklaması nedir?
Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar, anlamındaki hadis sahih midir?
Hiç kimse, kendi ameline karşılık, Cennete girmeye hak kazanamaz, diye bir hadis var mıdır?
Cemaatle namaz kılmanın önemi nedir? İlk safta yer almanın, safları sık ve düzgün tutmanın sevabıyla ilgili hadisler var mıdır?
Mahşerde herkes, ya rabbi! böyle azaplanmaktansa cehenneme at da temizlenip çıkalım, diyecektir ve müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir, anlamlarına gelen hadis var mıdır?
Ümmetimden 70000 kişi sorgu sualsiz cennete gidecektir, anlamında bir hadis var mıdır?
Avret yerini açana da ve ona bakana da lanet olsun, anlamında bir hadis var mıdır?
Eğer İsrafil, Mikail, Cebrail ve Hamele-i Arş?ın aralarında bende bulunsam, gene senin için yazılan kadınla evlenirdin, anlamına gelen hadis sahih midir?
Kim Kur?an-ı Kerim'e mânâ çıkarmak için, anlamak için el uzatırsa, anlamaya çalışırsa kâfir olur, anlamına gelen söz hadis midir?
Sünnetten önce salavat getirerek cemaati namaza kaldırmak bidat midir? Abdullah İbnu Ömer, müezzinin tesvib yapmasını yasaklamış mıdır?
Resulullah (sav) kıraatini Bsmillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu, ben Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldım, Bismillahirrahmanirrahim`i okuduğunu işitmedim, gibi rivayetler tezat değil midir?
Sabah namazını kılan kimse Allah?ın himâyesindedir, hadisinde geçen Allah?ın himayesinde olmak ne demektir?
Hüzne yapışın. Zira hüzün, kalbin anahtarıdır. (Gönlü, manevi feyizlere açar), rivayetini nasıl anlamalıyız, bunun için ne yapmalıyız?
Şeytanı yakalamak istedim. Süleyman'ın duası olmasa idi, bağlı olarak sabaha erecek ve Medine`nin çocukları onunla oynayacaklardı, hadisine göre, Hz. Süleyman şeytan için dua mı etmişti?
Bir sünnetim alaya (hafife) alınıyorsa onu terk edin, mealinde bir hadis var mıdır? Buna göre sakal alaya alınırsa, terk etmek mi gerekir?
Adem, su ile çamur arasında iken, ben nebi idim, anlamına gelen hadis sahih midir? Bu rivayet evrimcilere delil olabilir mi?
Ümmetim dalâlet üzerinde toplanmaz, hadisinin kaynağı ve sıhhat derecesi nedir?
İbn Hibban ve Hadis kitabı olan el-Müsnedü's-sahih adlı eseri hakkında bilgi verir misiniz?
Ahmaktan kesilin, anlamına gelen bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamak gerekir?
Bazı rivayetlerde, Hz. Mehdi'nin, içtihatlarında mezheplere muhalefet edeceği ve alimlerin ondan uzak duracağı şeklindeki açıklamaları nasıl değerlendirmek gerekir?
Bir dirhem kadar sadaka vermenin hac yapmak kadar sevabı vardır, anlamına gelen hadis var mıdır?
Evin sana dar gelmesin, günahların için ağla, hadisinde geçen, evin sana dar gelmesin, ifadesi ne demektir, nasıl anlamak lazım?
Bir hadiste geçen, Kureyş'in seçkin kadınları, ifadesini nasıl anlamak lazım? Seçkin kadın olmak nasıl anlaşılır? Bu hadis günümüze nasıl tatbik edilebilir?
Akla ve mantığa aykırı olduğu bahanesiyle, Buhari gibi güvenilir hadis kaynaklarındaki bazı hadisleri temizleme küstahlığında bulunanlara ne dersiniz?
Nisa suresi 64. ayete göre, Efendimizden dua istemek onun vefatından sonra da geçerli midir? Konuyla ilgili anlatılan arabî kıssası doğru mudur?
Bir hadiste, Allah her cuma günü altı yüz bin kişiyi cehennemden azat eder, denilmektedir. Bu hesaba göre kısa bir sürede tüm müslümanların cehennemden azat olması gerekmez mi?
Allahım, kabul olunmayan duadan sana sığınırım hadisi, duanızı kabul ederim, ayetine ve dua eden üç şeyden birini elde eder, hadisine aykırı mıdır?
Ok yarışı yapın, (vücutça) sertleşin, yalınayak yürüyün, hadisinde geçen vücutça sertleşin ifadesinden maksat nedir? Vücuttaki yağ kütlesini azaltıp kas kütlesini arttırmak anlamına mı gelmektedir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed, Hz. Muaz?a, Allah?a şirk koşmayanların cennete gireceğini müjdelemiş, bunu kimseye söylemesini istemiş. Hz. Muaz?ın daha sonra bunu söylemesini nasıl anlamalıyız?
Mut?a âyeti nâzil oldu biz de Resûlullâh ile birlikte amel ettik, sonra birisi (Ömer) çıkıp bu hususta kendi görüşüne göre istediğini söyledi, hadisine göre muta nikahının helal olduğunu söyleyenler konuyu çarpıtıyor mu?
Peygamber efendimizin zaferanla boyanmış elbiseleri giymeyi yasakladığını hatta yakılmasını istediğini bildiren rivayete göre sarı renkli elbise giymek günah mıdır?
Belki Allah beni İblis?i tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. İblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi, mealindeki hadisin sıhhati nedir?
Kur'an mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl, anlamındaki hadise göre Kur?an?ı nağmeli okumak sakıncalı mıdır?
Bir grup, Kitâbullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür... Hadisin tam metni, kaynağı ve açıklaması hakkında bilgi verir misiniz?
Allah?tan ne beklersen onu verir, diye bir hadis okudum. Peygamberimiz acı çekmeyi beklemiş midir ki o kadar acı çekmiştir?
Kâfire, kadınlara mahsus bir kokuyu sürünen erkeğe ve yemek veya uyumak istediğinde abdest almayan cünüp kimseye rahmet melekleri yaklaşmaz(Taberani), anlamına gelen bir hadis var mıdır?
İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir, sözü hadis midir? İmam Şafii böyle bir hadis nakletmiş midir? Bu sözü açıklar mısınız?
"Ya kardeşim Cebrail; bu getirdiğin haberleri nereden alıyorsun?" "Bir yeşil nur perdesinin önünden alıyorum ya Resulullah." diye başlayan olay hadis midir?
Sen ve malın babanındır, hadisine göre, anne veya baba çocuklarının mallarından istedikleri gibi tasarruf edebilirler mi?
Ameller niyetlere göredir hadisi ile ameller neticelerine göredir hadisi (haşa) çelişmiyor mu?
Aza kanaat etmeyen çogu bulamaz, söz hadis midir, bir atasözü müdür?
Kur?an ve sünnette işçi ve memurların emeği ile ilgili düzenleyici hüküm var mıdır? İşçi ücretlerinin miktarı ne olmalıdır? İşçi ve memurların maaşını, bineğini, evini verin manasında hadis var mıdır?
İnsanların en çok yalan söyleyenleri boyacılar ve kuyumculardır, anlamında bir hadis var mıdır?
Kuvvet atmaktır, hadis-i şerif mealindeki kuvvet ve atmak tabirlerinin bu asra bakan hikmet ve ibret dersleri nelerdir?
Peygamberimizin (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde vefasızın yaptığı her vefasızlık teşhir edilecektir buyurmaktadır. Dinimizde teşhir var mıdır?
Mut'a nikahını Hz. Ömer'in yasakladığı hakkındaki rivayetleri değerlendirir misiniz?
"İlim çinde de olsa alınız." hadisinin ravi zincirinin yer aldığı kaynağı verir misiniz?
"Fasık övüldüğü zaman, Allah gazap eder." hadisini açıklar mısınız? Fasık kimlerdir?
Gerçek hayatta insan salih rüya gibi Allah sevgisini, cenneti gösteren bir küçük mucize yaşayabilirmiş bu doğru mudur? Bununla ilgili hadisi şerif ve ya ayet yazabilir misiniz?
İnsanlık beş döneme ayrılacaktır. Birincisi Peygamberlik, sonra halifelik, sonra saltanat... şeklinde hadis var mıdır?
Gusülden sonra abdest alan bizden degildir. (Mucemmul evsat hadis no: 3065) Bu hadisin sihhati nedir? Hadis de ne demek isteniyor?
"Allah Teâla Hazretleri, Nısf-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabîlesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder." Bu hadisin sıhhati hakkında bilgi verir misiniz?
"Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, ana babanın evladı üzerindeki hakkı gibidir." hadisi sahih midir? Hakkında bilgi verir misiniz?
Ebu Davud terceme ve şerhinin mukaddimesinde Sünen'de hiç sülasi rivayet yoktur deniliyor, sülasi rivayet ne demektir?
"Peygamber sallallahu aleyhi vesellem abdest bozacağı zaman (halkın gözünden) uzaklaşırdı" Bu hadisteki incelikleri açıklar mısınız?
Vahiy esnasında Hz. Peygamberin durumu nasıldı? Soğuğu pek şiddetli bir günde vahiy inerken terlediği ve şakaklarından şıpır şıpır terler aktığı doğru mudur? Bunun sara hastalığına benzediği iddiasına ne dersiniz?
İnsanın yaptığı her ibadette kendine bir faydası vardır. Ancak, oruç yalnız Benim rızam içindir ve onun mükâfatını verecek olan da Benim, hadisine göre, namaz ve diğer ibadetler de yalnız Allah için değil midir? Tüm ibadetler Onun rızası için yapılmıyor
"Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi birşeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş, çıplak kadınlar... Başları deve hörgücü gibidir..." Bu hadisi açıklar mısınız?
Ahmed b. Hanbel'in bir milyon hadis ezberlediği doğru mudur, hadis ilmindeki yeri nedir?
Hz. Ebu Bekir´in, Allah Rasulü´nün bir hadisi üzerine vecde gelip kendi etrafında döndüğü söyleniyor. Böyle bir rivayet var mıdır, varsa sahih midir?
“Hırs, heva, dine tercih edilen bir dünya ve herkesin kendi görüşünü beğendiği bir dönem gelince, kendi nefsinin çaresine bak ve halkı bırak!” anlamındaki hadisin işaret ettiği zaman, bu zaman mıdır? Ne yapmamız gerekir?
"Muhakkak ki Allah´ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer" hadisi gereğince bir insan bu isimleri ezberledim öyleyse cennetliğim diyerek ibadetlerini yapmayabilir mi?
“Adn cennetinde, müminlerin Allah ile görüşmelerine Allah´ın mübarek yüzündeki Kibriya örtüsünden başka hiçbir şey engel olmaz.” Hadisine göre, Allah´in yüzünü görecek miyiz?
“Allah bir ümmete rahmet dilediği zaman, peygamberini ümmetten önce alır.” anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
Peygamber efendimizin, ben ahirzamanda gelseydim kalabalıklara değil fert fert anlatırdım ilgilenirdim, anlamında bir hadisi var mıdır?
Bir hadiste okudum, 30 deccal çıkmadan kıyamet kopmaz diye biz 1 tane deccal çıkacak biliyorduk, açıklar mısınız?
“Üç kişiye acıyın; Cahiller arasında kalmış âlime, zenginken fakir düşene, kavmin ulusu iken aşağı hale düşene” sözü hadis midir? Şeyh Edebâli'nin sözü olduğu da söyleniyor?
“Yâ Rab, benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma!.." şeklinde bir Hadis-i Şerif var mıdır? Varsa Peygamberimize ait olan kutsal emanetler buna girer mi?
“Ben yaşlılara azap etmekten” veya “yaşlıların duasını geri çevirmekten haya ediyorum” anlamına gelen bir kudsi hadis var mıdır?
'Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber, La ilahe illallah, La havle vela kuvvete illa billah'' anlamında bir hadis var mıdır?
Alimleri karşılayan beni karşılamış, onlarla oturan benimle oturmuş gibi olur, ümmetimin alimleri gökteki yıldızlar gibidir, anlamına gelen hadisler var mıdır?
“Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir.” Hadis-i şerif ini açıklar mısınız?
Deccalin suretinin dağlarda taşlarda görünmesiyle ilgili bir hadis var mıdır?
"İslam Nedir" diye soran birisine Peygamber efendimiz, kelime-i şehadetten ve hacca gitmekten hiç söz etmiyor, zekat, namaz ve oruçtan söz ediyor. Bunun sebebi nedir?
Bir mümin, hastalık sebebiyle yapamadığı, ancak hastalanmadan önce sürekli yaptığı ibadetin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır.” anlamına gelen hadisi nasıl anlamak gerekir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, oğlu İbrahim’in cenaze namazını kıldığı ve kılmadığı şeklinde iki ayrı rivayetin olması bir tezat değil midir?
Bir hayvandan başka bir mala sahip değilim kurban kesmelimiyim diyen sahabeye Resulullah (s.a.v) saçını, tırnaklarını alman kurban yerine geçer dediği söylenir. Bu söz hadis midir?
Münafık çam gibidir kimse kesmez ise dimdik ayakta durur mümin çalı gibidir eğilip eğilip durur sözü hadis midir? Hadis ise ne anlama gelir?
“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim kevser üzerindedir" hadisinde geçen Cennet Bahçesi angi anlamda kullanılmıştır? Ravza hakkında bilgi verir misiniz?
"...Ey Allahım, beni hatalarımdan öyle temizle ki, kirden paklanan beyaz elbise gibi olayım. Allahım beni, hatalarımdan su, kar ve dolu ile yıka" hadisini açıklar mısınız?
Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz?
Hz. Ali’nin dizinde Hz. Muhammed’in yatması nedeniyle ikindi namazını kılamadığı, güneşin tekrar geriye doğmasıyla namazını kıldığı, şeklindeki mucizenin uydurma olduğu iddiası doğru mudur?
"İçinde hazine olmayan eve hırsız girmez." sözü hadis midir? Hadis ise ne demektir?
“Bana iman eden ve beni tanıyan Ali ibn Ebu Talib’in velayetini tanısın. Onu kendine veli tanıyan beni kendine veli tanımıştır ve beni tanıyan Allah’ı da tanımıştır” anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
"Dünyaya gönül verme (zahid ol) ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin" hadisi ne demetir? İnsanların elindekilere göz dikmekten maksat nedir?
“Dünya içinde her yükselttiğini aşağı indirmek, Allah’ın bir kanunudur” anlamına gelen hadis ile Peygamberimizin anlatmak istediği nedir?
Müslümanın çok fazla inceleyip düşünmesinin zararına olacağı hakkında bir hadis var mıydı? Her türlü ihtimali hesaplama çabasında olmak, insanının zararına mıdır?
Kellik ve alatenlilik hastalıkları kişinin mizacının bozuk olmasından mı kaynaklanmaktadır? Saçları dökülmüş bir kişinin nasıl düşünmesi ve hareket etmesi uygun olur?
“Ümmetimden iki sınıf salâha ererse insanlar da salâha erer: yöneticiler ve âlimler” hadisinin kaynağı ve sıhhat durumu nedir? Bu iki sınıf salaha ererse ümmet nasıl salaha erer?
“İnsanlar öyle günler görecekki katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) hadisini açıklar mısınız?
"Allah, bir kimseye nimet verirse "Elhamdülillah"ı çoğaltsın. Kimin kaygısı artarsa "Estağfirullah" desin. Rızkı geciken de, "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" sözünü artırsın." Hadisindeki “kaygı artması” neden "estağfirullah" dememizi gerektiriyor?
Hz. Muhammed, Ubey b. Kab'a "Allah Teâlâ, lem yekünillezine keferû suresini sana okumamı bana emretti." demiş midir?
“Deccal’a iman edip onu tasdik edenin hiçbir salih ameli fayda vermez, onu yalanlayan da hiçbir günahından hesaba çekilmez” anlamına gelen hadisi nasıl anlamalıyız?
Eğer Allah´ı hakkıyla tanısaydınız, duanızla dağlar yerinden oynardı hadisini açıklar mısınız?
Bir hadiste, “abdestin, azap meleklerinden; namazın, kabir azabından; zikir ve tesbihlerin, şeytanlardan; orucun, susuzluktan kurtardığı ...” bildiriliyor. Bu rivayet sağlam mıdır? İbadetler insanı nasıl kurtarır?
Allah, Kur’an’ı koruyacağına dair verdiği sözü, İslam’ın ikinci temel kaynağı hadisler için niçin vermemiştir?
“Hz. Muhammet, yolculuktan gelen erkeklerin evlerine geceleyin gelmeyi yasakladığı ve buna uymayan kimselerin evinde hanımının yanında bir yabancı erkek bulduğu” şeklindeki rivayet doğru mudur?
“Allah bir kavme kıtlık vermişse, Allah´a başkaldırmalarındandır.” (Hatib, Tarih) Hadisine göre, Afrika’da görülen yoğun açlık ve kıtlık onların şu an başkaldırmaları sebebiyle midir? Eğer öyleyse, Çin, Avrupa ve ABD´de neden kıtlık ve açlık yok?
Kıskanmayan erkekte hayır yoktur sözü hadis midir?
"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ilâhen vâhiden.." diye başlayan duayı on defa okuyanın kırk milyon sevap alacağı rivayeti sahih midir?
“Müminlerin ahirette Allah’ı görecekleri” ile ilgili rivayetin meşhur olup mütevatir olmadığı bu nedenle de delil olamayacağı doğru mudur?
Bir kimsenin ırkçılık yaptığını duyacak olursanız ona: “Babanın bilmem nesini ısır” deyiniz, bunu açık açık söyleyiniz, anlamına gelen hadis sahih midir? Peygamberimizin edep ve hayası buna izin verir mi?
"Sizden biri hediye aldığında yanındakiler ortaktır." hadisini nasıl anlamalıyız; hediye aldığımızda pay mı edeceğiz?
Mutlaka gözlerinizi ve ırzlarınızı korumalısınız. Aksi takdirde Allah, yüzlerinizdeki nuru çıkarır” anlamına gelen hadisin orijinali nasıldır? Yüzdeki nur nasıl çıkar?
et-Tac isimli hadis kitabı hakkında bilgi verir misiniz? Kitabın Kütüb-i Sitte ile ilişkisi var mıdır?
"Şirkten sonra en büyük günah, zina etmektir." (İbni Ebi'd-Dünya) hadisini açıklar mısınız? Neden adam öldürme, faiz, fitne çıkarmak, anne babaya isyan etmek ilk sırada değildir?
Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler, anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, peygamberler neden vefat ettikleri yere defnedilirler?
Allah’ı sevdirin ki Allah da sizi sevdirsin, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
Haris adında biri çıkacak Al-i Muhammed'e yardım edecektir. Ona icabet ediniz. (Ebu Davud, Mehdi 1) hadisini açıklar mısınız?
“Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir” hadisini açıklayabilir misiniz? Mümin kafirden üstündür müdür?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Kur’an’a ve İslam’a olan vefasının nasıl olduğunu hadislerden örneklerle açıklar mısınız?
"Bir cariye bile Hz. Peygamberin elinden tutardı” anlamına gelen hadisi açıklar mısınız? Hz. Muhammed’in kadınlara dokunmadığını biliyorduk?
“Babasına yemin ederim ki doğru söylüyorsa kurtuldu. Babasına yemin ederim ki, doğru söylüyorsa Cennete girdi” hadisini nasıl anlamak gerekir? Baba üzerine yemin etmek caiz midir?
"İnsanlara akıl seviyelerine, istidat ve durumlarına göre hitap edin" hadisinden hareketle, muhatabın seviyesine göre konuşmanın ölçüsü nedir?
"Evlerinizi kabristan haline getirmeyiniz." hadisinden maksat nedir? kastediliyor açıklarmısınız? Farz namazlara bağlı olan sünnetleri camide kılmak mekruh mudur?
"Bir mumin bir mumini sevmedikce tam olarak iman etmiş sayılmaz" ne demektir? Ahlaksız insanları nasıl seveceğiz?
Kertenkelenin Hz. İbrahim'in ateşine üflemesi ve Peygamberimiz'in onun öldürülmesini emretmesi konusunu açıklar mısınız?
Hadisi şeriflerde insanın kalbinde emanetin kök saldığından bahsediliyor, bu emanet nedir? Ayrıca emanetin kalplerden çekilip alınmasından maksat nedir?
"Kim cuma namazından sonra yedi defa İhlâs sûresi ile Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okursa, Allah onu diğer cumaya kadar kötülüklerden korur.” hadisinin kaynağı nedir?
"Bu ümmette hasf (yere batırma), mesh (suret değişmesi) ve kazf (taş yağması) olacak. Bu musibetler kaderi inkâr edenlere gelecek." hadisini açıklar mısınız?
"Sizden birinin içine onu bozacak irin dolması, şiir dolmasından hayırlıdır." hadisini açıklar mısınız?
Çocuğunu öldüren babaya neden kısas uygulanmaz? Anneye de böyle bir istisna tanınmış mıdır?
"Gecede bir saat/zaman vardır ki, dünya ve âhiret işinden istenilen her şey verilir." anlamına gelen hadisi, içinde geçen zamanın ne demek olduğunu ve hangi geceleri içine aldığını açıklar mısınız?
"Kim, görmediği hâlde rüya görme iddiasına kalkarsa (kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir." hadisini açıklar mısınız?..
"Evlenen, imanın yarısını tamamlamış olur, kalan yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!" hadisini açıklar mısınız?
"Beni Hz. Musa'ya üstün kılmayın! Çünkü insanlar hep bayılacaklar. İlk kalkan ben olacağım. Ben ayılınca Hz. Musa'yı Arş'ın bir ucundan tutmuş göreceğim." Bu hadisi açıklar mısınız?
"Dağın yerinden oynadığını duyarsanız inanın, fakat bir kişinin huyunun değiştiğini duyarsanız inanmayın. Çünkü o yine fıtratındaki şeye döner." anlamına gelen söz hadis midir, hadis ise nasıl anlamak gerekir?
“Bir kötülük işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et.” hadisinde geçen açık ve gizli tövbe nasıl yapılır?
Hangi ameller ve iyilikler kişinin af olmasına neden olur; hadislerde geçen örnekler var mıdır?
"Davud'a okumak (Kur´an) kolaylaştırılmıştı." hadisini açıklar mısınız; neden Kur'an deniliyor?
"Elhamdü lillahi kable külli ehad, vel hamdü lillahi ba’de külli ehad, elhamdü lillahi alâ külli hâl." duasını açıklar mısınız?
Sahih veya hasen hadisi inkâr etmek haram mıdır? Böyle bir kimse Ehl-i sünnetten çıkar mı?
"Şüphe yok ki bir mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruç, gecelerini de namazla ihya eden bir kimsenin derecesine erişir." hadisini nasıl anlamalıyız?
“Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.” hadisi, üç günden fazla küs kalınmaz, düsturu ile ne kadar uyumludur ve bencilce değil midir?
"Sübhanallah demek mizan kefesinin yarısını, elhamdülillah ise tamamını doldurur. Tekbir getirmek gökle yer arasını doldurur." hadisi sahih midir; açıklar mısınız?
"Kıyamet günü Allah, her Müslümana bir Yahudi veya Hristiyan verir ve 'Bu senin cehennemden kurtuluş fidyendir.' buyurur." hadisi nasıl anlaşılmalıdır?
Kur´an-ı kerimde, “Sefihlere, akılsızlara malınızı vermeyin.” buyuruluyor. Mal verilmezse, ilim hiç verilmez. “Ona ilim vermek fitneye sebep olur.” sözünü açıklar mısınız?
Peygamberimiz bir hadisinde, dağlamanın tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini belirtmektedir. Ayrıca dağlamayı yasakladığı da rivayet edilir. Günümüz açısından bu konuyu değerlendirir misiniz?
"Ümmetime cehennemin sıcaklığı, hamam sıcağı gibi olacaktır." hadisi sahih midir? İmam-ı Rabbani Hazretleri küfür pisliği olmayan müminlerin, günahkâr olsa da cehenneme hiç girmeyeceğini söylemiş midir?
"Her gün yüz defa salavat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur." hadisi sahih midir?
"Karnı tok bir şekilde koltuğuna kurulmuş olan bazı kimselerin ‘Bize Kur’an yeter…’ diyeceği zamanlar yakındır." hadisi sahih midir?
Peygamberimiz birisine "Yaptığın iyililerin hayrına Müslüman olmuşsun.", başka birisine de "İyiliklerinin ona bir faydası olmayacak." demiştir. Bu hadisler çelişkili değil midir?
Câhiliye devrinde zina etmiş olan bir maymun topluluğunun olduğuyla ilgili rivayet var mıdır? Varsa bunu nasıl anlamak gerekir?
“Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür.” anlamında bir hadis var mıdır? Baba sevgisinin ölçüleri nelerdir?
"Allah ve Elçisini başkalarından daha çok sevmeyen, sevdiği kimseyi yalnız Allah için sevmeyen ve küfre dönmeyi ateşe atılmak kadar kötü görmeyen kişi, imanın tadını bulamaz." hadisini açıklayabilir misiniz?
“Her bir insanda üç yüz altmış eklem/kemik/mafsal bulunur." bir hadis var mıdır, nasıl anlamlıdır?..
"Bir beldede ezan okunduğunda, Allah orayı o gün azabından emin kılar." şeklinde bir hadisi var mıdır? Varsa İslam ülkelerindeki felaketler azap değil midir?
"Mümin, Allah katındaki azabı bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Eğer kâfir, Allah'ın rahmetini bilseydi, cennetten ümidini kesmezdi." anlamında hadis var mıdır, varsa nasıl anlamalıyız?
Hadiste, küs ve dargın olanlar hariç, müminlerin günahlarının bağışlanacağı bildiriliyor. Buna göre, küs duran insanların diğer günahlara tövbesi kabul edilmiyor mu?
"Dininizi alacağınız kimseyi iyi seçiniz." anlamında bir hadisi var mıdır?
"Kim Arab'ı aldatırsa ..." hadisi sahih midir?
Ashab-ı Kehf ile ilgili hadisler hangileridir?..
"Her kim vesile makamına çıkmayı,.." hadisini açıklar mısınız?
Çocuk babasının sırrıdır, ifadesi hadis midir?
"Kişi, yetmiş şeytanın sakalını yolmadan sadaka veremez." diye hadis var mıdır?
Hadis-i şerifleri yaymanın önem ve sevabını açıklar mısınız?
Yolculuğa, perşembe günü mü, yoksa cuma günü mü çıkmak sünnettir?
Kartacenni kimdir; hakkında bilgi verir misiniz?
Hadislerde geçen "Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı" şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?
"Sizden kimse köle döver gibi hanımını dövmesin." hadisini nasıl anlamalıyız?
"İnsanlara anladıkları hadisleri söyleyiniz. Allah ile Peygamber'in yalanlanmasını ister misiniz?" hadisini nasıl anlamalıyız?
"Kişinin sahip olduklarının en hayırlısı Allah'ı zikreden bir dil, ona şükreden bir kalp ve imanı doğrultusunda yaşamaya yardımcı bir eştir." sözü hadis midir?
"Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım." anlamındaki hadisi doğrudan destekleyen ayetler var mıdır?
Hadis-i şerifte "vücudunu dağlatmayanların sorgusuz sualsiz cennete gireceği" bildirilmiştir. Buna göre, vücudundaki yarayı dağlatanlar direkt cennete giremez mi?
Öküzün ve kurdun konuşmasıyla ilgili hadisi nasıl anlamalıyız?
Kütüb-i Sitte isimli eserde geçen Rezin Abderi, hangi çalışmayı yapmıştır?
“Üzerinde Allah yazan hiçbir kağıt yoktur ki, yere atılsın da Allah meleklerini gönderip onu, onların kanatları altına almasın.” anlamına gelen söz hadis midir?
Yemekten önce iştahı kesmesi hikmetine binaen tatlı veya meyve yemekle ilgili hadis var mıdır?
Peygamber Efendimiz'in yokuş çıkarken, inerken "sübhannallah, elhamdülillah, Allahu Ekber" dediğine dair rivayet var mıdır?
Suda ölü olarak bulunan deniz hayvanlarının, helal olup olmadığıyla ilgili farklı rivayetleri nasıl anlamak gerekir?
Ebced hesabıyla uğraşmak haram mıdır; bu konudaki hadisi nasıl anlamalıyız?
“Haram, helâli haram etmez.” anlamında bir hadis var mıdır, manası nedir?
"Bu adamın kulağına şeytan işemiştir." anlamına gelen bir hadis var mıdır; varsa ne demektir?
“Kimi benden çok seversen, onu senden alırım.” diye bir hadis var mıdır?
"Allah’ı Rab, beni de Peygamber bilene, cehennem haram olur." anlamına gelen bir hadis var mıdır?
"Şu altı şey gelmeden önce (ibadet sayılan iyi) amelleri işlemeye acele ediniz..." hadisini açıklayabilir misiniz?
"Bu ümmet içerisinde her devirde İbrahim meşrebi üzerine kırık,.. bir kişi olur." diye bir hadis var mıdır?
"Mü'minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür." Hadiste geçen "peygamberliğin kırk altı cüzü" ne demektir?
"El-Metâlibü'l-Âliye" isimli hadis kitabı hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimizin, başka bir şehir değil de İstanbul'un fethini müjdelemesinin zahiri sebep ve hikmeti nedir?
"İlim sihrde olsa öğrenin." anlamında bir hadis var mıdır?
"Her deveyi mutlaka bir dişi deve doğurmuştur." hadisine göre Hz. Salih'in devesini nasıl değerlendirebiliriz?
"Allah bir emîr (idareci) için hayır diledi mi ona doğru sözlü bir vezir nasib eder." Bu hadis-i şerif sahih midir?
"Her kim Muharrem'in 9. ve 10. günü ya da 10. ve 11. günlerini oruçlu geçirirse iki yıl ibadet etmiş olur; her kim bunu duyurursa seksen yıl ibadet etmiş olur." hadis midir?
"Hadımlaşmayayım mı?" diyen sahabiye Peygamber Efendimizin cevabını nasıl anlayabiliriz?
İbnu Deyba hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz, “Ya Ali! Gözlerini kapa ve diyeceklerimi tekrarla diyerek sesini yükseltip üç defa 'La İlahe İllallah' dedi.” (el-İnayetü’r-Rabbaniye) hadis midir?
Hz. Muhammed'in Türkler aleyhine sözleri ve onun Türk düşmanı olduğunu iddia edenlere ne dersiniz?
"Medine'de ölmeye gücü yeten, burada ölsün. Burada ölene şefaatim vacip olur." hadisi sahih midir; nasıl anlamalıyız?
“Zahmette rahmet vardır.” anlamına gelen bir hadis var mıdır; varsa ne demektir?
"Unutmayın, yaktığınız can kadar canınız yanacak ve üzdüğünüz kadar üzüleceksiniz." anlamında bir hadis var mıdır?
"Müminler ateşe girince ölürler. Allah onları ateşten çıkarmak istediğinde, azap elemini değdirir." anlamına gelen bir hadis var mıdır?
Güzel bir kadın, ya benimle zina yapacaksın ya çocuğu öldüreceksin ya da içki içeceksin demiş, kişi de içkiyi tercih etmiş, ancak hem zina etmiş hem de çocuğu öldürmüş.” şeklinde bir hadis var mıdır?
Bazı insanların sorgusuz sualsiz cennete, bazılarının da cehenneme gideceği söyleniyor. O günde peygamberler bile hesap vereceğine göre, bu nasıl olacak?
"Gıybet edene 'sus' diyen kişiye yüz şehîd sevâbı vardır." anlamında bir hadis var mıdır?
"Kendisine hac farz olduğu halde haccetmeden ölen kimse, ister Yahudi ve isterse Hristiyan olarak ölsün, fark etmez.", anlamında bir hadis var mıdır?
Allah Kur`an ile bazı insanları yükseltir; bazılarını da alçaltır, anllamındaki hadiste geçen alçaltmayı nasıl anlamalıyız? Bunlar kimlerdir?
"Dünya ve âhiret iki kuma gibidir, birini ne kadar hoşnut edersen, diğerini o kadar kızdırırsın." sözü hadis mi?
"Ya Ali, biatını terk edenler, adaletten ayrılanlar ve dinden çıkanlar seninle savaşacaklar." anlamında bir hadis var mıdır?
"Çalışan ve şerha şerha yarılan eller muhteremdir. Allah bu muhterem elleri yakmayacaktır." anlamında bir hadis var mıdır?
Sahabelerin, "Affetmek, ama ne kadar?" demeleri üzerine Peygamberimiz Hz. Muhammed'in "kıyamet gününde Allah'ın sizi ne kadar affetmesini istiyorsanız öyle, o kadar?" dediği şeklinde bir hadis var mıdır?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bir çocuga deve gibi olup da çocuk ne isterse, hatta devenin sesi gibi ses vermesini istediğinde de onu yaptığı hakkında bir hadis var mı?
“Ya Ali, ileride Aişe ile savaşacaksın. Sen haklısın, fakat ona iyi davran.” anlamında bir hadis rivayeti var mıdır?
"Beş yüz sene ibadet eden adam ameliyle cennete girmek istiyor, ancak başaramıyor." anlamında bir hadis var mıdır?
"Kadın, erkeğin gelincik çiçeğidir." anlamında bir hadis var mıdır?
“Her namazın arkasından bana on defa salavat getirenin Allah namazını kabul eder.” anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamber Efendimiz “nefsi iki kaş ortasında” olarak ifade buyurmuş. Nefis hisden ibaret olduğuna göre, nasıl iki kaş ortasında olur?
"Sizden öncekiler, peygamberlerine çok soru sormaları ve aldıkları cevaplarla amel etmemeleri yüzünden helak olmuşlardır." anlamındaki hadise göre, soru sormak haram mıdır?
“Rızkı, yerin derinliklerinde arayın.” hadisini nasıl anlamak gerekir?
"Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım,.." Bu hadis-i kudsiyi nasıl anlamak gerekir?
İshal olan kişiye bal şerbeti içirilmesini tavsiye eden hadis-i şerifi açıklar mısınız?
“Gündüzün ilk ve öğleden sonraki saatlerinde/zeval vaktinde yürüyün, gecenin sonundan da bir miktar faydalanın.” hadisine göre namaz vakitleri üç değil midir?
"Güzel koku sürünüp erkeklerin yanına uğrayan kadın zaniyedir." diye bir hadis var mıdır, açıklaması nedir?
"Ya Bilal, ayaklarını cennette benimkilerden önce gider gördüm." anlamında bir hadis var mıdır?
Münavi ve eseri "Feyzü'l-Kadir" hakkında bilgi verir misiniz?
Hâlâ ayıklanmaya muhtaç ve kullanılan hadisler var mıdır?
Dilin afetleri nelerdir?
"Kim sabah namazının kılarsa, o Allah’ın güvencesi altındadır. Kim böyle bir kimseye zarar verirse, Allah onu cehenneme atar." hadisinin kaynağı nedir, açıklar mısınız?
Peygamber efendimiz (s.a.v) ahirzamanda gelecek ümmetine selam söylemiş midir?
Mümin yalnızlığı sever, münafık topluluğu sever (Gazali, Kalplerin Keşfi) anlamındaki söz hadis midir? Münafık neden kalabalığı sever?
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in, kıyamet zamanında güneşin yaklaştırılacağına ve insanların boğazlarına kadar ter içinde kalacaklarına dair hadisi şerifi var mıdır?
Fakirleri hor görmeyin. Onların hürmetine yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz." anlamında bir hadis var mıdır? Varsa fakirlik övülmüş olmuyor mu?
Hadis alimi kime denir? Hadis alimlerini tanıtan yani biyografileri yazılmış bir eser biliyor musunuz?
Öyle ki, eğer onlar zehirli bir kentenkele çukuruna girseler, siz yine onların peşinden gideceksiniz, anlamında bir hadis var mıdır?
"Her kim sırrını saklarsa, muradına çabuk erişir" anlamında bir hadis kaynaklarda geçer mi?
Güneşin sıcağının artması, cehennemin hararetinin artmasındandır diye bir hadis var mıdır? Eğer varsa, bunun bilimle çeliştiğini iddia edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Cuma namazını kılmayanların Allah iki yakasını bir araya getirmesin, anlamında bir hadis var mıdır?
Siz otururken yanınıza birisi gelirse ayağa kalkmayın, anlamında bir hadis var mıdır? Babama, misafire, büyüklere kalmak günah mıdır?
Dilenmek berelenmektir, insan onunla kendi yüzünü berelemiş olur, anlamında bir hadis var mıdır? Berelenmek, bere takmak mıdır?
Nisan yağmurları “şifalı" olarak kabul edilip, kaplarda biriktirilip hastalara verildiğinde şifalı olduğu söyleniyor. Bu konuda hadisler var mıdır?
Uzun bir hadiste geçen "... sonra nübüvvet metodu üzere hilâfet olacaktır” ifadesini açıklar mısınız? Bu ne zaman olacaktır?
"Cennet ibadetlerin karşılığı değildir, cennet imanın armağanıdır" mealinde bir hadis-i şerif var mıdır?
Günahları ancak gözyaşı ve hastalık siler diye bir hadis var mıdır? Varsa, bunlar günahları nasıl siler?
Kadı Iyaz ve İmam Beyhaki’ nin eserlerindeki mucizeler neden Kütüb-i Sitte’de yok? Onların senetleri arasından sahabeye kaç kişi var? Ve senet örnekleri nelerdir?
Allâh’ım, bana sâlih kullarına verdiğinin en fazîletlisini ver, anlamında bir dua var mıdır?
Hadis ilminde yazılmış olan rical kitapları ve yazarları hakkında bilgi verir misiniz?
Gece kıldığı namaz, mutlaka onu o günahtan alıkoyacaktır, anlamındaki hadis sahih midir?
Hadis ravileri ne zamandan itibaren bilinmektedir? Raviler nasıl sınıflandırılmıştır ve bu sınıflandırılma neye göre yapılmıştır?
"Eğer cehennemi iğne deliğinden bile görseydiniz başınızı secdeden kaldırmazdınız" anlamında bir hadis var mıdır?
Benim ümmetime bir zaman gelecek ki Allah´a yalnız ramazan ayında ibadet edecek. Böyle oldu mu ilmi, hilmi ve rahmeti olmayan bir hükümdarı Allah onlara musallat eder. Hadisini açıklar mısınız?
İyi bir amel, zikir ve güzel şey yaptığınızda, ben desem de demesem de onunla amel edin, anlamında bir hadis var mıdır?
"Allah, insanı Rahman suretinde yarattı." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
"İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar." hadisini nasıl anlamalıyız?
Peygamber Efendimizin, "Ümmetim mübarek bir ümmettir, evveli mi yoksa sonu mu daha iyidir bilinmez." sözü nasıl yorumlanmalıdır?
Peygamber Efendimizin, "İslam garip başladı, başladığı gibi (bir hâle) dönecektir. Ne mutlu gariplere!" hadisini izah eder misiniz?
Bir hadisde Hz. Peygamberin "ahir zamanda gelecek kardeşlerini görmeyi arzu ettiği" belirtiliyor; bunun sebebi nedir?
Bazı hadislerde, kıyamet günü nebilerin ve şehitlerin gıpta edeceği kimselerden söz edilir. Bunların özellikleri nelerdir?
Ahlâk kavramını ve "Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim." hadisini nasıl anlamalıyız?
"Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Bir hadis-i şerifte münafığın alametleri, "Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünü tutmaz. Kendine itimat edilince ihanet eder." şeklinde belirtilir. Buna göre, yalan söyleyen insan münafık mı olur?
Hadislerde cihada teşvik var mıdır?
"Ölmeden önce ölünüz!" hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
"Fakr benim fahrimdir (iftihar vesilemdir)." hadis-i şerifini nasıl anlamamız gerekiyor? Fakirlikle övünmek nasıl olur?
"Dünyada rahat yoktur." hadis-i şerifini nasıl değerlendirmeliyiz?
"Kadınlar, şeytanın ağlarıdır." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Allah Resulü (asm.)'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Hz. Peygamberin (asm.), "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." hadisini nasıl yorumlarsınız?
"İslam garip geldi, garip gidecek." mealindeki hadiste Peygamberimiz (a.s.m) ne anlatmak istemiştir?
"Dünyanın, Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi." mealindeki hadis-i şerifi nasıl anlayacağız?
Dünyanın öküzle balığın üstünde olduğunu söyleyen bir hadis var mı?
Temizlik niçin imandan sayılmıştır?
Hadislerin değişmeden bize ulaştığına nasıl emin olabiliriz?
Hadisleri Kur'an'a arz etmek ne demektir? Peygamberimiz "Benden size gelen şeyi Allah'ın Kitabı'na arz edin. O'na uygunsa, ben söylemişimdir; şayet ona uygun değilse, ben söylememişimdir." demiş midir? Eğer dediyse, bunu nasıl anlamalıyız?
Kar ve yağmur tanelerini meleklerin indirmesi hakkında hadis var mı?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in bir ay boyunca namazların son rekatında kunut duası okuması hakkında bilgi verir misiniz?
Akşam, çocukların dışarı çıkarılmaması; yiyecek ve içeceklerin üzerlerinin örtülmesiyle ilgili hadis, sahih midir?
"Bir kimse ilmi olmadan 'bence, bana göre' diyerek kendi aklına göre Kur'an'ı açıklarsa, İslam'ı anlatırsa, cehennemdeki yerine hazırlansın." diye bir hadis var mıdır?
"Şu duayı şu kadar okumak..." gibi sayı verilen hadis var mıdır? İhlas suresini okursanız dualarınız kabul olur veya yedi kere şu duayı okuyun işiniz olur gibi hadisler var mıdır?
"Yarıncılar/erteleyenler helak oldu" şeklinde bir hadis var mıdır; varsa ne demektir?
Keramet ve ilhamın varlığını gösteren ayet ve hadis var mıdır?
"İmamlar Kureyş'tendir." sözü bir hadis midir? Hadis ise bunu nasıl anlamalıyız?
"Ben namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm; yarısı bana, öbür yarısı kuluma aittir." Kudsi Hadisi açıklar mısınız?
"Ne mutlu, Allah'ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere?." Bu hadisi nasıl anlamak gerekir?
Kıyamet günü müminlere balık ve öküzün ciğerinden yedirilmesi hadisini açıklar mısınız?
Sahabe efendilerimizden Hz. Ebu Derda'ya, Efendimiz (s.a.s.)'in tembihlediği dokuz önemli şey nedir?
"La Mehdi illa İsa" sözü, hadis midir? Bundan maksat nedir, nasıl anlamak gerekir?
Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene yönel, hadisi şerifini açıklayabilir misiniz?
"Ahiret ameli ile dünyayı elde etmeye çalışan kul, ne kötü kuldur." hadisini açıklar mısınız? Hacet namazı kıldıktan sonra dua etmeyecek miyiz? Dünya malı istemeyecek miyiz?
?Kıyamet günü, insanların en şiddetli azaba uğrayanlarının kimler olacağı? gibi konularda bazı hadisler neden çelişkilidir?
Peygamber Efendimiz (asm)'in, köle azad eden birini azarladığı doğru mudur?
Hz. Osman (ra), "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır." demiş midir?
"Kıyamet yaklaşınca (ahir zamanda) müminin rüyası yalan çıkmaz" hadisinden maksat nedir?
"Ümmetim hiçbir yıla yetişmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın.? anlamında bir hadis var mıdır, varsa nasıl anlamak gerekir?
"Üçü hariç her lehv (eğlence) batıldır" ne demek?
Ruhsatlarla amel ediniz, hadisini açıklar mısınız? "Allah için söyleyin, bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip, kaçınıyorlarmış, doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum, ben Allah'ı onlardan çok daha iyi biliyorum..."
Kim İhlas Suresini bin defa okursa kendini Allah'tan satın alır, hadisinde geçen, "kendini Allah'tan satın alır" ne demektir?
?Allah bir kimseye hayır murat ederse, onu kendi kusurlarıyla meşgul eder.? sözü hadis midir?
"Kur'an'ın sevabı, çok güzel bir arkadaş suretinde gelip berzah aleminde sahibine arkadaşlık edeceği" anlamındaki hadis sahih midir?
"Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." hadisi ne demektir?
"Kıyamet günü olduğu zaman her Müslümana bir Yahudi veya Nasrani verilir ve ?Bu senin yerine atılacak kurtuluş fidyen olacaktır? denilir.? Bu hadisi şerifi açıklar mısınız?
"Çölde yalnız kalan kimse, bir şey kaybederse, 'Ey Allah?ın kulları bana yardım edin!' desin; çünkü Allah'ın, sizin göremediğiniz kulları vardır." hadisi sahih midir?
"Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev, rahat binek. "(Müsned, 1/168) hadisi açıklar mısınız? Mesken hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Bineğimizi güzelleştir ne demek?
Kim korkarsa, akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa, hedefine varır. Haberiniz olsun, Allah'ın malı pahalıdır; haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir. (Tirmizî, Kıyâmet, 19) Bu hadisi açıklar mısınız?
"Cenab-ı Hakk?ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir." anlamında bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?
"Ebcedi ve tefsirini öğreniniz..." anlamındaki rivayet hakkında ne hüküm verilmiştir?
Allah Teâla Hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridâmdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm." Bu hadisi açıklar mısınız?
?Allah?ın emirlerine uymadığınız zaman, Allah size en kötü insanları, zalimleri musallat eder.? diye bir hadis var mıdır? Kızını isteyerek fasıkla evlendiren babanın cehennemlik olduğu, şeklinde hadis var mıdır?
Namazdan sonra "Sübhânallahi ve bihamdihi sübhânallahilazîm" duasını okuyanın hastalıktan emin olacağı ile ilgili hadis sahih midir?
Sünnet nedir? Mutezile, Hariciler, Şia ve Oryantalistler sünnet hakkında ne diyorlar? Bunların hadisler hakkındaki şüphelerine ümmetin cevabı nasıl olmuştur?
?Ayşe?nin fitnesinden korunun? şeklinde bir Hadis var mıdır?
"Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer." Bu hadisi açıklar mısınız?
Bazı alimler, "Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçın" hadisini, cüzzamın bulaşıcı olmasına yorumluyorlar. Cüzzamın bulaşıcı olmadığı iddasına ne dersiniz?
Peygamber Efendimiz (asv), Hz. Aişe (ra)'ye, "Sen benden önce ölsen, seni elimle yıkasam, kefene koysam, namazını kıldırsam ve ellerimle seni defnetsem" demiş midir?
Öyle günahlar vardır ki, onları ancak maişet yolunda çekilen sıkıntılar giderir, anlamında bir hadis var mıdır?
Hadislerin mana rivayeti hakkında bilgi verir misiniz?
Kâbe'nin kıyamete yakın Habeşli bir köle tarafından yıkılacağına dair hadis var mıdır?
Peygamberimize (sav) atfedilen bir hadiste, “Zırhsız ve kalkansız olarak düşman saflarına dalmanın, Allah’ın hoşuna gideceği” bildiriliyor. Peygamberimiz (asv) tedbirsizce bir ölüme zemin hazırlamış olmuyor mu?
Buhari'nin naklettiği hadis-i şerifte ''Allah insanı kendi suretinde yarattı.” deniliyor mu? Ben bunun aslının Tevrat'tan geldiğini biliyorum. Aslı da "Allah insanı rahman suretinde yarattı." değil mi?
Hüseyin bendendir ben de Hüseyin’denim, diye bir hadis var mıdır, varsa bu sözü nasıl anlamak gerekir?
"La ilahe illallah diyeni, cehennem ateşi yakmaz." diye bir hadisi şerif var mı?
Kâfirin cehennemdeki bir azı dişi Uhud Dağı kadardır, hadisini nasıl anlamalıyız?
"Allah nimetini kulunun üzerinde görmek istiyor." hadisi, lüks bir hayatıı teşvik etmiyor mu?
“Eğer onları dinlemezseniz sizi öldürecekler, itaat ederseniz sizi sapıtacaklar. Onlara karşı Hz. İsa (a.s)'ın arkadaşlarının davrandığı gibi davranın. Onlar ki testerelerle biçildiler,..” anlamında bir hadis var mıdır?
“Kıyamet gününde herkes kendi zatının yani Allah dostlarının arkasında olacak, onlar da bize şefaat edecek” şeklinde bir rivayet var mıdır?
" 'İnsanlar helak oldu' diyen kimse, bilin ki o kendisi, herkesten çok helak olandır." hadisi ne demektir?
Besmele nedir? "Besmele her kitabın anahtarıdır." diye bir hadis var mıdır?
“Oğlan çocuğunun idrarının değdiği yere su serpme ve kız çocuğunun idrarının değdiği yeri ise yıkama” ile ilgili hadisleri nasıl anlamak gerekir?
Bir vakit namaz kılmamanın cezası, seksen yıl cehennem azabı, diye bir hadis var mı?
“İmanınızı 'Lâ ilâhe illâllah' ile yenileyiniz.” diye bir hadis var mıdır? Varsa iman tazelemeyi nasıl anlamak gerekir?
Sineğin bir kanadında zehir, diğer kanadında panzehir olduğuna dair hadis var mıdır; yorumu nasıldır?
“İki halife çıkarsa birini öldürünüz. Kendini bilen rabbini bilir. Kur’an’ı güzel sesle okumayan bizden değildir!” sözleri hadis midir ve birinci cümleyi açıklar mısınız?
Ölenlerden kimse yoktur ki, sözü ile ameli (ayrı ayrı) tartılmasın. Sözü amelinden ağır gelenin ameli kabul olmaz. Eğer ameli sözünden ağır gelirse, ameli kabul edilir." Bu hadisi açıklar mısınız?
Hz. Aişe validemiz (r.anha) bir hadiste, "Biz günlerce aç kalırdık, evimizde sadece iki siyah bulunurdu." derken iki siyahtan kastın su ve hurma olduğunu söylüyor. Burada suya da siyah denmesinin sebebi nedir?
İnsanlar, kıyamete doğru yıldızlara bakarak geleceği bilecekler, diye bir hadis var mıdır?
Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürdüğünde, ya ölen kafirdir ya öldüren kafirdir, diye bir hadis var mıdır? Müslüman bir kimse, adam öldürmekle nasıl kafir olur? Öldüren kafir olsa bile, ölenin ne suçu var?
Gençlerin, evlenmeden kırk gün önce yeme ve içmelerine dikkat etmeleri daha iyi olur, şeklinde bir rivayet var mıdır? Damadın geline süt ikram etmesi sünnet midir?
Benden sonra hilafet otuz (30) yıldır, sonra ısırıcı sultanlar, sonra zalimler, sonra da nübüvvet yolu üzere Raşid Hilafet gelir, diye bir hadis var mıdır?
Veled-i zina, üç şerlinin en şerlisidir, diye bir hadis rivayet edilmektedir. Kimse kimsenin günahını yüklenmez, ayetine göre bu rivayeti nasıl yorumlamak gerekir?
"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız değildir. İnsanlara yük olmayınız." sözü hadis midir? Eğer hadis ise nasıl anlamak gerekir?
Kadı, yani hakim ve yargıçların üçte ikisinin cehennemlik olduğuna dair hadisi şerif var mıdır?
“Allah, çok bela verdiği kişiyi hesaba çekmekten haya eder, onu direkt cennete koyar” diye hadis var mıdır?
Peygamber Efendimiz (sav), "Üç mescidden başkasına yolculuk edilmez.” demiştir. Bu hadis, bu mescitlerden başkası için yolculuk yapılmasını yasaklamakta mıdır?
Devlet başkanlarını ziyaret eden ilim sahiplerinin ve kurraların cehennemde hüzün kuyusuna atılacağını, bildiren hadis var mıdır? Varsa bunlar kimlerdir?
Bir hadisde, "ateşin Rabbine şikayette bulunduğu, bunun üzerine kış ve yazın yaratıldığı" bildiriliyor. Halbuki, kıyametten sonra mevsimler ortadan kalkmayacak mıdır? Bir de Zemherir hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamber Efendimiz (sav), “Cennetin toprağının dermek olduğunu” haber vermiştir. Bu ne demektir? Ayrıca müminlerin ahirette cehennemdekilerle dalga geçeceği doğru mudur?
İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliye devrinde hayırlılarınız, İslam devrinde de hayırlılarınızdır. Bu hadisde anlatılmak istenen nedir?
Deccal ne zaman gelecektir? Yüz yıl geçtiğinde yeryüzünde tek canlı kalmayacaktır, hadisini açıklar mısınız?
Güneş secde etmeye gider ve bir gün battığı yerden doğar, hadisini açıklar mısınız?
Bir hadiste Peygamberimiz (sav) "Nebiler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir." buyurur. Bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyor?
Kim Allah’ın velisine ihanet ederse Allah’a ihanet eder, şeklinde bir hadis olduğunu okudum. Böyle bir hadis var mıdır ve varsa nasıl anlamak gerekir?
"Ümmetin Üstünlüğü ile ilgili olan, Allah Teâlâ bu ümmeti, hatâ, unutma ve cebr (zorlama, tehdit vs.) altında yaptığı işlerden ve kalbe elde olmadan gelen çirkin şeylerden dolayı hesâba çekmeyecektir." Bu hadis midir; nasıl anlamalıyız?
Kader konusunda rivayet edilen: "Şimdi yaptıklarımız neye göredir? Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği/ kaderin tespit edip belirlediği bir çizgide mi cereyan etmektedir." hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimiz (sav), akrabalarını ve diğerlerini toplayarak; günahlara karşı rehin olarak verdiğiniz nefsinizi Allah’tan kurtarın, ibadetlerinizi yapın, günahlardan çekilin. Yoksa sizi kurtarmaya muktedir değilim, demiş midir?
İlmiyle amel eden alimin imamlık yapmasının fazileti konusunda hadis var mıdır?
"Babam nerededir?" diye soran bir kimseye, Peygamber Efendimiz (asv),"Benim babam ve senin baban ateştedir." demiş. Buna göre Peygamberimizin babası cehennemlik midir?
İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın, sözü Hadis midir?
"Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir, Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır." hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?
Öğrendiğimiz bir hadisi başka birine söylerken, anlamda değişiklik yapmamakla beraber farklı lafızlar kullanırsak, mesul olur muyuz?
Peygamber Efendimizin (asv), “canlı hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladığı" rivayet ediliyor. Buna göre canlı bir hayvanı, et karşılığında satmak caiz değil midir?
Peygamber Efendimiz (asv), “Ben ve Kıyamet şu iki parmağımın birbirine yaklaştığı gibi yaklaşmıştır.” buyurmuş. Neden binlerce sene geçtiği halde kıyamet kopmamış?
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir; diye bir hadis var mı? "Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.” Ali İmran, 195. ayetle çalişmiyor mu?
Cimrinin yemeği hastalıktır, cömertin yemeği şifadır, hadisi nerede geçmektedir?
On iki rekat nafile namaz kılan kimseye, cennette bir köşk verileceğini bildiren hadisin kaynağı nedir?
Peygamberimiz (asv) Miraç'da Allah'ı nur olarak gördüğünü ifade etmesini nasıl anlamak gerekir?
Rivayet edildiğine göre, Allah Teala: "Beni kalpleri kırık olanların sohbetinde ve sabreden fakirlerin sevgisinde arayın." buyurmuşlardır. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
Hadis-i Kudsi'de Allah Teâlâ "Kulumu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum. Artık o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür." buyurmaktadır. Bu hadisi açıklar mısınız?
"Ya Abdurrahman! Dünya tatlıdır, yeşildir/ güzeldir/ çekicidir. Muhakkak ki Allah sizi (Müslümanları) orada halife yapacaktır ve neler yapacağınıza bakacaktır. Dikkat edin; dünyadan sakının..." Açıklar mısınız?
Bir kimse, bir toplumu severse, o toplumun muhasebesiyle hesaba çekilecektir, sözü hadis midir; açıklar mısınız?
"Her sabah mutlaka iki melek nida eder: 'Kadından vay erkeğin haline!' ve 'Erkekten vay kadının haline!' Bu hadisi açıklar mısınız?
İnsanlara durumlarına, mevkilerine göre davranmak, ikramda bulunmak hakkındaki hadisi açıklar mısınız?
"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimiz (asv), bir konuda farklı fetvalar varsa o konuyu bir de kalbinize danışın, demiş midir? "İki kişi arasında olan bir olay size sorulduğunda, her iki tarafıda dinleyip öyle hareket edin." anlamında Hz. Ömer (ra)'in bir sözü var mıdır?..
Abdestli uyurken alınan nefesler bile zikir hükmünde olduğu hakkında hadis var mıdır?
Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur; hadisini açıklar mısınız?
İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız." Açıklar mısınız?
Bedir ashabından olan Salebe Hazretlerinin zekat vermeyi reddettiği, daha sonra pişman olduğu, ancak bu sefer de Efendimizin (asv) onun zekatını kabul etmediği;.. şeklinde devam eden hadis sahih midir?
Harama bakmanın şeytanın zehirli bir oku olmasına dair bir hadis var, onun (Arapça) metnini, kaynağını ve mealini verebilir misiniz?
Cennet  ve Cehennemle ilgili hadisler nelerdir?
Hastalıklar bulaşır mı? Peygamber Efendimiz (asv), develeri uyuz hastalığına tutulan birisine, hastalıkların bulaşıcı olmadığını söylemiş midir?
Efendisinden başkasına intisaba yeltenen nankör ile babasından başkasına soy iddiasında bulunan soysuzun tövbesi kabul olmaz mı?
"Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı, kendisinde hayır olmadığı halde insanların onda hayır gördüğü kimsedir." Bu hadisi şerifte kimler kastediliyor?
Gelecekte suların tükeneceği ve insanların su yüzünden birbirlerini öldüreceği ile ilgili hadis var mı? Eğer var ise tam olarak açıklar mısınız?
Sabah namazına kalkmayanların, şeytan kulağına bevl eder, sözü hadis midir?
Hadiste geçen, Hüzün Vadisi hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz (asv) yanından geçirilen cenazeler hakkında, "Hayırla andığınız kimseye Cennet vacip oldu. Şerle andığınız kimseye de Cehennem vacip oldu. (Çünkü) sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." der. Bu doğru mudur?
"Öyle kimseler vardır ki, cennetlik ameller işler kendisi cehennemliktir; öyle kimseler de vardır ki cehennemlik ameller işler kendisi cennetliktir." hadisini açıklar mısınız?
Bir hadiste, bir evi gözetlemenin, o evi içindekilerle birlikte yok etmek, olduğu bildirilir. Buna göre ev gözetlemenin hükmü nedir? Röntgencilik haram mıdır?
"Bir kimsenin namazı ve orucu size sakın zarar vermesin." sözü hadis midir? Hadis ise ne demektir?
"Allah'ın laneti, hanımını/eşini annesinden üstün tutana olsun!" anlamında bir hadis var mıdır? Hadis ise bunu üstün tutmak manasını nasıl anlamak lazım?
Hz. Ömer (ra)'in hadis rivayeti konusundaki ihtiyatı hakkında bilgi verir misiniz? Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eşari'yi hadis rivayet ettiği için tehdit mi etmiştir?
Aliyyü'l-Kari'nin "el-Muvzuat-Uydurma Hadisler" isimli eserinde geçen rivayetlerin hepsi uydurma mıdır? Bu kitap hakkında bilgi verir misiniz?
Bir hadiste, zinanın rızkı azalttığı bildiriliyor. Başka bir hadiste ise, günahlar rızka engel olmayacağı bildiriliyor. Bu iki hadis arasında bir çelişiklik var gibi görünüyor, açıklar mısınız?
Kimin Lût kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ûlü de öldürün. Hadisine göre livata edenler öldürülür mü?
Kesilen kurbanların, acıyı hissetmedikleri doğru mudur? Böyle bir hadis var mıdır?
Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır, diye bir hadis var mıdır?
"Ya Enes, sen her gece abdest alıp yatarsan ve ölürsen şehitsin." diye bir hadis var mıdır? Varsa bu herkes için geçerli midir?
Ebu Hureyre hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Çok hadis rivayet etmesinin nedenleri nelerdir? Rivayet ettiği hadislere yapılan eleştirilere nasıl cevap vermek gerekir?
“İki ortak birbirlerine hainlik etmezse üçüncüsü Allah’tır.” sözü hadis midir? Allah’a mecaz da olsa ortak demek şirk olmaz mı?
"Anlamadan ibadet eden gece ev yapıp da gündüzün yıkan kişi gibidir." veya "Manasını düşünmeden okumak olmaz." gibi rivayetlere göre manası bilinmeden yapılan ibadetler geçersiz midir?
Hz. Ömer (ra) "kelale”nin hükmünü ve teyemmümün nasıl alınmasını niye bilmiyordu?
"Zânî, zina ettiği sırada mü'min olduğu hâlde zina etmez; içki içen, içki esnasında mü'min olduğu hâlde içki içmez." hadisini açıklar mısınız?
Fal bakmanın, falcılık yapmanın haram olduğunu biliyoruz. Ancak Peygamber Efendimiz (asv)'dan, fala benzer şeyler rivayet edilmiştir, aradaki farkı nasıl anlayacağız?
Adem oğlu secde ayeti okuyup secde edince şeytan bir köşeye çekilip ağlar, anlamında bir hadis var mıdır?
Kıyamete yakın felsefelerin artacağı yönünde bir hadis var mıdır?
İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır; ölen kişinin kıyameti kopmuştur, sözlerini açıklar mısınız?
Tutamayacağımız sözü vermek caiz midir? Peygamber Efendimiz (asv)'in “Kişinin altından kalkamayacağı işi omuzlaması, kendini küçük düşürmektir.” sözü ne anlama gelir?
"Üç oyundan başka diğer bütün oyunlar (eğlenceler) Müslümana haramdır. Bu üç şey, ailesi ile eğlenmesi, atını eğitmesi ve oku ile yarışmasıdır." hadisine göre, diğer oyunlar haram mıdır?
Allah, dünyayı isteyene dünyayı verir, ahireti isteyene de ahireti verir, sözünü açıklar mısınız? Bu söz hadis midir?
"Ben kulumu affederim, ama kulum kendisini affetmeyeceğimi düşünür. Oysaki benim rahmet hazinem geniştir." diye bir hadis-i kudsi var mıdır? Bunu nasıl anlamak gerekir?
Düşmanınızın silahıyla silahlanın, sözü hadis midir? Hadis ise bunu günümüze göre nasıl anlamamız gerekir?
Akrabaları ile bağlarını kopartan cennete giremez, sözü hadis midir? Eğer hadis ise, nasıl anlamalıyız?
Peygamber Efendimiz (asv)'ın bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur?
"Bir kişi hadisi reddedince üç şeyi reddetmiş olur; Allah'ı, Resulü ve hadisi söyleyeni." Bu söz hadis midir?
"Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle." sözü hadis midir?
"Ölmeden önce ölünüz." hadis midir?
Talak suresi 2 ve 3. ayetler için söylenen, "Ümmetim bu ayetlerle amel etseydi, rızıkları ayaklarına gelirdi." hadisinin kaynağı nedir?
"Kadın avrettir; dışarı çıktığında şeytan onu erkeklere süslü göstermeye çalışır." sözü hadis midir?
"Sizin size olan merhametiniz, Allah’ın size olan merhametinin yanında denizde damladır." sözü hadis midir; hadis ise nasıl anlamak gerekir?
Rivayetlerde geçen, nurdan bulutları, sekineyi ve amayı nasıl anlamalıyız?
Muhkem ve müteşabih kavramları sadece Kur'an ayetleri için mi geçerlidir? Müteşabih ve muhkem hadisler de var mıdır?
İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim (ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün." Bunu açıklar mısınız?
Hadislerde siyah deve ve siyah köpeklerin şeytandan olduklarını öğreniyoruz. Bunu açıklar mısınız?
"Ali bin Ebi Talip mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mümin, her kim dışında kalırsa kâfirdir." (Suyuti, Cami us-Sağir, c.2, s.56) Böyle bir hadis var mıdır; varsa bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Allah'ın Adem (a.s.)'a bütün peygamberlerin resimlerini indirdiğini, bunları sahabelerden bazılarının görüp ağladığını anlatan rivayetler sahih midir?
Kütübü Sitte'de geçen, ikindi ve sabah namazından sonra nafile namaz kılınıp kılınmayacağına dair hadisler çelişkili gibi görünüyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
"Arzusu ve hedefi Allah’tan başka şey olarak sabahlayan kimse, Allah(ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir." mealindeki hadisi nasıl anlamalıyız?
Ne için varım? Allah’a kulluk etmek için mi yoksa Peygamber Efendimize (sav) dost olmak için mi yaratıldım?
Ergenlik çağını bulmuş büyüklerin emzirildiğini bildiren hadisleri nasıl anlamak gerekir? Ergenlik yaşındaki erkekleri emzirmenim mantığı nedir?
"Kimin saçı Allah yolunda ağarırsa, bu saç kıyamet gününde onun için nur olur." hadisini açıklar mısınız?
“Şâyet Mûsâ gökten yere inseydi ve siz de ona tâbî olup beni terk etseydiniz, dalâlete düşmüş olurdunuz.” anlamına gelen hadisi açıklar mısınız?
Hadislerde geçen “En hayırlı olan İbrahim'dir.”, "Beni Musa’ya üstün tutmayınız.”, “Peygamberler arasında ayırım yapmayınız.”, “Hiç kimse Yunus b. Metta’dan hayırlıyım demesin.” şeklindeki ikazlar nasıl anlaşılması gerekir?
"Güneş battığı zaman, Rabbinden secde etmek için izin istemeye gider...” anlamındaki hadisi nasıl anlamak gerekir?
Hadis ilimlerinde râvi tabakaları nelerdir, bu tabakalara kimler girer?
"Benden sonra şu iki şifa kaynağından asla vazgeçmeyin: Kur'an-ı Kerim ve bal." Bu Hadis sahih midir?
"İnsanlara bir zaman gelir ki, camilerde toplanıp namaz kılarlar, fakat aralarında mümin bulunmaz." diye bir hadis var mıdır?
Kadınların kapı önlerinde veya yol kenarlarında oturmaları hakkında Allah Resulü (sav) ne söylemiştir? Bir gülü koklayıp arkasından bana salât-ü selam söylemeyen beni incitir, veya buna benzer hadis var mıdır?
"Belaları çağırmayınız." diye bir hadis var mı, var ise bunu nasıl anlamalıyız?
"Koğuculuk yapmak, laf söz taşımak cehenneme girmek için yeterlidir." diye bir hadis var mıdır; nasıl anlamak lazımdır?
"Gusülden sonra abdest alan bizden değildir." anlamında bir hadis var mıdır? Sadece gusül abdesti ile namaz kılınabilir mi? Peygamber Efendimiz (asv) gusülden sonra abdest almış mıdır?
Peygamberimiz (asv)'in kan aldırmayla ilgili hadis-i şerifleri var. Onun zamanında kan vermek yoktu; nasıl böyle bir hadis-i şerif oluyor?
"Kim yiyip içtikten sonra şükrederse, oruç tutup sabreden gibi ecir ve sevaba nail olur." hadisi sahih midir, manasını açıklar mısınız?
"Bir saat ilimle meşgul olmak, altmış yıl ibadetten hayırlıdır." diye bir hadis var mıdır? İlim ibadetten üstün müdür?
Hz. Ebu Bekir'in "Kur'an bize yeter" dediği söyleniyor. Buna göre hadislere gerek yok mudur?
"Rumlarla barış yapacaksınız. Siz ve onlar ortak bir düşmana karşı savaşacaksınız." hadisi hakkında bilgi verir misiniz?
"Ahirette en çok huzur içinde olan, çok düşünendir." sözünü nasıl anlamak gerekir?
Hadiste Allah'ın kulunun zannı üzere olduğu belirtilirken, Necm Suresi 28. ayette, zannın hakikat namına hiç bir şey ifade etmediği belirtiliyor. Buna göre, "Allah, kulunun zannı üzerinedir." hadisini nasıl anlamalıyız?
"Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer…” anlamında bir hadis var mıdır? Tövbenin kabul olup olmadığı nasıl bilinir?
"Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir... Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı yürekli, şımarık, kibirli olan kimsedir." hadisini açıklar mısınız?
Peygamber Efendimiz (sav) "İman Yemenlidir, fıkıh Yemen'dedir, hikmet Yemen'dedir." buyuruyor. Bu hadiste anlatılmak istenen nedir?
“Ne tedbirli olmak gibi bir akıllılık, ne haramdan kaçınmak gibi bir Allah´a bağlılık, ne de güzel ahlak sahibi olmak gibi bir dindarlık söz konusu olabilir." hadisini nasıl anlamak gerekir?
"Münafığa ve her türlü kafire 'efendim' demeyiniz." hadisini nasıl anlamalıyız?
"En hayırlınız cezbeye geldiğinde içinde tutandır." diye bir hadisi şerif var mıdır?
"Men dakka, dukka" şeklinde bir hadis-i şerif var mıdır, anlamı nedir?
Peygamber Efendimiz (asv), Hz. Ayşe (r.anha) validemize "yer ehli, gök ehli, görünen ve görünmeyen canlılar, denizdeki ve kabirdekiler sayısınca 'La ilahe illallah' demesini" söylemiş midir? Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?
Bazı kimselerin, kıyamet günü Tihame dağları gibi sevaplarının toz duman olup yok olacağını bildiren bir hadis okudum. Bunlar münafıklar mıdır? Eğer değilse, böyle ifadeler ümitsizliğe sebep olmaz mı?
Bir hadisde "Allah âdemoğluna zinadan nasibini yazmıştır.” denilmektedir. Bu nasip rızık gibi bir şey midir? Ayrıca gözlerin, ellerin, dillerin ve ayakların zinası ne demektir?
“Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur." hadisini açıklar mısınız? “Duanın kabul olması” her zaman “istenen şeyin tastamam gerçekleşmesi” anlamına mı gelir?
"Çocukları diri olarak toprağa gömen de gömülen de ateştedir." anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, günahsız bir bebeğin cehennemde olması nasıl açıklanabilir?
"Kuşların sağa sola uçmasında bir uğursuzluk yoktur; eğer uğursuzluk olsaydı; evde, kadında ve atta olurdu." hadisini açıklar mısınız?
“Ahir zamanda, şiddetli bir belâ gelecek, herkese isâbet edecek, ondan ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre diliyle ve kalbiyle cihad eden kurtulacak.” şeklindeki hadisin anlamı nedir?
"Ey Arz, senden, sende bulunanlardan, sende yaratılmış olanlardan, senin üzerinde yürüyenlerden... aslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve beldede kamet edenlerin, iblisin ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım." hadisini açıklar mısınız?
Hadisler itikadî hususta delil kabul edilebilir mi?
"İbadetlerine güvenenin, müminlere eziyet edenin ve Allah’ın rahmetinden ümit kesenin yaptıkları ibadetler geçersizdir." anlamına gelen hadis sahih midir?
Deri işlendi mi temiz olur, Peygamberimiz (asv) ölü bir koyununun derisinden faydalanmayı tavsiye etti. "Ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız." anlamına gelen hadisler de var. Bu hadisler niye çelişiyor?
"Kim müezzinin ezanını işitir de, o kimseyi müezzinin davetine uymaktan alıkoyan bir engel yoksa, onun tek başına kıldığı namaz kabul olmaz." Bu hadisde geçen, "kabul olmaz" ne demektir?
"Bir erkek kadının saçlarına bakarsa zina yapmış gibidir." diye bir hadis var mıdır?
Irkçılık yapanların "Cehennem kömürlerinden bir kömür", "Burnuyla pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha kötü" olduğunu bildiren hadis sahih midir? Neden böyle bir benzetme yapılmış?
"Genç bir insan ile yaşlı bir insanın ibadeti arasındaki fark, Allah katında peygamber ve normal bir kul arasındaki fark kadardır." şeklinde bir hadis mevcut mudur?
Muhyiddin İbn-i Arabî'ya ait olduğu söylenen "Şeytan'ın Hileleri" adlı kitapta anlatılanlar doğru mudur; hadis kritiği açısından sahih midir?
"Cuma günü kim cemaatin omuzlarına basarak ilerlerse cehenneme bir köprü atmış olur." hadisi sahih midir? Ön saflar boşken böyle bir şey yapmak günah mıdır?
Hiçbiriniz kardeşinin herhangi bir malını ciddi olarak veya şaka yoluyla almasın, anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız?
Bir beyit dahi olsa benden olan bir bilgiyi iletiniz, şeklinde bir hadis var mıdır?
Çocukken öğrenilen ilim taşa yazmak gibidir, yaşlıyken öğrenilen ilim suya yazmak gibidir, anlamında hadis var mıdır?
Meleklere, karıncalara ve balıklara varıncaya kadar, yer ve gökte yaşayan tüm varlıklar, insanlara hayır öğreten kişiye, rahmet duası ederler, anlamında bir hadis var mıdır?
Mümin, müminin aynasıdır, hadisini kısaca açıklar mısınız? Karşımızdaki kişide gördüğümüzün bizde de olduğu anlamına mı gelir? Gördüğümüz bizde var, göremediğimiz bizde yok mudur?
Bazı hadislere göre, ateizmin çok olduğu bir dönemde Müslümanlarla Hristiyanların ittifak edeceği ve mutlu bir dönemin olacağı bilgisi doğru mudur?
Bu ümmetin sonunda gelenler, başında gelenleri lanetlediği zaman, kimin bir ilmi varsa onu mutlaka izhar etsin, anlamındaki hadisin kaynağı ve açıklaması nasıldır?
Kahinlerden birisi gelecek, Kur'an'ı öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır. Bu hadisin kaynağını nedir, hadiste geçen Kâhin kimdir?
Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa, kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar; anlamındaki hadis sahih midir?
Hiç kimse, kendi ameline karşılık, Cennete girmeye hak kazanamaz, diye bir hadis var mıdır?
Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Beni rüyada gören, Cehenneme girmez; (İbni Asakir) anlamına gelen hadis sahih midir?
Mahşerde herkes, Ya Rabbi! Böyle azaplanmaktansa cehenneme at da temizlenip çıkalım, diyecektir ve müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir, anlamlarına gelen hadis var mıdır?
Ümmetimden 70.000 kişi sorgusuz sualsiz cennete gidecektir, anlamında bir hadis var mıdır?
Avret yerini açana da ve ona bakana da lanet olsun, anlamında bir hadis var mıdır?
Kim Kur’an-ı Kerim'e mânâ çıkarmak için, anlamak için el uzatırsa, anlamaya çalışırsa kâfir olur, anlamına gelen söz hadis midir?
El-Kavlu'l-Müsedded fi'z-Zebbi ani'l-Müsned, ne demektir? Müsned hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Halifelik, hilafet Deccal ile son bulur veya halifeliği Deccal kaldırır, diye bir hadis var mı?
"Duvarları örtmeyin. Kim kardeşinin mektubuna, onun izni olmadan bakarsa, tıpkı ateşe bakmış gibi olur. Allah'tan avuçlarınızın içiyle isteyin,.." hadisini açıklar mısınız?
Seyahat edin sıhhat bulun, sözüyle Peygamberimiz (asv) ne demek istemiştir?
Sema bir dalgadır,.. hadisini açıklar mısınız?
Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himâyesindedir, hadisinde geçen, Allah’ın himayesinde olmak, ne demektir?
Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür, hadisi ne demektir?
Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Abdullah İbnu Amr (r.a.) yazdığı hadislerin toplandığı bir eseri nerden temin edebilirim ve varsa bu eserin adı nedir?
Hüzne yapışın. Zira hüzün, kalbin anahtarıdır (gönlü, manevi feyizlere açar); rivayetini nasıl anlamalıyız, bunun için ne yapmalıyız?
Resulullah (sav) kıraatini Bsmillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu, ben Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldım, Bismillahirrahmanirrahim`i okuduğunu işitmedim, gibi rivayetler tezat değil midir?
Ümmetim dalâlet üzerinde toplanmaz, hadisinin kaynağı ve sıhhat derecesi nedir?
İbn Hibban ve hadis kitabı olan el-Müsnedü's-sahih adlı eseri hakkında bilgi verir misiniz?
Cenaze namazı ile ilgili hadis varsa gönderebilir misiniz?
Kudsi / kutsi hadisler konusunda tavsiye edeceğiniz eserler neler olabilir?
Ahirette müflis olan kişi hakkındaki hadisi açıklar mısınız? “Ümmetimden müflis o kişidir ki; kıyamet günü namaz, oruç ve zekât gibi ameller ile gelir. Buna karşılık ona buna sövmüş, iftira etmiş,.." hadisi şerifi ile kastolunanı açıklar mısınız?
Allah, kullarının kalplerine bakar (günde kırk defa nazar eder) ve niyetlerine göre fırsat çıkarır; deniliyor, açıklar mısınız?
Ahmaktan kesilin, anlamına gelen bir hadis var mıdır; varsa nasıl anlamak gerekir?
Evin sana dar gelmesin, günahların için ağla, hadisinde geçen, evin sana dar gelmesin, ifadesi ne demektir, nasıl anlamak lazım?
Bir dirhem kadar sadaka vermenin hac yapmak kadar sevabı vardır, anlamına gelen hadis var mıdır; nasıl anlamak gerekir?
Akla ve mantığa aykırı olduğu bahanesiyle, Buhari gibi güvenilir hadis kaynaklarındaki bazı hadisleri temizleme cüretinde bulunanlara ne dersiniz?
Allah, esir alınıp zincirlere vurulduktan sonra İslam’ı kabul ederek cennete girenlerden hoşnut olur, mealindeki hadis, insanların zorla Müslüman yapılması anlamına mı gelir?
Bir hadiste, Allah her cuma günü altı yüz bin kişiyi cehennemden azat eder, denilmektedir. Bu hesaba göre kısa bir sürede tüm Müslümanların cehennemden azat olması gerekmez mi?
Ok yarışı yapın, (vücutça) sertleşin, yalın ayak yürüyün, hadisinde geçen vücutça sertleşin, ifadesinden maksat nedir? Vücuttaki yağ kütlesini azaltıp kas kütlesini arttırmak anlamına gelir mi?
Kutsi hadisler de Allah?tan olduğuna göre, onlar neden koruma altına alınmamıştır?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv), Hz. Muaz’a, Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceğini müjdelemiş, bunu kimseye söylememesini istemiş. Hz. Muaz’ın daha sonra bunu söylemesini nasıl anlamalıyız?
"Kim din kardeşine demirle işaret ederse, melekler ona lanet eder." diye bir hadisi şerif okudum. Demirle işaret etmek ne demektir?
"Kim sabah namazından bir rekatı güneş doğmadan önce kılabilirse sabah namazına yetişmiş demektir."(Kütüb-ü Sitte, VI / 406) hadisi sahih midir?
Belki Allah beni İblis'i tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. İblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi, mealindeki hadisin sıhhati nedir?
Dinini yaşamada aklını kullanan Peygambere inanmamış olur ve aklı olmayanın dini yoktur, sözleri hadis midir?
Ben, kainata, yere göğe sığmadım, fakat müminin kalbine sığdım, hadisi kutsisi mevzu mudur?
Bir grup, Kitâbullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür... Bu hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Sakın ha; şeytanın rüyanda seninle eğlenmesini kimseye anlatma, ne demektir?
Allah'tan ne beklersen onu verir, diye bir hadis okudum. Peygamberimiz (asv) acı çekmeyi beklemiş midir ki o kadar acı çekmiştir?
Kâfire, kadınlara mahsus bir kokuyu sürünen erkeğe ve yemek veya uyumak istediğinde abdest almayan cünüp kimseye rahmet melekleri yaklaşmaz, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir, sözü hadis midir? Bu sözü açıklar mısınız? İmam Şafii böyle bir hadis nakletmiş midir?
Peygamber Efendimiz (asv)'in "Yahudileri öldürünüz" şeklinde bir hadisi var mı?
İşlerde şaşırırsanız kabir ehlinden yardım isteyiniz, hadisi sahih midir? Eğer böyle bir rivayet varsa nasıl anlamak gerekir?
Eğer geceleyin baskına uğrarsanız parolanız, "Ha mîm lâ yünsarûn" olsun, sözü hadis midir, hadis ise açıklar mısınız?
Sen ve malın babanındır, hadisine göre, anne veya baba çocuklarının mallarından istedikleri gibi tasarruf edebilirler mi?
Bazı hadislerde, anasız kalasıca, eli toprak olasıca, canın çıksın şeklinde geçen ifadeleri nasıl anlamamız gerekiyor?
Ameller niyetlere göredir hadisi ile ameller neticelerine göredir hadisi -haşa- çelişmiyor mu?
Kur'an ve sünnette işçi ve memurların emeği ile ilgili düzenleyici hüküm var mıdır? İşçi ücretlerinin miktarı ne olmalıdır? İşçi ve memurların maaşını, bineğini, evini verin, manasında hadis var mıdır?
Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz, söz hadis midir, atasözü müdür?
İnsanların en çok yalan söyleyenleri boyacılar ve kuyumculardır, anlamında bir hadis var mıdır?
Kuvvet atmaktır, hadis-i şerif mealindeki kuvvet ve atmak tabirlerinin bu asra bakan hikmet ve ibret dersleri nelerdir?
Konuştuğu kişiyi etkilemek amacıyla, kendini beğendirmek için sesini güzelleştirenin Allah farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
"Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı." hadisin kaynağı ve açıklaması nedir?
Peygamberimiz (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde, vefasızın yaptığı her vefasızlık teşhir edilecektir, buyurmaktadır. Dinimizde teşhir var mıdır?
Ayetler olduğu halde, kudsi hadislerin varid olmasında ne gibi bir hikmet vardır?
Çocuğun başının bir kısmını tıraş edip bir kısmını bırakmanın nehyedildiği hadisi açıklar mısınız?
Kulumun zannı üzereyim ile havf ve emniyeti cem'etmem. Dünyada havf içinde yaşayanlar, ahirette emniyet içinde olurlar. Bu hadis-i kudsiler ne demektir?
"Fasık övüldüğü zaman, Allah gazap eder." hadisini açıklar mısınız? Fasık kişilerin özellikleri nelerdir?
"İnsanlık beş döneme ayrılacaktır; birincisi peygamberlik, sonra halifelik, o da otuz yıldır, sonra saltanat..." şeklinde hadis var mıdır?
"Allah Teâla Hazretleri, Nısf-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabîlesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder." Bu hadisin sıhhati hakkında bilgi verir misiniz?
Gusülden sonra abdest alan bizden degildir. (Mucemmul evsat hadis no: 3065) Bu hadisin sihhati nedir; hadis de ne demek isteniyor?
Gerçek hayatta insan, salih rüya gibi Allah sevgisini, cenneti gösteren bir küçük mucize yaşayabilirmiş, bu doğru mudur? Bu da nübüvvetin kırk altıda biri midir? Bununla ilgili hadisi şerif ve ya ayet yazabilir misiniz?
Ebu Davud tercüme ve şerhinin mukaddimesinde, Sünen'de hiç sülasi rivayet yoktur, deniliyor, sülasi rivayet ne demektir?
"Peygamber sallallahu aleyhi vesellem abdest bozacağı zaman (halkın gözünden) uzaklaşırdı." Bu hadisteki incelikleri açıklar mısınız?
"Fitneleri içinize salacağım." şeklinde kudsi bir hadis var mıdır? Varsa hadisi tamamlayabilir misiniz?
"Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, ana babanın evladı üzerindeki hakkı gibidir." hadisi sahih midir? Hakkında bilgi verir misiniz?
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, sözü hadis midir? Hadis ise kaynağını verebilir misiniz?
"Benim on çocuğum var, ama hiç birini şimdiye kadar öpmedim." diyen kişiye Efendimiz (asv)'in "Allah senin kalbinden merhameti çıkarmışsa ben ne yapabilirim." hadisini nasıl anlamak gerekir?
Peygamberimiz (asv)'in cemaati terk edenleri lanetlediğine işaret eden bir hadis var mıdır? Varsa ne demektir; nasıl anlamalıyız?
"Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi birşeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş, çıplak kadınlar... Başları deve hörgücü gibidir..." Bu hadisi açıklar mısınız?
Kim özürsüz olarak cumayı terk ederse bir dinar sadaka versin, hadisini açıklar mısınız? Cuma namazını kılmayan kişi, biraz sadaka verse yeterli olur mu?
Hz. Ebu Bekir (ra)´in, Allah Rasulü (asv)´in bir hadisi üzerine vecde gelip kendi etrafında döndüğü söyleniyor; böyle bir rivayet var mıdır, varsa sahih midir?
“Hırs, heva, dine tercih edilen bir dünya ve herkesin kendi görüşünü beğendiği bir dönem gelince, kendi nefsinin çaresine bak ve halkı bırak!” anlamındaki hadisin işaret ettiği zaman, bu zaman mıdır? Ne yapmamız gerekir?
"Muhakkak ki Allah´ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer." hadisi gereğince, bir insan, bu isimleri ezberledim öyleyse cennetliğim, diyerek ibadetlerini yapmayabilir mi?
Günde on salavat getirene büyük mükafatların verileceği doğru mudur? "Bir gün bana Cenab-ı Hakk'ın dört büyük meleği geldi. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail aleyhisselam idiler. Cebrail Aleyhisselam bana dedi ki:.." hadisi sahih midir?
“Adn cennetinde, müminlerin Allah ile görüşmelerine Allah´ın mübarek yüzündeki kibriya örtüsünden başka hiçbir şey engel olmaz.” hadisine göre, Allah´in yüzünü görecek miyiz?
Kur’an’da "Başınıza gelen musibetler kendi nefsinizden" mealindeki ayet ile “Musibetler en çok peygamberlere ve velilere gelir” anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız. Peygamberler masum olduklarına göre nefislerinden gelmesi ne demektir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)’in söylemiş olduğu; güneşi sağ elime ayı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem, sözünün kaynağı nedir?
“Allah bir ümmete rahmet dilediği zaman, peygamberini ümmetten önce alır.” anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
Peygamber Efendimiz (asv)'in, ben ahir zamanda gelseydim kalabalıklara değil, fert fert anlatırdım ilgilenirdim, anlamında bir hadisi var mıdır?
Kıyamet günü hak sahibi hakkından vazgeçmezse bir dânık [yarım gram gümüş] hak için cemaat ile kılınmış kabul olmuş yedi yüz namazı alınıp hak sahibine verilecektir. (Dürr-ül Muhtar) diye bir hadis var, açıklar mısınız?
“Üç kişiye acıyın; cahiller arasında kalmış âlime, zenginken fakir düşene, kavmin ulusu iken aşağı hale düşene.” sözü hadis midir? Şeyh Edebâli'nin sözü olduğu da söyleniyor?
"Saçlarınızı ya hep tıraş edin ya hep bırakın!" anlamında bir hadis var mıdır?
“Yâ Rab, benim eşyalarımı tapınak vasıtası yapma!.." şeklinde bir Hadis-i Şerif var mıdır? Varsa Peygamberimize ait olan kutsal emanetler buna girer mi?
Veda hutbesinde, Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Varis için vasiyete gerek yoktur, diye devam eden hadisi açıklar mısınız?
Sabırla ilgili hadisler? Musibetlerin mükafatı nedir? "Üç gün hasta yatan mümin yeni doğmuş gibi günahsız olur." hadisi var mıdır, varsa hastalıkla ve sabırla ilgili başka hadisler nelerdir?
“Ben yaşlılara azap etmekten,..” veya “Yaşlıların duasını geri çevirmekten haya ediyorum.” anlamına gelen bir kudsi hadis var mıdır?
"Şu beş şeyi dilinizden düşürmeyin: Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber, La ilahe illallah, La havle vela kuvvete illa billah.' anlamında bir hadis var mıdır?
Alimleri karşılayan beni karşılamış, onlarla oturan benimle oturmuş gibi olur, ümmetimin alimleri gökteki yıldızlar gibidir, anlamına gelen hadisler var mıdır?
"İslam nedir?" diye soran birisine Peygamber Efendimiz, kelime-i şehadetten ve hacca gitmekten hiç söz etmiyor, zekat, namaz ve oruçtan söz ediyor. Bunun sebebi nedir?
Cennetin kokusunu duymak isteyenler çocuklarını koklasın, sözü hadis midir?
"Bir mümin, hastalık sebebiyle yapamadığı, ancak hastalanmadan önce sürekli yaptığı ibadetin sevabını, hastalık zamanında yine kazanır.” anlamına gelen hadisi nasıl anlamak gerekir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, oğlu İbrahim’in cenaze namazını kıldığı ve kılmadığı şeklinde iki ayrı rivayetin olması bir tezat değil midir?
"Kıyamet günü kul (hesap vermek üzere huzur-u İlahîye) getirilir. Allah Teala Hazretleri: "(...) Öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin (dünyada) beni unuttuğun gibi!" Hadiste geçen "Allah'ın kulunu unutması..." ne anlama gelmektedir?
"Münafık çam gibidir, kimse kesmez ise dimdik ayakta durur; mümin çalı gibidir, eğilip eğilip durur." sözü hadis midir? Hadis ise ne anlama gelir?
"Sizden birisinin sofrası kurulu olduğu müddetçe melekler onun için istiğfar ederler." hadisinden ne anlamalıyız?
"...Ey Allah'ım, beni hatalarımdan öyle temizle ki, kirden paklanan beyaz elbise gibi olayım. Allah'ım beni, hatalarımdan su, kar ve dolu ile yıka." hadisini açıklar mısınız?
“Evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim kevser üzerindedir." hadisinde geçen "Cennet bahçesi" angi anlamda kullanılmıştır? Ravza hakkında bilgi verir misiniz?
Şirk koşmayanın cennete gireceği ne zaman müjdelendi? Bu müjde Miraç'ta mı verildi? Bununla ilgili hadis var mıdır?
Hadis kitabı türlerinden "Cami'" hakkında bilgi verir misiniz?
"Müşteri kızıştırmayınız. Bir kimse kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın... Hiçbir kadına, kız kardeşinin çanağındaki nimetin kendi kabına konması için, onun boşanmasını istemesi helâl olmaz." hadisi ne demektir?
Hz. Ali (ra)’in dizinde Hz. Muhammed (asv)’in yatması nedeniyle ikindi namazını kılamadığı, güneşin tekrar geriye doğmasıyla namazını kıldığı, şeklindeki mucizenin uydurma olduğu iddiası doğru mudur?
“Bana iman eden ve beni tanıyan Ali ibn Ebu Talib’in velayetini tanısın. Onu kendine veli tanıyan beni kendine veli tanımıştır ve beni tanıyan Allah’ı da tanımıştır.” anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
"İçinde hazine olmayan eve hırsız girmez." sözü hadis midir; hadis ise ne demektir?
Peygamberimiz (asv)'in vücuda sülük salma ile ilgili bir hadisi var mı? Sülükle hacamat olur mu?
Hadisleri inkâr etmek kişinin imanına zarar verir mi?
Peygamberimiz (s.a.v)'in kendisinde bulunan faziletleri anlattığı hadisleri açıklar mısınız?
"Dünyaya gönül verme (zahid ol) ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin" hadisi ne demetir? İnsanların elindekilere göz dikmekten maksat nedir?
“Dünya içinde her yükselttiğini aşağı indirmek, Allah’ın bir kanunudur.” anlamına gelen hadis ile Peygamberimiz (asv)'in anlatmak istediği nedir?
Müslümanın çok fazla inceleyip düşünmesinin zararına olacağı hakkında bir hadis var mıydı? Her türlü ihtimali hesaplama çabasında olmak, insanının zararına mıdır?
Ebu Hureyre (R.A.)´den rivayet olunan "Kel, alatenli ve körün kıssası" hadisini açıklar mısınız? Kellik ve alatenlilik hastalıkları kişinin mizacının bozuk olmasından mı kaynaklanmaktadır? Saçları dökülmüş bir kişinin nasıl düşünmesi uygundur?..
Yerküreye benzeyen yedi tane daha arz var mıdır? Bu konuda ?"Yedi arz vardır. Her arzda sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Adem'iniz gibi bir Adem,.." mealinde bir hadis var mıdır? Varsa bunu nasıl anlamalıyız?
“Ümmetimden iki sınıf salâha ererse insanlar da salâha erer: yöneticiler ve âlimler” hadisinin kaynağı ve sıhhat durumu nedir? Bu iki sınıf salaha ererse ümmet nasıl salaha erer?
“İnsanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) hadisini açıklar mısınız?
Hz. Muhammed (asv), Ubey b. Kab'a "Allah Teâlâ, 'Lem yekünillezine keferû' suresini sana okumamı bana emretti." demiş midir?
"Allah, bir kimseye nimet verirse "Elhamdülillah"ı çoğaltsın. Kimin kaygısı artarsa "Estağfirullah" desin. Rızkı geciken de, "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" sözünü artırsın." hadisindeki “kaygı artması” neden "estağfirullah" dememizi gerektiriyor?
“Haklıyken bile çekişmeye girmeyen, şakadan da olsa yalan söylemeyen ve huyunu güzelleştiren kimseye, cennette köşk verilmesine kefilim.” anlamına gelen hadise göre, cennette haksızlık yapanlar mı olacak?
İlim öğrenmek kadın erkek herkese farzdır, hadisi şerifinin dayandığı ayet ve meali hangisidir?.. Hadisin kaynağı nedir?
Ahiret için dünyasını, dünyası için ahiretini terkeden bizden değildir, hadisini açıklar mısınız?
"Eğer Allah´ı hakkıyla tanısaydınız, duanızla dağlar yerinden oynardı." hadisini açıklar mısınız?
Bir hadiste, “abdestin, azap meleklerinden; namazın, kabir azabından; zikir ve tesbihlerin, şeytanlardan; orucun, susuzluktan kurtardığı ...” bildiriliyor. Bu rivayet sağlam mıdır? İbadetler insanı nasıl kurtarır?
“Müminlerin ölen çocukları cennette bir dağdadırlar, babalarına teslim edilinceye kadar bakımlarını Hz. İbrahim ve hanımı Sâre üzerine alır.” hadisiyle “cennete giden kafir çocuklarının hizmetçi olmalarını” açıklar mısınız?
Çöplükte biten gülden sakının, diye bir söz (hadis) var mıdır, varsa ne demektir?
"Benim adım güneşin doğup battığı her yere gidecektir/ulaşacaktır." anlamına gelen bir hadis var mıdır? Varsa asıl anlamak gerekir, ne zaman olacaktır?
Allah, Kur’an’ı koruyacağına dair verdiği sözü, İslam’ın ikinci temel kaynağı hadisler için niçin vermemiştir? Bize ulaşan hadis kitaplarının içindeki hadislerin tamamı, hiç şüphesiz peygamberimizin sözüdür diyebiliyor muyuz?
“Hz. Muhammet, yolculuktan gelen erkeklerin evlerine geceleyin gelmeyi yasakladığı ve buna uymayan kimselerin evinde hanımının yanında bir yabancı erkek bulduğu” şeklindeki rivayet doğru mudur?
"Kıskanmayan erkekte hayır yoktur." sözü hadis midir?
“Allah bir kavme kıtlık vermişse, Allah´a başkaldırmalarındandır.” (Hatib, Tarih) Hadisine göre, Afrika’da görülen yoğun açlık ve kıtlık onların şu an başkaldırmaları sebebiyle midir? Eğer öyleyse, Çin, Avrupa ve ABD´de neden kıtlık ve açlık yok?
"Sizin biriniz bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı bir yerde yardım isterse 'Ey Allah'ın kulları bana yardım edin; ey Allah'ın kulları bana imdat edin.' desin. Çünkü Allah'ın bizim görmediğimiz kulları vardır." diye bir hadis var mıdır?
Mideyi lezzetli yemeklerle doldurmak günah mıdır? "İnsanların en şerlisi lezzetli yemek için vakit harcayanlardır." diye bir hadis var mıdır?
“Müminlerin ahirette Allah’ı görecekleri” ile ilgili rivayetin meşhur olup mütevatir olmadığı, bu nedenle de delil olamayacağı doğru mudur?
"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh ilâhen vâhiden..." diye başlayan duayı on defa okuyanın kırk milyon sevap alacağı rivayeti sahih midir?
Ramuz-ul Ehadis hakkında bilgi verir misiniz? "Muhakkak ki Said fitnelerin içine girmiş ve sabretmiştir. O sakalsızdır." sözü hadis midir?
"Bir kimsenin ırkçılık yaptığını duyacak olursanız ona: 'Babanın bilmem nesini ısır.' deyiniz, bunu açık açık söyleyiniz." anlamına gelen hadis sahih midir? Peygamberimizin (asm) edep ve hayası buna izin verir mi?
"Sizden biri hediye aldığında yanındakiler ortaktır." hadisini nasıl anlamalıyız; hediye aldığımızda pay mı edeceğiz? Bu hediye bir kitapsa veya bölünmeyecek bir şeyse ne yapalım?
"Şirkten sonra en büyük günah, zina etmektir." (İbni Ebi'd-Dünya) hadisini açıklar mısınız? Neden adam öldürme, faiz, fitne çıkarmak, anne babaya isyan etmek ilk sırada değildir?
"Mutlaka gözlerinizi ve ırzlarınızı korumalısınız. Aksi takdirde Allah, yüzlerinizdeki nuru çıkarır.” anlamına gelen hadisin orijinali nasıldır? Yüzdeki nur nasıl çıkar?
Et-Tac isimli hadis kitabı hakkında bilgi verir misiniz? Kitabın Kütüb-i Sitte ile ilişkisi var mıdır?
Allah’ı sevdirin ki Allah da sizi sevdirsin, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
"Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler." anlamında bir hadis var mıdır?
Haris adında biri çıkacak Al-i Muhammed'e yardım edecektir. Ona icabet ediniz. (Ebu Davud, Mehdi 1) hadisini açıklar mısınız?
"Şu üç şeyde armağan vardır: Deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı." Bu hadis bugün için de geçerli mi?
Allah, sevdiği kulunu mescidde kayyum eder, sevmediği kulunu hamamda hizmetçi eder. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Buna göre, hamamda çalışanlar Allah’ın sevgili kulları değil midir?
Hz. Ali (ra)’in, “Teheccüd / gece namazı farz değilse, biz kılmayacağız.” dediği, Peygamber Efendimiz (asv)'in de “İnsanlar tartışmaya ne kadarda düşkün oluyor.” diye cevap verdiği doğru mudur?
Peygamberimizin Allah'tan üç şey istediği, bunlardan ikisinin kabul edildiği diğerin kabul edilmediği söyleniyor; bunlar nelerdir?
Hz. Adem'den kıyamete insanlığın ömrü 7000 (yedi bin) senedir, diye bir hadis var mıdır?
“Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir.” hadisini açıklayabilir misiniz? Mümin kafirden üstündür, manasına mı geliyor?
“Babasına yemin ederim ki doğru söylüyorsa kurtuldu. Babasına yemin ederim ki, doğru söylüyorsa Cennete girdi” hadisini nasıl anlamak gerekir? Baba üzerine yemin etmek caiz midir?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv)’in Kur’an’a ve İslam’a olan vefasının nasıl olduğunu hadislerden örneklerle açıklar mısınız?
"Evlerinizi kabristan haline getirmeyiniz." hadisinden maksat nedir, açıklar mısınız? Farz namazlara bağlı olan sünnetleri camide kılmak mekruh mudur?
"Bir cariye bile Hz. Peygamber (asv)'in elinden tutardı,..” anlamına gelen hadisi açıklar mısınız? Hz. Muhammed (asv)’in kadınlara dokunmadığını biliyorduk?
"Bir mumin bir mumini sevmedikçe tam olarak iman etmiş sayılmaz." ne demektir? Ahlaksız insanları nasıl seveceğiz?
Sabır ve dua müminin ne güzel iki silahıdır, sözü hadis midir? Öyle ise bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız?
"Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allah'a hamdolsun." derse, geçmiş günahları affolunur." hadisi doğru mudur?
Zina etmek isteyen gence Peygamberimiz (asv)'in yaptığı tavsiye ile ilgili hadisi yazar mısınız?
Nazar değen kişiye abdest aldırmak ile ilgili hadisler sahih midir?
"Haya (kötülük işlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sıyırıp atan kimsenin ardından konuşmak gıybet değildir." hadisini açılar mısınız?
Peygamberimiz Efendimizin Yahudi cenazesini görünce ayağa kalkması ile ilgili hadisin kaynağı nedir?
Bir hadis-i şerifte, arşın sekiz dağ keçisinin sırtında olduğu söyleniyor. Bu hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız?
"Gafiller içinde Allah Teâlâ'yı zikreden, cepheden herkes kaçarken, savaşan asker gibidir." sözünü açıklar mısınız?
'Eller yedi yerde kaldırılır: İftitah tekbiri, Kunut tekbiri, Bayram namazının tekbirleri ve hacdaki dört tekbir...' hadisi hakkında bilgi verir misiniz?
"Kim, insanların kalbini çelmek için kelamın kullanılışını öğrenirse, Allah kıyamet günü, ondan ne farz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez!" hadisini açıklar mısınız?
Bir hadisde, hastalık için deve sidiğinin içilmesi tavsiye edilmekte ve çobanları öldürenlerin gözlerine mil çekildiği bildirilmektedir. Neden böyle bir uygulama yapılmıştır?
"Kişi değiştirmeye güç yetiremiyeceği bir münkeri (sakıncalı eylemi) görünce, Allah'a o eylemi münkir olduğunu, yani asla hoşlanmadığını bildirmesi, onu kurtarmaya yeter." Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
"Güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar." hadis-i şerifi ne anlama gelmektedir?
Peygamberimizin Miraç'ta kaderi yazan meleklerin kalemlerinin cızırtılarınıı duyduğunu ifade eden hadis vardır. (Buhari) Kalemlerin cızırtıları ne demektir? Melekler insanların kaderini kalemlerle mi yazıyor?
"Bize silah çeken bizden değildir." hadisi ne demektir? Şakayla silah, bıçak gibi bir aletle korkutmanın günahı var mıdır?
"Ahir zamanda yaşça küçük, akılca kıt birtakım gençler çıkacak, Kur'an'ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar." Bu hadiste ne anlatılmak isteniliyor?..
İnsanların en hayırlısı gençken yaşlı gibi görünmek isteyendir, en şerlisi ise yaşlıyken gençmiş gibi görünmek isteyenidir, anlamında bir hadis duydum. Gençken yaşlı gibi görünmek ne demektir?
Hadisle ilgli eser ve sitelerde ravi veya eser kısaltmaları bulunuyor. Bunların açılımlarını nasıl öğrenebiliriz? Misal olarak "kef" harfi hangi hadis alimini gösteriyor; başlıcalarını yazabilir misiniz?
Kişi zenginliği ile övünmelidir, gibi bir hadis var mıdır? Hatırladığım kadar hadis zengin insanın kılık kıyafetinin düzgün olması, paspal olmaması gerektiği gibi bir şeydi.
Şii alimler, neden Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisleri kabul etmiyorlar?
Niceleri vardır ki oruçtan kazançları aç ve susuz kalmaktır, niceleri vardır ki gece ibadetinden kazançları uykusuz kalmaktır, hadisini nasıl anlamalıyız?
Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği hadisler, hadisçiler tarafından kabul görülüyor mu?
Sayıca en büyük (en çok hadis ihtiva eden) hadis kitapları hangileridir? (Arapça olanlar)
"Benim cismim uyur, kalbim uyumaz." manasında bir hadisi var. Halbuki bir seferden dönüşte, topluca sabah namazı kaçırılıyor. Bu iki konuyu nasıl anlamak gerekir?
"Müminin kalbinde korku ile ümit varsa, Allah Teâlâ da ona umduğunu verir, korktuğundan da emin eder." (Tirmizi) hadisi sahih bir hadis midir? Nasıl anlamalıyız?
Ölen küçük bir çocuk hakkında Hz. Ayşe, 'Ne güzel cennete uçtu.' dediğinde Efendimiz (asm) 'Nereden biliyorsun ki şakilerden yazılmadığını?..' demiş. Çocukken ölenler cennetlik değil midir?
Mucemul müfehres li elfazil ehadis var mı? Varsa yazan veya mütercimi kim? Tıpkı Fransız menşeli hadis kelime fihristi "CONCORDANS" gibi.. Bir hadisi bulmak için hangi kitapları ve hangi yöntemleri kullanmalıyız?
"Benim ümmetim, merhamete uğramış bir ümmettir. Ahirette azap görmeyecektir. Onun cezası, ancak dünyada başına gelen ağır imtihanlar, depremler, masum yere öldürülmeler ve çeşitli felaketler şeklinde verilir." hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimizin, Hz. Muaviye hakkında, Allah'ın onun karnını doyurması ile ilgili hadisini açıklar mısınız?
Roma'nın fethine dair bir hadis var mı? Varsa bu hadisin bizlere anlatmak istediğini açıklar mısınız?
Hediyeleşmek konusunda bilgi verir misiniz? "Seyahate çıktığınızda velev düzgün taş bile olsa hanımınıza hediye getirin." diye bir hadis var mıdır?
"Ahir zamanda maddi terakkinin önemi? Ahir zamanda insanlara para pul gerekecek. Ta ki onunla din ve dünyalarını ayakta tutabilsinler." Bu hadisi açıklar mısınız?
Düşmanın malı ganimettir, diye bir hadis var mıdır; varsa nasıl anlamalıyız?
"Siz bir kısım ameller işliyorsunuz ki, onlar sizin nazarınızda kıldan daha ince (daha ehemmiyetsiz) dir. Halbuki biz onları, Resulullah zamanında helake atıcılardan addederdik." hadisini açıklar mısınız?
Buhari ve Müslim'de geçen hadislerin doğruluğu nedir?
Resulullah (sav)'a bir adam gelip: "Ey Hayrul-Beriyye" diye hitap etmişti. Aleyhissalatu Vesselam hemen müdahale etti: "Bu söylediğin İbrahim (as)'ın vasfıdır." Bu hadis-i şerifi nasıl yorumlarsınız?
"İnsanlar hep bayılacaklar. İlk kalkan ben olacağım. Ben ayılınca Hz. Musa'yı Arşın bir ucundan tutmuş göreceğim. Bilemiyorum, O bayılıp hemen ayılanlardan mıdır, yoksa Allah'ın istisna ettiklerinden midir." hadis-i şerifini nasıl açıklarsınız?
Bir arkadaşımı yaptığı hatasından dolayı dışlamamak (kazanmak) için hadis var mıdır? Affedicilik hakkında bilgi...
Ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hakk, her çeşit özür ve bahâneyi kaldırmıştır, hadisini açıklar mısınız? Altmış yaşından önce ölen bir kimsenin ahirette ne gibi bir mazeret gösterme imkânı olabilir ki?..
Bir hadisde, "Dert verilip belaya uğratılanlara ne mizan kurulur ve ne de divan; yağmur gibi sevaplar yağdırılır." deniliyor. Başka rivayetlerde ise "afiyet isteyin" deniliyor? Bu hadisleri nasıl anlamalıyız?
Namazla ilgili hadisi şerifler nelerdir?
Rical ilmi nedir? Bilgi verir misiniz?
"Allah, malı istediğine, ilmi ise isteyene verir." hadis midir? Bu hususunda bilgi verir misiniz?
"Çocuk olmayan evde bereket yoktur." hadisi gerçek midir? Gerçekse çocuğunun olmasını isteyip de çocuğu olmayanlar, neden bu bereketsizliğe maruz kalıyorlar?..
Hadis rivayetindeki nakil zincirinde bulunan ravilerin çoğu, hadis kitapları yazıldığında vefat etmişti. Buhari bu ravilerin güvenilir olup olmadığını nasıl biliyor da hadise sahih diyor? Mesela İmam Buhari cerh ve tadil metodnu uygularken en sonuncu...
Şüpheli şeylerden kaçınmakla ilgili hadisi açıklar mısınız? "Helal belli haram da bellidir. İkisi arasında da şüpheli şeyler vardır ki, çok kimse onları bilmez. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış olur. Her kim şüpheli..."
"Sen bir ayakkabı aldığında iyisini al. Elbise aldığında da, iyisini al." hadisini açıklar mısınız?
Hz. Ömer'in yağmur duasında, Peygamberimizin amcası Hz. Abbas'ı vesile kılmasını açıklar mısınız?
"Kul, zarara düşme korkusuyla zararsız şeyleri dahi terk etmedikçe müttakilerden olamaz." hadisi ne demektir?
Hz. Musa'ya gelen ölüm meleğine Hz. Musa'nın tokat atmasının hikmetini anlatır mısınız?
Peygamberimizin mürtedlerin (Ureyne ve Ukeyle kabileleri) öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadisi açıklar mısınız?
Hadislerin güvenirlilik derecesi nedir? Sahihi Buhari kitabı güvenilir bir hadis kitabı mıdır?
"Kötü arkadaştan sakın! Onunla tanınacağından şüphen olmasın." hadisini nasıl anlamalıyız? Kötü arkadaşlarımızı nasıl doğru yola çekebiliriz?
Peygamber Efendimizin çam ağacını kafire, kaval ve sümbülü Müslümanlara benzettiğine dair bir hadis var mı?
Ayet ile hadis arasındaki farkı anlatır mısınız?
"Biz kendimiz her şeyi tam yerine getirmedikçe, başkasına iyiliği emretmeyecek miyiz?" manasında, sahabelerin Peygamberimize sorduğu soru hakkındaki hadisi açıklar mısınız?
Ahir zamanda dine sarılanların durumu hadislerde nasıl anlatılmıştır?
"Said o kimsedir ki, annesi karnında said olmuş; şakî o kimsedir ki, annesi karnında şakî olmuştur." hadisi şerifini nasıl anlamalıyız? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. Marifetname eseri ile Muhyiddin Arâbî Hz. burçlarla ilgili yazılarına güvenebilir miyiz?
"Evlenmeye muktedir olduğu halde evlenmeyen benden değildir." hadisine göre, evlenmeyen kişi dinden mi çıkar? Yoksa günahkar mı olur?
"Ben ve kıyamet günü şu iki parmak gibi yaratıldık." hadisini açıklar mısınız?
Ebu Bekir ve Ömer (r.anhuma) gibi büyük sahabeler, çok az hadis rivayet etmişlerdir. Bunun hikmeti nedir acaba?
Bir hadiste "İnsanların kötülüklerini niye anlatmıyorsunuz, neden diğer insanlar kötü olduklarını bilmesinler?.." diyor. Bu hadisi gıybetle nasıl bağdaştırırız? Bir hadiste "birisi hakkında doğru konuşulan laf gıybet, yalan konuşulan laf da iftara olduğu"
Hadislerde geçen "Tüm köpeklerin öldürülmesi" olayını anlamakta zorlanıyorum. Karıncayı bile incitmeyen Peygamber Efendimiz böyle bir emri nasıl verir? Hadis belirtmişsiniz, ne kadar sahihtir bu hadisler?..
"Kişi cennete girdiği zaman, Rabbinden anne ve babasını ve çocuklarını soracak. Allah ona: 'Onlar senin makam ve derecene ulaşamadılar ki!' diye seslenecek. O da: 'Ya Rabbi! Ben hem kendim, hem de onlar için amelde bulundum,.' diyerek (şefaat edecek)."
Nafile namazlar (teheccüd, işrak, kuşluk, evvabin, kabir namazları) ve o namazlarda okunan sureler nelerdir?
Keşfü'l-Hafa güvenilir hadis kaynaklarından mıdır? Acluni hakkında bilgi verir misiniz?
Hadislerin lafzen mi yoksa manen mi bize ulaştığı hakkında bilgi verir misiniz? "Muhtemeldir ki Hz. Peygamber'in ağızlarından o lafızlarla çıkmamışlardır... Eğer yorum bina edilecekse, Rasulullah'ın söyledikleri yanında yaptıklarının bütünü göz önüne...
"Ahir zamanda, sizin en iyiniz çoluk çocuğu olmayandır." diye bir hadis okudum. Bu hadisin sahih olup olmadığını merak ediyorum?..
"Sizden biriniz, güzel bir kadın görür de hoşuna giderse, derhâl ehline gelsin, zira uzuvların hepsi birdir. Ehlindeki öbüründekinin aynıdır." Bu hadiste anlatılmak istenen nedir?
'Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden öncekiler ancak dinde aşırı gitmekle yok oldular.' Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız?
Beni İsrail'den abid bir kişinin ameline güvenmesinden dolayı cehenneme gitmesi ile ilgili hadisi açıklar mısınız? "Beni İsrail'de birbirine zıd maksad güden iki kişi vardı: Biri günahkardı diğeri de ibadette gayret gösteriyordu..."
"Bana zayıflarınızı arayın. Zîra sizler, zayıflarınız sebebiyle yardıma ve rızka mazhar kılınıyorsunuz." hadisini açıklar mısınız?
"Cenab-ı Hakk'a göre en sevimli kul; takva ehli olduğunu gizlemesidir." diye bir hadis var mıdır? Varsa bu hadisi açıklar mısınız?
Hadislerde geçen "en hayırlınız" ifadesi, farklı hadislerde farklı zümredeki insanlara söylenmesinin hikmeti nedir? "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." buyuruyorlar...
Peygamberimiz (asm), "Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu." diyor. Hz. Ebu Bekir için ise; "Bütün insanların imanı terazinin bir kefesine, Ebu Bekir'in imanı diğer kefeye konulsa, daha ağır gelir." buyuruyor. Neden Hz. Ebu Bekir değil de Hz. Ömer
"Kim ki, güneş batıdan doğmadıkça tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder." hadisini açıklar mısınız?
"Ameller pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Cuma günleri peygamberlere, baba ve annelere arz edilir de onların yüzlerinin sevinç ve nuru artar..." hadisini açıklar mısınız?
Efendimiz (s.a.v.)'in Veda haccında Arafat'tan Müzdelife'ye geldiğinde, ümmetinin tüm günahlarının affı için yapmış olduğu duanın kabul olduğuna dair hadis-i şerifi anlatır mısınız?
"Kişinin her duyduğunu söylemesi, ona günah olarak yeter." hadisini açıklar mısınız?
"Hayan yoksa git dilediğini yap." hadisini açıklar mısınız? Peygamber Efendimizin "İnsan sonucundan utanmayacağı her şeyi yapmalıdır." diye hadisi var mıdır?
Uyanınca burnun yıkanmasının tavsiye edilmesi ve şeytanın burunda gecelemesi ile ilgili hadisi açıklar mısınız?
Kadınların kocaları yanında esir olması ve dövülmesi... Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kadınlara karşı hayırhah olun. Çünkü onlar sizin yanınızda esirler gibidirler..." Bu hadisi açıklar mısınız?
“Fakirler, cennete zenginlerden yarım gün önce, yani (dünya hesabıyla) beş yüz sene önce girerler.” (Tirmizî, Zühd, 37) Bu hadisi açıklar mısınız?
Siyasete dair hadisi şerif var mıdır? Varsa o hadisi şerifleri hikmetleriyle birlikte yazar mısınız?
"Her bidat bir sünneti yok eder." ifadesi hadis mi; nasıl anlamalıyız?
"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna." hadisini açıklar mısınız?
Kadınlarla istişare edilmemesi veya kadının sözünün dinlenilmemesi ile ilgili hadis var mı?
Peygamberimizin Kab İbnü'l-Eşrefin öldürülmesini emretmesi ile ilgili hadis hakkında bilgi verir misiniz? Eşref Oğlu Kab, genç bir şairdi. Peygamberi ve ona inanları eleştiriyordu...
Cuma, cumartesi ve pazar günleriyle ilgili hadisi açıklar mısınız? "Bizler, bizden önce kitap verilenlere göre en sonuncusuyuz. Kıyâmette ise en öne geçeceğiz. Onlar,.. Ertesi gün Yahudilerin, daha ertesi gün ise Hristiyanlarındır. "
"Komşusu, zararından emin olmayan kimse cennete giremez." hadisini açıklar mısnız?
Peygamberimiz (s.a.v) Veda Hutbesi'nde, "Çocuk kimin döşeğinde doğarsa ona aittir." derken ne demek istiyor?
"Bu din, hepsi Kureyş'ten gelecek olan on iki halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Sonra herc (fitne ve kargaşa) gelecek!" hadisini açıklar mısınız? Burada geçen "on iki" halife kimlerdir?
Gümüş ve altın kaplardan yemek yenip su içilir mi, abdest alınır mı? Hani şu gümüş kaptan bir şey içen kişi yok mu? Muhakkak o kişi karnına cehennem ateşini (çurp çurp diye) içerek gönderir." (Buhari-No:1904) Bu hadisi nasıl anlamalıyız?
En hayırlı insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem döneminde yaşadığına göre ve her gelen nesil bu anlamda fazilet bakımından bir öncekinden daha geri olduğuna göre, insanların bu dünyaya geliş sırasının belirlendiği bir kriter var mıdır?
“Ölünün cesedine verilen eziyet, canlıyken verilmiş gibidir.” hadisini açıklar mısınız? Ölü mezardayken, belli bir süreden sonra içini kurtçuklar basmakta, onu kemirerek çürümesini sağlamaktadırlar...
"Ruhlar toplanmış cemaatler (gibidir). Onlardan birbiriyle (önceden) tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar ayrılırlar." hadisini açıklar mısınız? İnsanın kaderine üç şeyin yazıldığı ve bunun asla değişmediği (öleceği gün, evleneceği insan ve belirli rızkı)..
"Ümmetimin fesada gittiği zamanda, sünneti seniyeye sarılan yüz şehit sevabını kazanır." hadisi nasıl anlaşılmalıdır? Bir insan hadiste ve Kur'an'da geçen birinci dereceden şehit nasıl olabilir?..
"Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyâdan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi." Bu hadisi açıklar mısınız?
"Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız." hadisinin vürud sebebi nedir? Herhangi bir konuda kullanabilir miyiz?
Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm gölge ile güneş arasında oturmayı nehyetti hadisini açıklar mısınız?
Hadis-i kutsi ile Kur'an-ı Kerim ayetlerinin arasında fark nedir; önem derecesi bakımından hangisi daha önemlidir?
Bekarlık mı, yoksa evlilik mi daha hayırlıdır? Bir hadisi şerifte; "İki yüz yılından sonra, sizin en iyiniz, hafifü'l-hâz olandır." diyor. Bu, bekarlığın evlilikten daha iyi olduğu anlamına gelmiyor mu? Bu hadisi açıklar mısınız?
"Ezan okutup namaza başlamayı, sonra halkın namazını kıldırması için yerime birini bırakmayı, sonra da beraberlerinde odun desteleri olan bir grup erkekle namaza gelmeyenlere gitmeyi ve evlerini üzerlerine yıkmayı düşündüm." hadisini açıklar mısınız?
Allah'a ve Elçisine iman edenlere cehennemin haram olması ne demektir? "Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna ihlasla şehadet eden herkese, Allah Teâlâ ateşi haram kıldı." hadisini açıklar mısınız?
"Kelamda ileri gidenler helak oldular." hadisini açıklar mısınız?
Ulü'l-emre itaatin hükmü nedir? "Sizi idare edenlere sövmeyiniz. Islah olmaları (yanlış kararlarını düzeltmeleri) için, Allah’a dua ediniz. Çünkü onların ıslah olmaları, sizin yararınızadır." hadisini nasıl anlamalıyız?
"Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez." anlamına gelen hadisini açıklar mısınız?
"Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur." hadisini nasıl değerlendirmemiz gerekir? Bir eve sahip olmak en az yiyecek ve giyecekler kadar önem taşırken,..
"Bilin ki, kadın şeytan sûretinde gelir ve şeytân sûretinde gider. Sizden biriniz, bir kadın görünce zevcesine gelsin. Bu içinde doğmuş olanı giderir." sözünü (hadisini) açıklar mısnız? Bu hadiste kadının şeytana benzetilmesi ne demektir; diğer konularla
"Allah benimle görüştü ve el sıkıştı. Elini iki omuzum arasına koydu; öyle ki parmaklarının soğukluğunu iki göğsüm arasında hissettim.” (Hanbel, 5/243) Bu hadisi açıklar mısınız?
"Allah sizin dış görünüşünüze bakmaz, fakat kalplerinize ve işlerinize bakar." hadisi ne demektir, açıklar mısınız?
"Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız... Allah'a feryat ederek yalvarırdınız. " bu hadis sahih midir, nasıl anlamamız lazımdır?
"Sizden bir kişiye mukabil Ye'cûc ve Me'cûc'ten dokuz yüz doksan dokuz kişi cehenneme girecektir." hadisini nasıl anlamamız gerekir? İnanmayanlar Ye'cûc ve Me'cûc taifesinden mi sayılıyor demek bu?..
Ta'n etmek ne demektir, bu konuda Hadis var mıdır?
Buhari, Müslim gibi sahih kabul edilen hadis kitaplarının, hiç değiştirilmeden bugüne kadar geldiğine nasıl kanaat getirebiliriz? Kur'an-ı Kerim'in değişmeden kıyamete kadar iletileceği bize haber veriliyor, aynı şeyi sünnetler içinde söyleyebilir miyiz?
"Sizden biri bir kötülük gördüğünde el ile düzeltsin" hadisini nasıl anlamalıyız ?
Nazar Değmesi
İnsanlar Uykudadır Öldüklerinde Uyanırlar Bu Ne Demektir ?
Peygamberimiz, "Allah'ın sevdiği ve sevmediği kıskançlık ile sevdiği ve sevmediği büyüklük taslamanın" olduğunu bildiriyor. Allah kıskançlığı ve büyüklük taslamayı nasıl sever?
Her saniye Rabbimizin kalbimize yetmiş defa veya üç yüz altmış defa nazar ettiğine ilişkin rivayet var mıdır?
Allah'ın arşa istivasından sonra arşın dört parmaklık yerinin fazla geldiği, şeklinde bir rivayet var mıdır?
"Allah, insanı Rahman suretinde yarattı." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
"Ümmetimin fesadı zamanında kim sünnetime temessük ederse ( yapışırsa ), ona yüz şehid ecri vardır."sözü, hadis midir, Hadis ise nasıl anlaşılmalıdır?
Peygamberimiz (asv), "Ey anası seni doğurmayasıca Ömer,.." diye beddua etmiş midir?
Bir kimseye deli denmedikçe imanı tam olmaz; anlamına gelen bir hadis var mıdır?
Annesini, babasını, çocuklarını Allah ve Peygamber (asv)'den daha çok seven kişi, iman etmiş sayılır mı? Böyle birisine Müslüman denilir mi?
"Bana Kur'an ile birlikte, onun bir benzeri de verilmiştir." hadisi ne demektir?
"Ne mutlu, Allah'ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere?." Bu hadisi nasıl anlamak gerekir?
Allah bizi yaratırken ne yarattığını bilmiyor muydu? Allah sağ eliyle cennet ehlini sol eliyle cehennem ehlini yarattı, şeklinde hadisler var. Bu durum insan iradesini yok saymak anlamına gelmez mi?
Yemek yedikten sonra, su içmek için ne kadar beklemek gerekir? Peygamberimizden bu konuda bir rivayet gelmiş midir?
Akşam, çocukların dışarı çıkarılmaması; yiyecek ve içeceklerin üzerlerinin örtülmesiyle ilgili hadis, sahih midir?
Bazı Hadislerde kıyamet günü nebilerin ve şehidlerin gıbta edeceği kimselerden söz edilir. Bunların özellikleri nelerdir?
"Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Bir hadis-i şerifte münafığın alâmetleri, ?Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünü tutmaz. Kendine itimat edilince ihanet eder.? şeklinde belirtilir. Buna göre, mesela, yalan söyleyen insan münafık mı olur?
"Dünyada rahat yoktur." hadisi şerifini nasıl değerlendirmeliyiz?
Dünyanın öküzle balığın üstünde olduğunu söyleyen bir hadis var mı?
"Fakr benim fahrimdir (iftihar vesilemdir)" hadis-i şerifini nasıl anlamamız gerekiyor? Fakirlikle övünmek nasıl olur?
"Bir kimse ilmi olmadan 'bence, bana göre' diyerek kendi aklına göre Kur'an'ı açıklarsa, İslam'ı anlatırsa, cehennemdeki yerine hazırlansın." diye bir hadis var mıdır?
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?
"Dünyanın Cenab-ı Hakkın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi" mealindeki hadis-i şerifi nasıl anlayacağız?
Hadislerde cihada teşvik var mıdır?
Hadislerin değişmeden bize ulaştığına nasıl emin olabiliriz?
"İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar." hadisini nasıl anlamalıyız?
"İslam garip geldi, garip gidecek" mealindeki hadiste Peygamberimiz (a.s.m) ne anlatmak istemiştir?
Keramet ve ilhamın varlığını gösteren ayet ve hadis var mıdır?
Sünnet nedir? Mutezile, Hariciler, Şia ve Oryantalistler sünnet hakkında ne diyorlar? Bunların hadisler hakkındaki şüphelerine ümmetin cevabı nasıl olmuştur?
"Kadınlar, şeytanın ağlarıdır." hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
Hadisleri Kur'an'a arz etmek ne demektir? Peygamberimiz "Benden size gelen şeyi Allah'ın Kitabı'na arz edin. O'na uygunsa, ben söylemişimdir; şayet ona uygun değilse, ben söylememişimdir." demiş midir? Eğer dediyse, bunu nasıl anlamalıyız?
Namazdan sonra "Sübhânallahi ve bihamdihi sübhânallahilazîm" duasını okuyanın hastalıktan emin olacağı ile ilgili hadis sahih midir?
"Ölmeden önce ölünüz" hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
"Yarıncılar/erteleyenler helak oldu" şeklinde bir hadis var mıdır? Varsa ne demektir?
Peygamber Efendimizin, "İslam garip başladı, başladığı gibi (bir hale) dönecektir. Ne mutlu gariplere!" hadisini izah eder misiniz?
Peygamberimizin, "Ümmetim mübarek bir ümmettir, evveli mi yoksa sonu mu daha iyidir bilinmez." sözü nasıl yorumlanmalı?
"Ben namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm; yarısı bana, öbür yarısı kuluma aittir." Kudsi Hadisi açıklar mısınız?
"Ahiret ameli ile dünyayı elde etmeye çalışan kul, ne kötü kuldur." hadisini açıklar mısınız? Hacet namazı kıldıktan sonra dua etmeyecek miyiz? Dünya malı istemeyecek miyiz?
"Allah bir kimseye hayır murat ederse, onu kendi kusurlarıyla meşgul eder." sözü hadis midir?
"İmamlar Kureyş'tendir." sözü bir hadis midir? Hadis ise bunu nasıl anlamalıyız?
Kıyamet günü, insanların en şiddetli azaba uğrayanlarının kimler olacağı, gibi konularda bazı hadisler neden çelişkilidir?
Kim İhlas Suresini bin defa okursa kendini Allah'tan satın alır, hadisinde geçen, "kendini Allah'tan satın alır" ne demektir?
Bir Hadis'te, "İsabetli bile olsa, birisi gaybten haber verse, onu dinleyenler de bunu onaylasa, hepsi birden küfre girer." deniyor. Buna göre gaybten haber verenler dinden çıkmış mı oluyorlar?
Kıyamet günü müminlere balık ve öküzün ciğerinden yedirilmesi hadisini açıklar mısınız?
"Kıyamet yaklaşınca (ahir zamanda) müminin rüyası yalan çıkmaz" hadisinden maksat nedir?
"La Mehdi illa İsa" sözü, hadis midir? Bundan maksat nedir, nasıl anlamak gerekir?
"Ümmetim hiçbir yıla yetişmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın." anlamında bir hadis var mıdır, varsa nasıl anlamak gerekir?
Ruhsatlarla amel ediniz, hadisini açıklar mısınız? "Allah için söyleyin, bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip, kaçınıyorlarmış, doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum, ben Allah'ı onlardan çok daha iyi biliyorum..."
Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene yönel, hadisi şerifini açıklayabilir misiniz?
Allah Teâla Hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridâmdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm." Bu hadisi açıklar mısınız?
"Allah'ın emirlerine uymadığınız zaman, Allah size en kötü insanları, zalimleri musallat eder." diye bir hadis var mıdır? Kızını isteyerek fasıkla evlendiren babanın cehennemlik olduğu, şeklinde hadis var mıdır?
Ayşe'nin fitnesinden korunun, şeklinde bir Hadis var mıdır?
Bazı alimler, "Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçın" hadisini, cüzzamın bulaşıcı olmasına yorumluyorlar. Cüzzamın bulaşıcı olmadığı iddasına ne dersiniz?
Besmele nedir? "Besmele her kitabın anahtarıdır." diye bir hadis var mıdır?
Bir namaz kılmamanın cezası, seksen yıl cehennem azabı, diye bir hadis var mı?
Bir sünnetim alaya (hafife) alınıyorsa onu terk edin, mealinde bir hadis var mıdır? Buna göre sakal alaya alınırsa, terk etmek mi gerekir?
"Çölde yalnız kalan kimse, bir şey kaybederse, 'Ey Allah'ın kulları bana yardım edin!' desin; çünkü Allah'ın, sizin göremediğiniz kulları vardır." hadisi sahih midir?
"Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir." anlamında bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?
"Ebcedi ve tefsirini öğreniniz..." anlamındaki rivayet hakkında ne hüküm verilmiştir?
Hadislerin mana rivayeti hakkında bilgi verir misiniz?
Buhari'nin naklettiği hadis-i şerifte ''Allah insanı kendi suretinde yarattı.” deniliyor mu? Ben bunun aslının Tevrat'tan geldiğini biliyorum. Aslı da "Allah insanı rahman suretinde yarattı." değil mi?
Hüseyin bendendir ben de Hüseyin’denim, diye bir hadis var mıdır, varsa bu sözü nasıl anlamak gerekir?
Kim korkarsa, akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa, hedefine varır. Haberiniz olsun, Allah'ın malı pahalıdır; haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir. (Tirmizî, Kıyâmet, 19) Bu hadisi açıklar mısınız?
Kâbe'nin kıyamete yakın Habeşli bir köle tarafından yıkılacağına dair hadis var mıdır?
“Kıyamet gününde herkes kendi zatının yani Allah dostlarının arkasında olacak, onlar da bize şefaat edecek” şeklinde bir rivayet var mıdır?
" 'İnsanlar helak oldu' diyen kimse, bilin ki o kendisi, herkesten çok helak olandır." hadisi ne demektir?
“İmanınızı 'Lâ ilâhe illâllah' ile yenileyiniz” diye bir hadis var mıdır? Varsa iman tazelemeyi nasıl anlamak gerekir?
"Mü'min aynı delikten iki defa sokulmaz, ısırılmaz." hadisi ne demektir?
"Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer." Bu hadisi açıklar mısınız?
Öyle günahlar vardır ki, onları ancak maişet yolunda çekilen sıkıntılar giderir, anlamında bir hadis var mıdır?
"La ilahe illallah diyeni, cehennem ateşi yakmaz." diye bir hadisi şerif var mı?
“Oğlan çocuğunun idrarının değdiği yere su serpme ve kız çocuğunun idrarının değdiği yeri ise yıkama” ile ilgili hadisleri nasıl anlamak gerekir?
"Her farz namazdan sonra ayetel kürsiyi okuyan kimsenin cennete girmesi için ölümden başka engel yoktur" anlamında bir hadis var mıdır?
“Simsiyah ve sıska bacaklının, Kabe’nin taşlarını bir bir söktüğünü görür gibi oluyorum” hadisinde bildirilen olay ne zaman gerçekleşecektir?
Zarara zararla karşılık vermek olmadığına göre, kölesini iğdiş yapan kişiyi iğdiş yapmak nasıl uygun olur?
Gece namaz kılma niyeti ile uyur ve kalkamazsa namaz kılmış gibi sevap kazanır sözü hadis midir?
Peygamber efendimizin, vahiy bana Aişe’nin yanındayken geliyor, sözünü nasıl anlamalıyız, bu işin hikmeti nedir?
Recep ayında kılınacak namazlarla ilgili elli kadar hadis, kitaplarda ve internet ortamında geziyor. Bu rivayetler in sıhhat derecesi nedir?
Namaz kılanın sağa sola bakması durumunda ''Ey kulum benden daha hayırlı bir taraf gördün de oraya mı bakıyorsun, bana dön'' diye bir hadis var mı?
Hz. Peygamber bir hadisinde, sakal kesme, bıyık uzatma, ıslık çalma, alkış tutma gibi fiillerin lut kavmine ait olduğunu söylemiş midir?
Kıyamet gününe değin meydana gelecek bir yavru, ne olursa olsun meydana gelir, anlamında bir hadis var mıdır?
Günahında tekrar edene yazıklar olsun sözü hadis midir?
"Cenab-ı Hak sevdiği yöneticilerin yanına açık sözlü danışmanlar nasip eder, sevmediklerine de dalkavuklar musallat eder" sözü hadis midir?
Hz. Musa’ya “rabbin hiç uyur mu” şeklinde bir soru sorulmuş mudur?
Can yakan sabretsin, canı yakan yanacağı günü beklesin, sözü hadis midir?
Benden bir şey isteyecek durumda olmazsa; ben o kimseye isteyenlere verdiğimin en üstününü veririm, anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız?
"Nefsine düşman ol" hadisi ile "nefsinize iyi davranın" hadisini nasıl anlamalıyız?
Abbasi Devletine Hülakiler tarafından son verileceğine dair bir hadis var mıdır?
Bir putun konuşarak Hz. Muhammed’in peygamberliğine şahitlik ettiği doğru mudur?
"Kışın oruç tutmak ganimettir. Kış mevsimleri müminin ganimetidir. Gündüzleri kısadır oruç tutar geceleri uzundur ibadet eder." Bu hadisler sahih midir açıklar mısınız?
“Deccal, ben sizin rabbinizim, diyecek” anlamında bir hadis var mıdır?
Dilleriyle insanları kıranları, ibadetleri temizleyemez, anlamında bir hadis var mıdır?
Buhari, neden Ehli Beytten ziyade Muaviye’nin ailesinden hadis almıştır ve Ehl-i beyt hakkında hadisler azdır?
Hadis-i Şerifler mahluk mudur?
Adem unuttu bu yüzden nesli de unutuldu, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
“Günahından tam olarak dönüp tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir." Hadisinin tefsirini açıklar mısınız?
Mehdi'nin ordusunun tek bir imtihani olacak. O da mehdi ve vekillerine sadakat imtihanıdır. Çoğu kaybeder. (İbn-i Hacer) Bu hadis sahih midir?
"Ey âdemoğlu! Evlerinizi yükseltiyor ama benim evlerimi (mescidlerimi) alçaltıyorsunuz. Bu halinizle siz ne hayırlı ne de hürsünüz; ancak dünyanın kulu ve kölesisiniz. İmam-ı Gazali - Kudsi Hadisler kitabında geçmektedir. Bu hadis-i şerifin aslı var mıdır
“Bir kimse ile münasebete girmek için, kendisinin ibadetine bakmayın. Dirhem ve dinar ile olan münasebetine bakın.” anlamında bir hadis var mıdır?
Ahir zamanda şeytan alim sıfatında yeryüzünde dolaşır, anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doktorlar için söylediği bir müjde var mıdır?
Kırk Hadis ne demektir? Kırk hadis ezberlemenin faziletiyle ilgili hadisler var mıdır?
Kişinin ayakkabıyı ayakta giymesini yasaklayan hadisi nasıl anlamalıyız?
Cennetin her gün güzelleşeceği anlamındaki hadis sahih midir?
Ben Cuma günü sabah namazına cemaate katılanın affolmayacağını zannetmiyorum. Böyle bir hadis var mı ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu şekilde zan yapar mı?
İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; "Hz. Ali'den (ra) rivayet edilmiştir ki:Birinci gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.2. gece teravih namazını kılanın... diye 30'a kadar devam eder. (İsma
"Nefsinizi dinlendirip rahata erdirin; çünkü demirin paslandığı gibi onlar da paslanır." diye bir hadis var mıdır? Varsa manası nedir?
Peygamberimiz (s.a.v.) Hz.Yusuf'u (a.s.) anlatırken "Yusuf kardeşim benden beyazdı; ama ben daha güzelim.” diye bir söz kullanmış mıdır? Böyle bir hadis var mıdır?
Müminun suresinin başındaki Hazreti Ömer'den nakledilen vahiy gelirken arı vızıltısı duyulması hadisinin senedi ve başka şahitleri var mıdır? Ahmet bin Hanbel bu rivayeti kim yada kimlere dayandırmaktadır ve kuvvet derecesi nedir? Bu olaya tanık olan saha
“Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek" anlamında sahih bir hadis var mıdır?
"Kim şu duayı yaparsa riyanın büyüğünden de küçüğünden de kurtulur" anlamında bir hadis var mıdır? Vasra bu dua nedir?
“Deniz, her gün insanı boğmak için Allah’tan izin ister" anlamında bir hadis var mıdır?
"Çok türlü kaygılanmalar, çok türlü hastalıklar getirir." hadisini nasıl anlamalıyız?
İnsanların hatalarının çoğu dilindendir, hadisiyle anlatılmak istenen nedir?
Metâin-i aşere ne demek?
"Fasık bile olsa bir insan cömertse, Allah onun günahlarını bağışlayıp cennetine alabilir" anlamında bir hadis var mıdır?
''Ümmetimden nice uryanlar/giyindiği halde açık olanlar vardır, onlar benim ümmetim değildir'' anlamında bir hadis var mı?
Peygamberlerden başkası için de aleyhisselam denilebilir mi?
Koşarak yürümek müminin değerini yok eder, anlamında bir hadis var mıdır?
"Hastalarınızı yemeye ve içmeye zorlamayın. Zira Allah onlara yedirip içirmektedir " hadisinde anlatılmak istenen nedir?
Kim bana bir salavat yazarsa, ismim o kitapta devam ettiği müddetçe melekler yazana istiğfar etmekten ayrılmazlar, anlamında bir hadis var mı, varsa sıhhat derecesi nedir?
Karanlık gecede cennet yolunu aydınlatan kimlerdir?
Yeni doğan çocuğun ağzına tükürmek gerektiği doğru mudur?
Hadislerin bir çok raviden geçtiğini dikkate alırsak, hadislere neden güvenelim ve neden hadis inkarcılığı yapmayalım?
"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmek" anlamındaki hadis sahih midir?
Bir müslümanın öldürülmesine yardım eden, Allah'ın rahmetinden mahrum olur, anlamında bir hadis var mıdır?
Bütün maksadı dünya olan kimsenin Allah katında hiçbir değeri yoktur, anlamında bir hadis var mıdır?
Hadis-i Şerif'lerde, Kuran-ı Kerim'de olmayan itikadi konular geçmekte midir?
Tamudan bin yıl sonra Henna isimli bir kişi zuhur edecektir, anlamında bir hadis var mıdır? Bu kimdir?
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) hiç hadis rivayet etmiş midir?
"Müsteşar mü'temendir." Hadisini açıklar mısınız?
“İffetli olmak isteyeni, Allahü teâlâ iffetli kılar” sözü bir hadis midir? İffetli olmayı istemek nasıl olur?
Buhari Ehl-i Beyt imamlarından olan İmam Cafer-i Sadık’tan neden hadis almamıştır? Buhari, Harici olan Umran b. Hattan’dan neden hadis rivayet etmiştir?
İdarecileriniz ve alimleriniz dürüst olursa yerin üstü altından hayırlıdır şayet idarecileriniz ve alimleriniz dürüst olmazsa yerin altı üstünden hayırlıdır şeklinde bir hadis var mıdır?
Birisini seven kişi, bunu sevdiği kişiye söylesin diye bir hadis var mıdır açıklaması nasıldır?
Abdullah b. Ömer’e Osman’ın durumunu soruldu ve şu cevabı verdi: Osman küçük bir günah işledi hemen öldürdünüz. Ali’nin durumunu sorunca da şöyle dedi: “Onun Rasulullah'ın yanındaki makam ve mevkiini bilmiyor musun?” Hz. Osman ne günah işlemiştir?
''İçinizdeki müftüye sorun'' cümlesi hadis midir?
''Dünya ilmini öğrenen mala, mevkiye kavuşursa kazancı cehennem ateşi olur.'' , ''Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen cehennemdeki yerine hazırlansın.'' hadisleri sahih midir?
Allah’ın ahlakıyla ilgili hadisleri nasıl anlamalıyız?
Kişi, Allah için sevip Allah için buğz etmedikçe imanın açık güzelliğini göremez, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
Peygamberimiz (s.a.v.) "En büyük cihad nefisle yapılan cihattır." demiş midir? Bu hadisin sadece tasavvufi kaynaklarda geçtiği söyleniyor.
Doğum kontrol metodlarından azil yönteminin bir günahı var mıdır?
"Alimler ile yarışmak ya da cahillere gösteriş yapmak için ilim öğrenmeye kalkışanların yeri cehennemdir" hadisinin açıklaması nedir?
"Men la yerhamin-nâse la yerhamuhullah" hadis midir manası nedir?
Allah bir kulu severse, yalvarmasını dinlemek için onu bir sıkıntıyla sınar, anlamında bir hadis var mıdır?
“Bir kul ihlâsla 'La İlahe İllallah' deyince derhal semaların kapıları açılır ve işlediği büyük günahlar yok olup (La İlahe İllallah) sözü arşa çıkar.”(Tirmizi).Böyle bir hadis internette geziyor. Kaynaklarda mevcut mu?
Ardarda bir günah işlemeye alışmayan hiç bir kul yoktur, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
Namazı kazaya bırakmak herşeyini kaybetmek mi demektir?
Cumayı kıldığın zaman, konuşmadan ya da dışarı çıkmadan hemen ardından bir başka namazı bitiştirme, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
Kim, nazarlık veya muska takarsa Allah’a şirk koşmuştur, anlamında bir hadis var mıdır?
Çok sevme nefret edersin, nefret etme çok seversin, anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamberimizin (asm) oğlu İbrahim vefat etmeseydi Peygamber olacağına dair bir rivayet var mıdır? Peygamberimizden sonra Peygamber gelmeyecek hükmüne aykırı değil midir?
"Eğer onlara mal ve evlat vermemiş olsaydım, o kullar Bana öyle ibadet ederlerdi ki evlerinden bile dışarıya çıkmazlardı. Bunu ise herkes yapar. Önemli olan nimet içindeyken ibadet etmektir" sözü hadis midir?
Ahirzaman Fitnelerinden birinin, sokak ortasında zina yapmak olduğu doğru mudur?
"İnsanlar mescitler hususunda övünmedikçe kıyamet kopmaz." Hadisini açıklar mısınız?
“Senin doğru söylediğine inanan bir adama yalan söylemen, en büyük hainliktir” anlamında bir hadis var mı?
Eşlerine yardım edenlerin peygamber sevabı aldığı, şehitler defterine yazıldığına dair bir hadis var mıdır?
Cemaat halinde zikir çekmenin sünnet olduğunu gösteren hadis sahih midir?
"Ağızlarınız Kur'ân yoludur, ağızlarınızı misvak ile temizleyin." Bu söz Hz. Ali'ye (r.a.) mi yoksa Peygamberimiz'e (s.a.) mi aittir?
"Her kim “Lâ ilâhe İllallâh” derse, günahları silinir" anlamındaki hadis sahih midir?
Kırık bardakla su içmenin yasaklandığına dair hadis var mıdır?
Nuh tufanı ve Âd kavminin helakının olduğu gün haricinde, her bir yağmur damlası bir melek gözetiminde iner sözü kime aittir?
Katı kalpli, kaba, obur, sokaklarda bağırıp çağıran, gece bir leş gibi gündüz de merkep gibi olan, dünya işlerini iyi bilip de ahiret işlerinden habersiz olanlara buğzeder, hadisi sahih midir?
Yalnızken Rabbine isyan etmekten alıkoyacak kadar takvası olmayan kişinin yapacağı amellerin Allah nezdinde ne kıymeti olabilir ki?, hadisini açıklar mısınız?
Ahir zamanda deve semerine benzer bineklere binen adamlar olacak, diye başlayan hadisi açıklar mısınız?
"Her kim hidayeti Kuran'dan başkasında ararsa, Allah onu saptırır." hadisini açıklar mısınız? Alimlerin kitaplarına önem vermeyelim mi?
Doksan dokuz adamı öldüren bir katilin tevbesinden bahseden hadisi açıklar mısınız? Nasıl oluyor da katilin durumuna melekler karar veriyor?
İhsan ne demektir? Allah'ı görüyor gibi ibadet etmek, neden ihsan tabiri ile ifade ediliyor?
Hz. Hamza, Cebrail’i görmüş müdür?
Mumu üfleyerek söndürmemek, ateşe su dökmemek tırnakları tuvale atmamak hurafe midir?
"İftira atan kişi, iftiraya uğrayan kimse affedinceye kadar cehennemde kalır" anlamında bir hadis var mıdır?
Kainatın farklı günlerde yaratılmasıyla ilgili hadis sahih midir?
Hadiste geçen karnu'ş-şeytan ne demektir?
Duanızın başında bana salavat getirmedikçe o dua Allah’a ulaşmaz, hadisi sahih midir?
Halka şeklinde zikir çekmenin yasaklandığı rivayette, anlatılmak istenen nedir?
''Ümmetimden deniz seferi yapan ilk ordu (cenneti) hak etmiştir.'' müjdesine Yezid de dahil midir?
Hattabi'nin İ'lâmu's-Sünen'i ve İbn Battal'ın Şerhi günümüze ulaştı mı?
"Allahın sizi ne kadar sevdiğini anlamak isterseniz, sizi ne ile meşgul ettiğine bakın" manasında hadis var mıdır? varsa kaynağı nedir?
"Kul tövbe edince Allah, günahları kaydeden meleklere ve herkese unutturur" anlamında bir hadis var mıdır?
Ümmetimden Sıla isminde biri gelir, onun şefaati ile çok kimseler Cennet'e girer, anlamındaki hadisin Sıhhati ve şerhi nedir?
“Ölülerinize Yâsîn okuyunuz” anlamındaki rivayet uydurma mıdır?
Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı hızlanır; sene, ay gibi; ay, hafta gibi olur, anlamında bir hadis var mıdır?
"Bir zaman gelecek maymun sıfatlı, insan sûretli kimseler, minbere çıkıp, sizlere dinsizliği, din diye söyleyeceklerdir." anlamında bir hadis var mıdır?
Hadislerde tasrif var mıdır?
İmam Nevevi'nin müslim şerhini ve bu şerhe hangi nüshayı esas aldığını açıklar mısınız?
"Çekirge, denizdeki bir balığın hapşırığıdır" hadisini nasıl anlamalıyız?
Hz. Osman günah işlediği için mi öldürüldü?
Pantolon giymeyi ve ince elbise giymeyi yasaklayan hadisleri açıklar mısınız?
Bu, ümmetimden çıkan ilk fitnedir! Eğer biriniz onu öldürmüş olsaydı, ümmetimde iki kişi arasında ihtilaf çıkmazdı, anlamındaki hadisi açıklar mısınız?
"Rabbim beni Arş’ın üzerine oturtacaktır" anlamındaki hadis sahih midir?
"Ahir zamanda peştemalle bile olsa hamama girmek haramdır." hadisine göre, hamam ve havuz gibi yerlere girmek haram mıdır?
Kim insanların rızasını gözetip Allah'ın rızasına tercih ederse, Allah onu insanların eline terk eder, anlamında bir hadis var mıdır?
"Zina yaparsanız sizin nikâhlı kadınlarınızdan, kadınlarınızın da sizden alacağı cinsel haz körelir." sözü hadis midir?
Peygamberimiz, hamd'de üç kere nefes ederdi, sözünden ne anlamalıyız?
Nafile olarak teravih namazı kılmak imandandır, anlamında bir hadis var mıdır?
''Kişi bir söz söylediğinde sağına soluna bakıyorsa o söz emanettir'' hadisini açıklar mısınız?
Birbiriyle çelişen hadisler var mı?
Kaynamakta olan yemeğin içine sinek düşmüşse, bu yemek yenilebilir mi?
Peygamberimizin Ebu Zer'e, insanlardan hiçbir şey istememesini vasiyet etmesini nasıl anlamalıyız?
Bana buğzeden dinden çıkar. Araba buğz eden bana buğzetmiş olur, anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamberler öldüğü yere gömülür hadisine göre neden Hz. Yakub Mısır'da değil de Kenen'a götürülüp defnedilmiştir?
Yılda iki hatim indirmeyene kuran davacı olacaktır hadisi sahih mi?
Ok atmak nafile ibadetten daha hayırlıdır sözü hadis midir?
"Bu din daima ayakta duracak, kıyamet kopuncaya kadar mü'minlerden bir grup onun yolunda cihad edip savaşmaktan asla vazgeçmeyecektir." hadisini açıklar mısınız?
Kıyamet günü Allah’'ın rahmeti o kadar geniş olacaktır ki, şeytan bile ümitlenecektir hadisi sahih midir? Kaynağı nedir?
Din, güzel ahlâktır. Ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir.” sözü hadis midir? Açıklar mısınız?
"Alimlerin mürekkebi Şehidlerin Kanından değerlidir" rivayeti sahih midir?
"Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş Busra'daki develerin boyunlarını aydınlatacaktır." Bu hadisin açıklamasını yapar mısınız?
Cehennem iyi niyetlilerle doludur, anlamında bir hadis var mıdır?
Allah’ın bu dinde sakladığı fidanları vardır, onları kulluğunda kullanır, hadisini açıklar mısınız?
"...Kim bu güruhla eliyle ... diliyle ... kalbiyle mücahede ederse mü' mindir. Bunun gerisine, artık zerre miktar iman yoktur." Hadisini ve emr-i bil maruf nehy-i anil münker konusunu açıklar mısınız?
Buhari'nin 17. 000 hadisi hiç ara vermeden okuması nasıl mümkün olur?
Akşam namazından sonra çocuklarınızı sokağa çıkarmayın, anlamında bir hadis var mıdır?
Kız çocuğu dokuz yaşına geldiği zaman artık o bir kadın adayıdır, hadisi ne demektir?
Cennettekilerin cehennemdekileri seyredip güleceği anlamındaki rivayet sahih midir
“O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise inanıyorlar” ayetinin, hadisleri yok ettiği iddiasına ne dersiniz?
Az yemek, camilerde oturmak, Kâbe’ye, Kur’an’a ve âlimin yüzüne bakmak ibadettir, hadisi sahih midir?
Peygamerimizin, ümmetimin en kötüleri diye açıkladığı hadis rivayeti sahih midir?
Birkaç ihtimalli hadisleri nasıl anlamalıyız?
Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır?
İslam bir dairedir, döndüğü müddetçe siz de kitapla beraber o dairenin içinde dönünüz, hadisini tamamı nasıldır?
Mütevatir hadis hakkında bilgi verir misiniz, kaç tane mütevatir hadis vardır, mütevatir hadisi inkar etmenin hükmü nedir?
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?
"Rumlar, Halep yakınlarına gelinceye kadar kıyamet kopmaz, anlamındaki hadis sahih midir?
"Benim hayatım sizin için hayırlıdır... ölümüm de sizin için hayırlıdır..." Hadisi sahih midir?
Peygamberimiz Miraçda cehennemlik kadınları çıplak görmesi harama baktığı anlamına gelmez mi?
Allah, çocuğunu "La İlahe İllallah" deyinceye kadar terbiye edeni hesaba çekmez mi?
Allah, kazasını infaz ederken kulun aklını alır, anlamındaki hadis sahih midir?
Birinizin hayvanı kaybolduğunda Allahın kulları yardım edin hadisindeki kullar insanlar mıdır melekler midir?
Ana babaya itaat ömrü uzatır, yalan rızkı eksiltir. Allah'ın mahlukatı üzerinden iki kazası vardır. Kaza-ı muhdes, Kaza-i Nafiz hadisini izah eder misiniz?
Benimle yardım dilenilemez, Allah'tan yardım dilenilir, hadisi sahih midir?
Ümmetimden bana yakın olan; benim soyumdan gelen değil, yolumdan gidendir, anlamında bir hadis var mıdır?
Ebu Bekir ve Ömer cezbeye tutulmuyordu, rivayeti sahih midir?
Farz namazlardan sonra Hz. Peygamber'e salavat getirmekle ilgili hadis var mıdır?
Ebu Zer'in aktardığı en faziletli amellerle ilgili hadis rivayeti sahih midir?
Benim ümmetimin helâkı Kuran’da ve sütte olacaktır, hadisi sahih midir?
Çocuğa isim koyarken sağ kulağına ezan okumakla ilgili hadis sahih midir?
"Her bidat dalalet, her dalalet ateştedir" sözünü her sohbete başlarken söylemek gerekir mi?
"Kim kötü rüya görürse sol tarafına üç defa tükürsün" hadisi mantık ile çelişmiyor mu?
İmam Nevevi’nin Sahih-i Müslim’i yazarken takip ettiği metodu nedir?
Goldziher kimdir? Yahudi birisi neden kaynak olarak veriliyor?
La ilahe illallah diyene, günahlarından dolayı kâfir demeyin, anlamında bir hadis var mıdır?
Batın ilmiyle ilgili rivayetin kaynağı ve sıhhati nedir?
Kişi ayakkabı giydiği müddetçe binmeye devam eder" hadisinin anlamı nedir?
Ümmet birbirine amansız düşman kesilecek anlamında bir hadis var mıdır?
Zarara sokmak ve zarara karşı zarar vermek yoktur, hadisi sahih bir hadis midir?
"Devlet malından bir hırka bile olsa aşıran, çalan şehit olmaz" diye bir hadis var mıdır?
Cumaya en son gelende hayır yoktur şeklinde bir hadis var mıdır?
Kabe’yi ilk görünce yapılan dua reddolunmaz, hadisi sahih midir?
Peygamberimizin cinsel hayatıyla ilgili rivayetleri nasıl anlamalıyız?
“Bana mucize olarak sadece Kur’an verildi”, “Size Kur’an yeter” hadislerini nasıl anlamalıyız?
Yolculuktan dönünce, ailenizin yanına gece girmeyiniz sabahı bekleyiniz, hadisi sahih midir?
Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?
Bana salavat getiren uhud dağı kadar sevap alır, sözü hadis midir?
Kiramen kâtibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir, anlamında bir hadis var mıdır?
Kaza namazı olanlar hamile kadın gibidir.. anlamında bir hadis var mıdır?
Haklıysan korkma, Hak seni korur, sözü hadis midir?
Hadisler, neden binlerce yolla bize ulaşmamıştır?
Allah'ın yaratılanlar arasında üçyüzleri, beşyüzleri, kırkları vardır, hadislerinin kaynağı nedir?
Abdulkadir Geylani, Allah'ın semaya inmesinin "rahmet ve sevabın inmesi" şeklinde tevil edilemeyeceğini söylemiş midir?
Halis kırmızı meyâsire/yastık yasaklandı, anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız?
Peygamberimiz okuma yazma bilmiyorsa, Cennet kapısında yazanı nasıl okudu?
Beşinci defa hırsızlık yapan öldürülür mü?
Cehennemde en hafif azap nedir?
Kıyâmet günü, insanlar arasında hükmedilecek ilk şey kandır, hadisini açıklar mısınız?
Ne zaman iman fayda vermez?
Sevdiğimiz kişilerin ardından mı gideceğiz? Ölüm sonrası hayatı onlar gibi mi yaşayacağız?
Biz Medine ve civarına gider, tek köpek bırakmaz, hepsini öldürürdük. Hakkat biz, çölden gelmiş kadına refakat eden arkadaş köpeği bile öldürürdük. (Buhâri, Bed'ü'l-Halk 14) hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimize her gün on salavat getiren, cennete uçarak mı gider?
Hadiste başları deve hörgücü gibi olan kadınların cennetin kokusunu bile alamayacakları ifade edilmektedir. Bunlar ebedi cehennemde mi kalacaklardır?
"İnsanlar içerisinde, kadın üzerinde en fazla hak sahibi kocasıdır, erkek üzerinde en fazla hak sahibi ise annesidir." Hadisinin kaynağı ve sıhhati nedir?
"Sizden biri dilenmeye devam ettiği takdirde yüzünde bir parça et kalmamış halde Allah'a kavuşur." Hadisini açıklar mısınız?
Abdestli yatan kimseye, bir melek sabaha kadar, "Yâ Rabbî! bu kulunu affet" diye duâ eder mi?
Buhari'de geçen bir hadiste "bana verilen (mucize) ise vahiydir" ifadesini açıklar mısınız? Peygamberimiz'in Kuran'dan başka mucizesi yok mudur?
Şüphesiz Allah çarşı yerlerinde O’nu zikredenlere hayret eder, anlamında bir hadis var mıdır?
Şüphesiz Allah, gökleri bir parmak üzerinde, yerleri de bir parmak üzerinde taşır, anlamında bir hadis var mıdır?
"Cehennemlikler cehenneme atılacaklar. Cehennem: Daha ziyâde var mı? diyecek. Ni­hayet (izzet sahibi olan Rabb) ayağını basacak. Bu sefer cehennem: yeter, yeter! diyecektir." hadisini açıklar mısınız?
Zilletin müslümana haram olduğuna dair hadis var mıdır?
İshakoğullarından yetmiş bin kişi sefer tertiplemedikçe Kıyamet kopmaz, hadisi kimler içindir?
İnsanlar mahşerdeyken, neden Allah onları ateşten çıkar diyor?
Müminin kalbine atılan ölümü sevmemek "vehen" duygusu nasıl anlaşılmalıdır?
Gariplere ne mutlu hadisine göre gariplik güzel bir şey midir?
Saçın veya sakalın beyazlaması, Allah tarafından bir lekelenme midir?
Allah, makamını yükseltmek için kişiye belalar, musibetler verir, hadisi ne demektir?
Kırsal kesime yerleşen kabalaşır, av peşinde koşan aldanır ve iktidarla işbirliği yapan denenir, hadisi sahih mi?
Her çile cennet yolunun bir taşıdır imtihandan kaçan ahireti kaybeder, hadisini nasıl anlamalıyız?
Kur'an'ın tahrif olduğuna dair Sünni kaynaklarda geçen rivayetlerin kaynağı nedir? Sıhhat durumları nasıldır?
Ebu Bekir ve ben nebilik içinde atbaşı beraberdik, anlamında bir hadis var mıdır?
Hicri 3. asırda sahabe nesli ile ilgili ne tür çalışmalar yapılmıştır?
Harut ile Marut adlı meleklerin, içki içtiği, çocuk öldürdüğü ve zina ettiği doğru mudur?
Bazı alimlerin İmam Azam Ebu Hanife'yi aşırı tenkitleri nasıl açıklanabilir?
“Cennetliklerin çoğu eblehlerdir (ahmaklardır)” hadisini nasıl anlamak gerekir?
Hadiscilere göre tabaka arasında kaç yıl vardır?
Ümmetimin içinde ilhama mazhar olacak biri olsaydı Ömer olurdu hadisine göre ümmet içinde ilhama mazhar olan kimse yok mudur?
Kız çocuk nimet ise erkek çocuk nedir?
Cahilden bir kimse cennete gitse, siz onunla arkadaş olmayın, anlamında bir hadis var mı?
Peygamberimizin bir sahabiye kamçısıyla vurup “Çekil yanımdan" demiş midir?
Türklerle Arapların savaşıp, Türklerin tamamının öleceğine dair bir hadis var mı?
Teravih Namazının fazileti ile ilgili rivayet sahih midir?
Bizi, Peygambere şikâyet etmişsiniz, rüyama geldi ve size yardım etmemi emir buyurdu, rivayeti sahih midir?
Abbas oğullarının içinden doğudan sancaklı kişiler çıkacak... anlamındaki hadis, IŞİD adlı terör örgütüne mi işaret ediyor?
Bir kamışın yaralaması, bir damar seğirmesi, bir ayak sürçmesi, işlenilen bir günah yüzündendir hadisini açıklar mısınız?
Hadis-i kudsi ile ayetler ve diğer hadisler arasında ne fark vardır?
Veda hutbesinin üç farklı versiyonunun olmasının sebebi nedir?
Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’in özelliklerini anlatan hadisin kaynağı nedir?
"Bir metalin başınızı delip geçmesi sizin için helal olmayan birinin eline dokunmanızdan daha hayırlıdır" hadisinin gerçeklik payı nedir?
"Doksan dokuz kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir." Bu rivayetin kaynağı ve sıhhati hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimizi, Ay'ın bir yıldız olduğunu mu söylemiştir?
Buhari’nin 600 000 hadis bildiği yalandır, iddiasına ne dersiniz?
Cennette her erkeğe yüzlerce huri verileceği doğru mudur?
Hz. Ömer'in ilhama mazhar olduğunu bildiren hadiste, muhaddesun ifadesinin ilhama mazhar olanlar şeklinde açıklanmasının delili nedir?
Etin kokuşmasının nedeni İsrail oğullarıdır, anlamında bir hadis var mıdır?
Sakalında meleklerin oynaştığını görüyorum, anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamber efendimizin Türkeler ile ilgili hadis-i şerifi var mıdır?
Hadiste geçen ateşin kırmızı, beyaz ve siyah olmasının bilimle çelişen bir yanı var mı?
Tekbir getirmek yangını söndürürse, itfaiyeye ne gerek var?
Cehennemin odunları olup, en evvel açık bacaklar yanacaklar, anlamında bir hadis var mıdır?
Ümmetin en hayırlısı ilk dönemler ise, Mehdi devri nasıl hayırlı olabilir?
Haram işleyen dinden çıkmıyorsa, namaz kılmayan nasıl kafir olur?
Güvercin şeytandır, kadınlar cehennem odunudur, erkek bebeğin sidiği..., hainlerin yakılmasını emredip caymak... şeklinde hadisler var mıdır?
Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele de "be" harfindedir, sözü kime aittir?
"Her kim kırk yaşını geçer de hayrı şerrine galip gelmezse cehenneme girmek için hazırlansın” hadisi sahih midir?
İki günü eşit olan zarardadır, sözü hadis midir, nasıl yorumlamalıyız?
İstiyorum ki ben oruçlu iken ecelim gelsin, anlamında bir hadis var mıdır?
Cennette bir kişiye 500 senelik mesafe kadar derece verileceğine dair hadis rivayetini yazar mısınız?
Allah'ın kulundan yüz çevirmesinin alameti, kulunun malayani (boş şeyler) ile meşgul olmasıdır, sözü hadis midir?
Kim sabah namazından sonra ümmet için dua etmezse bizden değildir, anlamında hadis var mı?
Yüzlerce yıl öncesine ait olan hadislere neden güvenelim?
Hadis ve sünnet karşıtlarının iddialarına cevap verebilir misiniz?
Günahları küçük görmek, kişinin bozulduğu anlamına mı gelir?
"Dünya ehline ahiret haram, ahiret ehline dünya haram, Allah ehline her ikisi de haram." anlamında bir hadis var mıdır?
"Kadınların şerlisi kibirli olan ve açık saçık giyinenlerdir (teberrüc). Onlar münafıktırlar..." Böyle bir hadis var mıdır?
"Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen kimse kalmayacak, faiz yemeyenlere de faizin tozu bulaşacaktır." Hadisini açıklar mısınız?
Dünya balık sırtındadır rivayeti uydurma mıdır?
Bir hadiste geçen, Kur'an'ı ezberler, ifadesi hafızlar için midir?
Sakalını tarayan belalardan emin olur, anlamında bir hadis var mıdır?
Rüyamda Rabbimi, genç delikanlı suretinde gördüm.. anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamber iki kapak arasında bulunandan başka bir şey bırakmadı, sözü ne demektir?
Hadis ilminde geçen Silsiletü’z-zeheb/Altın silsile neden farklıdır?
Köylüler şehirlere akın edecekler ve deve çobanları bina yaptırmakta yarışacaklar, sözü hadis midir?
Teşehhüdde Rabbena dualarının okunduğunu bildiren hadis hangisidir?
Musibete sabretmek, itaat üzere olmaya sabretmek günah işlememeye sabretmek sözü hadis midir?
Ramazan-ı şerifin en güzel surette gelip Allah’ın huzurunda secdeye kapanmasıyla ilgili bir rivayet var mıdır?
Peygamberimizin mucizeleri ile ilgili hadisler, diğer hadislere göre neden çok değildir?
Sahih hadis kitaplarında geçen ve tek raviden nakledilen hadislere de güvenebilir miyiz?
Müminun suresinin 107. ayetiyle dua edin şeklinde bir hadis var mıdır?
İmam Zühri'nin Emeviler'in yanında hadis uydurmuş olma olasılığı nedir?
Alimler, ecelini erteleyebilir, inancı doğru olabilir mi?
Kıyamet günü insanlara arada bir mil kalacak kadar yaklaşan güneş, insanı yakıp kül etmez mi?
İtikadı düzgün Müslümanlar, Cehenneme hiç girmez diyorlar, doğru mudur?
Sanki dünya hiç var olmadı, âhiret de hiç kaybolmadı, sözü hadis midir?
Dört bin hurma çekirdeği ile tesbih çekilme hadisinin sıhhati ve tam tahrici nedir?
"Beş şey sorulmadan kul hareket edemeyecek" şeklinde bir hadis var mıdır?
Hz. Havva, çocuğuna İblis/Şeytanın adını mı vermiştir?
Yatsıdan önce ve sonra dört rekat namaz kılmakla ilgili rivayet sahih midir?
"İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir." (İbn. Asakir) Hadisini açıklar mısınız?
İstanbul'u fetheden ordunun içinde Allah'ın salih bir kulu vardır, anlamında bir hadis var mı?
Cuma Günü kılınacak namazla ilgili rivayet hadis midir?
Erkeklerin namaz kılarken saçlarını bağlamaları mekruh mudur?
Sabır üçtür hadis-i şerifinin sıhhati nedir? Yapılan tefsir doğru mudur?
Delâil-i hayrat şerhi, Mev'ıza–i Hasene’de geçen hadis-i şeriflerin sıhhati nedir?
Tutunacak dalım yok, deme, rabbini incitirsin, sözü hadis midir?
Cuma günü sabah namazında sonra camide kalan kişiyle ilgili hadis var mıdır?
Günde yirmi beş defa müminlere ve üstadına istiğfar eden kimse abidlerden sayılır ... rivayeti sahih midir?
Kur'an dışında Allah'tan vahiy yok diyenler kimlerdir?
"Beni nasıl seviyorsun?” sualine "Kördüğüm gibi" diyen hadis sahih midir?
Allah için en kıymetli amelin, "Allah için sevmek, Allah için buğz etmek" olduğundan bahseden rivayet hadis midir?
Ehli sünnet alimlerinin eserlerinde uydurma ve zayıf hadis var mıdır?
"Teyze anne yarısıdır" sözü hadis midir?
Çocukların ağlaması zikirdir ve duadır, sözü hadis midir?
Kadınlar marufta size isyan ettikleri zaman incitmeksizin dövün sözü hadis midir?
"Sizden birinizin başına iğne ile dürtülmesi, kendisi için helâl olmayan bir kadına dokunmaktan daha hayırlıdır." (Taberâni , Mucemu’l Kebir, 20 / 212) hadisi sahih mi?
Lut kavminin helak olmasının on sebebine, bir tane de ümmetim ekleyecek şeklinde hadis var mıdır?
Dört şehir cehennem şehridir: İstanbul, Antakya, Taberriye ve Sana şeklinde bir hadis var mıdır?
Alim ve ibadet eden kişi kabrinden kaldırılır. Abide Cennete gir denilir. Alime de terbiyesini güzelleştirdiğin insanlara şefaat etmek için sen biraz burada dur denilir şeklinde hadis var mıdır?
Hac yolunda oruç tutmakla ilgili rivayet hadis midir?
Babam Huzeyme bir kere rüyasında sanki Rasûlullah'ın alnı üzerine secde ettiğini görmüş, bunu Rasûlullah’a anlatmıştı. Bunun üzerine Resûlullah: “Ruh ruha kavuşur.” buyurmuş. Rivayetinin Sıhhati hakkında neler söylenmiştir?
"Dünyada ne kadar aç kalan ahirette o kadar tok kalacaktır."hadisi sahih midir? Bilerek aç kalmalı mıyız?
Allah'ın kitabında olmayan şartlar ileri sürüyorlar, sözüne göre hadislere gerek yok mu?
Sabah içki içen akşama kadar Allah'a ortak koşan gibidir, gece içen akşama kadar Allah'a ortak koşan gibidir sözü hadis midir?
Bir hadiste kan aldırmanın abdesti bozacağı diğerinde ise bozmayacağı belirtilir. Bu farklılık hadis kitaplarında uydurma hadis olduğunu göstermez mi?
Kadının üç parmağının kesilmesinin diyeti on deve dört parmağının kesilmesinin diyeti yirmi deve olduğuna dair hadis var mıdır?
Levlake hadisi olarak bilinen "Sen olmasaydın, ey Habîbim, felekleri (kâinatı) yaratmazdım" kudsî hadisi ne anlama gelmektedir? Kaynağı var mıdır?
Rızkım mızrağımın gölgesi altına konulmuştur, hadisi sahih midir?
Kişinin dinden nasibi, akıldan nasibi kadardır, anlamında bir hadis var mıdır?
Bir kişi havada uçsa bile, dine aykırı yaşıyorsa, onu saptırıcı bilin, anlamında bir hadis var mıdır?
Şayet sarı halka üzerindeyken ölseydin asla kurtuluşa eremezdin, hadisi sahih midir?
Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer (ra), neden az hadis rivayet etmişlerdir?
Gümüş kap kullanmak caiz değilse, Hz. Peygamber neden gümüş bir bardak edinmiştir?
Peygamberimiz döneminde hamam olmadığı gerekçesi ile hamamlarla ilgili hadisleri uydurma olduğu iddiaları gerçek midir?
"Allah yahudilere ve hıristiyanlara lânet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescide çevirdiler." Böyle bir hadis var mıdır açıklar mısınız?
“Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamete kadar o kimseye sadakadır.” sözü hadis midir?
Yüz, saç ve ses güzelliği insana zarar verir, anlamında bir hadis var mıdır?
Peygamberimiz, Kur’an’daki kesik harfleri okuyarak Yahudileri susturmuş mudur?
Bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder sözü hadisi midir?
Aişe (r. anha) mushafa bakarak Kur'an okurdu. Secde ayetini okuyunca ayağa kalkıp secdeye varırdı hadisi sahih midir?
Hikmet Kur'an’ın bir ismi ise, Sünneti de içine aldığı nasıl açıklanabilir?
Hadislere inanmamak bize ne kaybettirir?
İlmimi artırmayan güne lanet olsun, manasında hadis var mı?
Deylemi kimdir, hadis ilmi konusundaki güvenilirliği nedir?
Kadir gecesini ihya etmeyen, bütün senenin hayrından mahrum mu kalır?
Subhanellahi ve bi hamdihi subhanellahil azim duasını yüz defa okuyan kimseye dünya zelil olarak ayağına gelir sözü hadis midir?
Kim bayram namazını imamla birlikte kılamazsa dört rekat namaz kılsın, hadisinin kaynağı ve sıhhati nedir?
Meşguliyetinin olduğunu ve beş vakit namazı (vaktinde) kılamayacağını söyleyen sahabiye sabah ve ikindiyi kılmasını emretmesi bu iki namazın kılınmasının yeterli olacağı anlamına mı gelmektedir?
Yunus (as)'ın duasını okuyanın sıkıntılarından kurtulacağına dair hadis var mıdır? Bu duanın önemi nedir?
Gayri metluv ayetlerden sorumlu muyuz?
Müteşeddid, Mütesahil ve Mütevassıt alimler kimlerdir?
Sizin içinizdeki gizli düşmanı anlatsam yiğitlerin ödü patlar, akıllarının aklı mahvolur anlamında bir hadis var mı?
Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın, hadisinden kasıt nedir?
"Bir âlimin meclisinde, hazır bulunmak, bin rek'at namaz kılmaktan, bin hastayı ziyaret etmekten ve bin cenaze na mazında hazır bulunmaktan daha faziletlidir." Bu hadis sahih midir?
İmam Rabbani, Felak ve Nas surelerini Kur’an’dan saymadığı için namazda okumuyor muydu?
Günümüzde bir hadis ravisinin doğru veya hata yapma ihtimalini anlayabilir miyiz?
Kalem kılıçtan keskindir sözü hadis midir?
Keşke kuş olsaydım, keşke saman çöpü olsaydım da bu sorumlulukları yüklenmeseydim, sözünü nasıl anlamalıyız?
Gün gelecek şefaati ve kabir azabını inkar edenler çıkacak, anlamında bir hadis var mı?
Yabancı kadınla şehvet ile konuşanlar, her kelimesi için bin sene cehennemde kalacaktır, hadisi sahih mi?
Cehaletten daha çetin yoksulluk ve akıldan daha faydalı bir mal yoktur, anlamında bir hadis var mıdır?
Hz. Cebrail’in yeryüzüne inip on şeyi kaldıracağı doğru mudur?
Peygamberimizin, kırmızı çehreliler olarak bahsettiği kavim Türkler midir?
Peygamberimiz, kıyamet günü bana yardım et diye yanıma kimse gelmesin, demiş midir?
Mezid hadisi olarak bilinen Cuma gününün faziletiyle ilgili rivayet sahih midir?
Kaynağından emin olmadan, bize doğru gelse de bu hadisleri paylaşmak hakkındaki hüküm nedir?
Güzelliğin tehlikesi böbürlenmektir sözü hadis midir? Güzel giyinmek böbürlenmek sayılır mı?
Hamile bir kadının ipe astığı çamaşırlara bakmak, çocuğu veled-i zina mı yapar?
Kırk iyilik vardır ki bunlardan birini yapan cennete girer hadisini açıklar mısınız?
En hayırlı kadın, başka erkeklerin hayallerinde gezmeyen kadındır, anlamında bir rivayet var mı?
Cennettin ferah kapısı vardır. Bu kapıdan ancak çocukları sevindirenler girer hadisi sahih midir?
"Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur" gibi rivayetler doğru mudur?
Şehidin ölümden duyduğu ızdırab sizden birinin çimdikten duyduğu ızdırap kadardır, hadisi sahih mi?
Kim yatacağı zaman ayet el-kürsiyi okursa Allah ona ve komşularına emniyet verir şeklinde hadis var mıdır?
Çekirge denizdeki balığın hapşırığıdır, hadisi sahih midir?
Kafirlerin arasında yaşayan müminden ben uzağımdır, hadisini açıklar mısınız?
Hz. Adem'in zürriyetiyle ilgili hadis sahih midir?
Hatalı okunan ayetleri melekler düzeltir mi?
Bir hadiste "Âhir zamanda kişi, emrolunduğu şeyin onda birini yaparsa kurtulacaktır." deniyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Sahabi ve tabiin sözleriyle amel edilir mi?
Mişkatü’l-mesabih isimli kitabı tanıtır mısınız?
Cihad, kılıçların şakıldamasıdır, sözü hadis midir?
"Camiler dolup taşacak, doğru namaz kılan, imanı olan az olacak." hadisinde geçen zaman ?
Kan vermek orucu bozar mı?
Kime benden bir hadis ulaşır da onu inkar ederse.. hadisi..
Nezle cüzzama manidir, hadis midir?
Adaleti çiğneyen devlet adamlarını.. sözü hadis midir?
Hz. Peygamber, hastayı üç gün sonra ziyaret ederdi, hadis midir?
Allah canını alsın, ne demek?
Kim bir bidatçıyı tazim ederse... hadis mi?
Süt emme hadisi, Kuran'ın değiştirildiği anlamına mı gelir?
Peygamberimiz (asm)'in lanetlediği günahlarla ilgili hadisler var mı?
Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri isimli eserde geçen hadislerin sıhhat dereceleri nedir?
Katade, Hz. Ömer’in torunundan hadis rivayet etmiş mi?
Namaz, cahiliye döneminde biliniyor muydu?
Tokat atan kocasından şikayetçi olan kadın rivayeti sahih mi?
Ha-mim sureleri hakkındaki hadislerin sıhhatleri nelerdir?
Hadis - Editörün Seçimi
Fitne zamanlarında nefsi müdafa etmemek; silahı bırakmak ve Habil gibi mi davranmak gerekir? Fitne hadisini nasıl anlamalıdır?
Köpeğe su veren kadının cennete, kediyi aç ve susuz bırakan kadının da cehenneme gitmesi ilgili hadisi açıklar mısınız? bu kadınlar sadece bu amellerinden dolayı mı cennet veya cehenneme gitmişlerdir?
Hadislerde geçen "Ramazan ve Recep Allah’ın ayı, Ramazan ümmetin ayı" şeklindeki ifadeler nasıl anlaşılmalıdır?
"Eğer cehennemi iğne deliğinden bile görseydiniz başınızı secdeden kaldırmazdınız" anlamında bir hadis var mıdır?
İyi bir amel, zikir ve güzel şey yaptığınızda, ben desem de demesem de onunla amel edin, anlamında bir hadis var mıdır?
Bir hadis-i şerifte münafığın alametleri, "Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünü tutmaz. Kendine itimat edilince ihanet eder." şeklinde belirtilir. Buna göre, yalan söyleyen insan münafık mı olur?
Hadislerde cihada teşvik var mıdır?
"Ölmeden önce ölünüz!" hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
"Fakr benim fahrimdir (iftihar vesilemdir)." hadis-i şerifini nasıl anlamamız gerekiyor? Fakirlikle övünmek nasıl olur?
"Dünyada rahat yoktur." hadis-i şerifini nasıl değerlendirmeliyiz?
Allah Resulü (asm.)'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Hz. Peygamberin (asm.), "Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar." hadisini nasıl yorumlarsınız?
"Dünyanın, Cenab-ı Hakk'ın yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kâfirler bir yudum su ondan içemeyeceklerdi." mealindeki hadis-i şerifi nasıl anlayacağız?
Temizlik niçin imandan sayılmıştır?
Hadisleri Kur'an'a arz etmek ne demektir? Peygamberimiz "Benden size gelen şeyi Allah'ın Kitabı'na arz edin. O'na uygunsa, ben söylemişimdir; şayet ona uygun değilse, ben söylememişimdir." demiş midir? Eğer dediyse, bunu nasıl anlamalıyız?
Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in bir ay boyunca namazların son rekatında kunut duası okuması hakkında bilgi verir misiniz?
Akşam, çocukların dışarı çıkarılmaması; yiyecek ve içeceklerin üzerlerinin örtülmesiyle ilgili hadis, sahih midir?
"Bir kimse ilmi olmadan 'bence, bana göre' diyerek kendi aklına göre Kur'an'ı açıklarsa, İslam'ı anlatırsa, cehennemdeki yerine hazırlansın." diye bir hadis var mıdır?
"Yarıncılar/erteleyenler helak oldu" şeklinde bir hadis var mıdır; varsa ne demektir?
Keramet ve ilhamın varlığını gösteren ayet ve hadis var mıdır?
"Ne mutlu, Allah'ın iyilik ve hayrın anahtarlarını eline verdiği kimselere?." Bu hadisi nasıl anlamak gerekir?
Kıyamet günü müminlere balık ve öküzün ciğerinden yedirilmesi hadisini açıklar mısınız?
"La Mehdi illa İsa" sözü, hadis midir? Bundan maksat nedir, nasıl anlamak gerekir?
Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene yönel, hadisi şerifini açıklayabilir misiniz?
"Ahiret ameli ile dünyayı elde etmeye çalışan kul, ne kötü kuldur." hadisini açıklar mısınız? Hacet namazı kıldıktan sonra dua etmeyecek miyiz? Dünya malı istemeyecek miyiz?
?Kıyamet günü, insanların en şiddetli azaba uğrayanlarının kimler olacağı? gibi konularda bazı hadisler neden çelişkilidir?
Peygamber Efendimiz (asm)'in, köle azad eden birini azarladığı doğru mudur?
Hz. Osman (ra), "Ne bileyim? Bunu bir âyet helâl, öbür âyet de harâm kılmıştır." demiş midir?
"Kıyamet yaklaşınca (ahir zamanda) müminin rüyası yalan çıkmaz" hadisinden maksat nedir?
"Ümmetim hiçbir yıla yetişmeyecek ki, bir sonraki yıl ondan daha beter olmasın.? anlamında bir hadis var mıdır, varsa nasıl anlamak gerekir?
Ruhsatlarla amel ediniz, hadisini açıklar mısınız? "Allah için söyleyin, bazıları benim yaptığım şeyi beğenmeyip, kaçınıyorlarmış, doğru mudur bu? Allah'a yeminle söylüyorum, ben Allah'ı onlardan çok daha iyi biliyorum..."
Kim İhlas Suresini bin defa okursa kendini Allah'tan satın alır, hadisinde geçen, "kendini Allah'tan satın alır" ne demektir?
?Allah bir kimseye hayır murat ederse, onu kendi kusurlarıyla meşgul eder.? sözü hadis midir?
"Kur'an'ın sevabı, çok güzel bir arkadaş suretinde gelip berzah aleminde sahibine arkadaşlık edeceği" anlamındaki hadis sahih midir?
"Kıyamet günü olduğu zaman her Müslümana bir Yahudi veya Nasrani verilir ve ?Bu senin yerine atılacak kurtuluş fidyen olacaktır? denilir.? Bu hadisi şerifi açıklar mısınız?
"Çölde yalnız kalan kimse, bir şey kaybederse, 'Ey Allah?ın kulları bana yardım edin!' desin; çünkü Allah'ın, sizin göremediğiniz kulları vardır." hadisi sahih midir?
"Şu üç şey Âdemoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev, rahat binek. "(Müsned, 1/168) hadisi açıklar mısınız? Mesken hakkında detaylı bilgi verir misiniz? Bineğimizi güzelleştir ne demek?
Kim korkarsa, akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa, hedefine varır. Haberiniz olsun, Allah'ın malı pahalıdır; haberiniz olsun Allah'ın malı cennettir. (Tirmizî, Kıyâmet, 19) Bu hadisi açıklar mısınız?
"Cenab-ı Hakk?ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir." anlamında bir hadis var mıdır? Varsa nasıl anlamalıyız?
"Ebcedi ve tefsirini öğreniniz..." anlamındaki rivayet hakkında ne hüküm verilmiştir?
Allah Teâla Hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridâmdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azap veririm." Bu hadisi açıklar mısınız?
?Allah?ın emirlerine uymadığınız zaman, Allah size en kötü insanları, zalimleri musallat eder.? diye bir hadis var mıdır? Kızını isteyerek fasıkla evlendiren babanın cehennemlik olduğu, şeklinde hadis var mıdır?
Namazdan sonra "Sübhânallahi ve bihamdihi sübhânallahilazîm" duasını okuyanın hastalıktan emin olacağı ile ilgili hadis sahih midir?
?Ayşe?nin fitnesinden korunun? şeklinde bir Hadis var mıdır?
"Mü'minin rüyası, nübüvvetin kırk cüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında (takılı vaziyette) durur. Anlatılacak olursa hemen düşer." Bu hadisi açıklar mısınız?
Bazı alimler, "Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaçın" hadisini, cüzzamın bulaşıcı olmasına yorumluyorlar. Cüzzamın bulaşıcı olmadığı iddasına ne dersiniz?
Peygamber Efendimiz (asv), Hz. Aişe (ra)'ye, "Sen benden önce ölsen, seni elimle yıkasam, kefene koysam, namazını kıldırsam ve ellerimle seni defnetsem" demiş midir?
Öyle günahlar vardır ki, onları ancak maişet yolunda çekilen sıkıntılar giderir, anlamında bir hadis var mıdır?
Hadislerin mana rivayeti hakkında bilgi verir misiniz?
Kâbe'nin kıyamete yakın Habeşli bir köle tarafından yıkılacağına dair hadis var mıdır?
Peygamberimize (sav) atfedilen bir hadiste, “Zırhsız ve kalkansız olarak düşman saflarına dalmanın, Allah’ın hoşuna gideceği” bildiriliyor. Peygamberimiz (asv) tedbirsizce bir ölüme zemin hazırlamış olmuyor mu?
Buhari'nin naklettiği hadis-i şerifte ''Allah insanı kendi suretinde yarattı.” deniliyor mu? Ben bunun aslının Tevrat'tan geldiğini biliyorum. Aslı da "Allah insanı rahman suretinde yarattı." değil mi?
"La ilahe illallah diyeni, cehennem ateşi yakmaz." diye bir hadisi şerif var mı?
Kâfirin cehennemdeki bir azı dişi Uhud Dağı kadardır, hadisini nasıl anlamalıyız?
"Allah nimetini kulunun üzerinde görmek istiyor." hadisi, lüks bir hayatıı teşvik etmiyor mu?
“Eğer onları dinlemezseniz sizi öldürecekler, itaat ederseniz sizi sapıtacaklar. Onlara karşı Hz. İsa (a.s)'ın arkadaşlarının davrandığı gibi davranın. Onlar ki testerelerle biçildiler,..” anlamında bir hadis var mıdır?
“Kıyamet gününde herkes kendi zatının yani Allah dostlarının arkasında olacak, onlar da bize şefaat edecek” şeklinde bir rivayet var mıdır?
" 'İnsanlar helak oldu' diyen kimse, bilin ki o kendisi, herkesten çok helak olandır." hadisi ne demektir?
Besmele nedir? "Besmele her kitabın anahtarıdır." diye bir hadis var mıdır?
“Oğlan çocuğunun idrarının değdiği yere su serpme ve kız çocuğunun idrarının değdiği yeri ise yıkama” ile ilgili hadisleri nasıl anlamak gerekir?
Bir vakit namaz kılmamanın cezası, seksen yıl cehennem azabı, diye bir hadis var mı?
“İki halife çıkarsa birini öldürünüz. Kendini bilen rabbini bilir. Kur’an’ı güzel sesle okumayan bizden değildir!” sözleri hadis midir ve birinci cümleyi açıklar mısınız?
Ölenlerden kimse yoktur ki, sözü ile ameli (ayrı ayrı) tartılmasın. Sözü amelinden ağır gelenin ameli kabul olmaz. Eğer ameli sözünden ağır gelirse, ameli kabul edilir." Bu hadisi açıklar mısınız?
Hz. Aişe validemiz (r.anha) bir hadiste, "Biz günlerce aç kalırdık, evimizde sadece iki siyah bulunurdu." derken iki siyahtan kastın su ve hurma olduğunu söylüyor. Burada suya da siyah denmesinin sebebi nedir?
İnsanlar, kıyamete doğru yıldızlara bakarak geleceği bilecekler, diye bir hadis var mıdır?
Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürdüğünde, ya ölen kafirdir ya öldüren kafirdir, diye bir hadis var mıdır? Müslüman bir kimse, adam öldürmekle nasıl kafir olur? Öldüren kafir olsa bile, ölenin ne suçu var?
Gençlerin, evlenmeden kırk gün önce yeme ve içmelerine dikkat etmeleri daha iyi olur, şeklinde bir rivayet var mıdır? Damadın geline süt ikram etmesi sünnet midir?
Benden sonra hilafet otuz (30) yıldır, sonra ısırıcı sultanlar, sonra zalimler, sonra da nübüvvet yolu üzere Raşid Hilafet gelir, diye bir hadis var mıdır?
"Dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk eden sizin hayırlınız değildir. İnsanlara yük olmayınız." sözü hadis midir? Eğer hadis ise nasıl anlamak gerekir?
Kadı, yani hakim ve yargıçların üçte ikisinin cehennemlik olduğuna dair hadisi şerif var mıdır?
“Allah, çok bela verdiği kişiyi hesaba çekmekten haya eder, onu direkt cennete koyar” diye hadis var mıdır?
Peygamber Efendimiz (sav), "Üç mescidden başkasına yolculuk edilmez.” demiştir. Bu hadis, bu mescitlerden başkası için yolculuk yapılmasını yasaklamakta mıdır?
Devlet başkanlarını ziyaret eden ilim sahiplerinin ve kurraların cehennemde hüzün kuyusuna atılacağını, bildiren hadis var mıdır? Varsa bunlar kimlerdir?
Bir hadisde, "ateşin Rabbine şikayette bulunduğu, bunun üzerine kış ve yazın yaratıldığı" bildiriliyor. Halbuki, kıyametten sonra mevsimler ortadan kalkmayacak mıdır? Bir de Zemherir hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamber Efendimiz (sav), “Cennetin toprağının dermek olduğunu” haber vermiştir. Bu ne demektir? Ayrıca müminlerin ahirette cehennemdekilerle dalga geçeceği doğru mudur?
İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Cahiliye devrinde hayırlılarınız, İslam devrinde de hayırlılarınızdır. Bu hadisde anlatılmak istenen nedir?
Deccal ne zaman gelecektir? Yüz yıl geçtiğinde yeryüzünde tek canlı kalmayacaktır, hadisini açıklar mısınız?
Bir hadiste Peygamberimiz (sav) "Nebiler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir." buyurur. Bu hadisi nasıl anlamamız gerekiyor?
Kim Allah’ın velisine ihanet ederse Allah’a ihanet eder, şeklinde bir hadis olduğunu okudum. Böyle bir hadis var mıdır ve varsa nasıl anlamak gerekir?
"Ümmetin Üstünlüğü ile ilgili olan, Allah Teâlâ bu ümmeti, hatâ, unutma ve cebr (zorlama, tehdit vs.) altında yaptığı işlerden ve kalbe elde olmadan gelen çirkin şeylerden dolayı hesâba çekmeyecektir." Bu hadis midir; nasıl anlamalıyız?
Kader konusunda rivayet edilen: "Şimdi yaptıklarımız neye göredir? Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği/ kaderin tespit edip belirlediği bir çizgide mi cereyan etmektedir." hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimiz (sav), akrabalarını ve diğerlerini toplayarak; günahlara karşı rehin olarak verdiğiniz nefsinizi Allah’tan kurtarın, ibadetlerinizi yapın, günahlardan çekilin. Yoksa sizi kurtarmaya muktedir değilim, demiş midir?
İlmiyle amel eden alimin imamlık yapmasının fazileti konusunda hadis var mıdır?
"Babam nerededir?" diye soran bir kimseye, Peygamber Efendimiz (asv),"Benim babam ve senin baban ateştedir." demiş. Buna göre Peygamberimizin babası cehennemlik midir?
İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın, sözü Hadis midir?
"Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir, Allah'ın en ziyade nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır." hadis-i şerifini nasıl anlamak gerekir?
Öğrendiğimiz bir hadisi başka birine söylerken, anlamda değişiklik yapmamakla beraber farklı lafızlar kullanırsak, mesul olur muyuz?
Peygamber Efendimizin (asv), “canlı hayvanın et mukabilinde satılmasını yasakladığı" rivayet ediliyor. Buna göre canlı bir hayvanı, et karşılığında satmak caiz değil midir?
Peygamber Efendimiz (asv), “Ben ve Kıyamet şu iki parmağımın birbirine yaklaştığı gibi yaklaşmıştır.” buyurmuş. Neden binlerce sene geçtiği halde kıyamet kopmamış?
Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir; diye bir hadis var mı? "Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.” Ali İmran, 195. ayetle çalişmiyor mu?
On iki rekat nafile namaz kılan kimseye, cennette bir köşk verileceğini bildiren hadisin kaynağı nedir?
Peygamberimiz (asv) Miraç'da Allah'ı nur olarak gördüğünü ifade etmesini nasıl anlamak gerekir?
Hadis-i Kudsi'de Allah Teâlâ "Kulumu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum. Artık o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür." buyurmaktadır. Bu hadisi açıklar mısınız?
"Ya Abdurrahman! Dünya tatlıdır, yeşildir/ güzeldir/ çekicidir. Muhakkak ki Allah sizi (Müslümanları) orada halife yapacaktır ve neler yapacağınıza bakacaktır. Dikkat edin; dünyadan sakının..." Açıklar mısınız?
Bir kimse, bir toplumu severse, o toplumun muhasebesiyle hesaba çekilecektir, sözü hadis midir; açıklar mısınız?
"Her sabah mutlaka iki melek nida eder: 'Kadından vay erkeğin haline!' ve 'Erkekten vay kadının haline!' Bu hadisi açıklar mısınız?
İnsanlara durumlarına, mevkilerine göre davranmak, ikramda bulunmak hakkındaki hadisi açıklar mısınız?
"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." hadisini açıklar mısınız?
Peygamberimiz (asv), bir konuda farklı fetvalar varsa o konuyu bir de kalbinize danışın, demiş midir? "İki kişi arasında olan bir olay size sorulduğunda, her iki tarafıda dinleyip öyle hareket edin." anlamında Hz. Ömer (ra)'in bir sözü var mıdır?..
Abdestli uyurken alınan nefesler bile zikir hükmünde olduğu hakkında hadis var mıdır?
Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Halbuki ondan, gömleğin çıktığı gibi, iman çıkmış olur; hadisini açıklar mısınız?
İbnu Abbas (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber (asv) mikyal (ölçek) ve mizan (terazi) kullananlara şöyle hitab etti: "Sizler bizden önce gelip geçen kavimleri helak eden iki işi üzerinize almış bulunmaktasınız." Açıklar mısınız?
Bedir ashabından olan Salebe Hazretlerinin zekat vermeyi reddettiği, daha sonra pişman olduğu, ancak bu sefer de Efendimizin (asv) onun zekatını kabul etmediği;.. şeklinde devam eden hadis sahih midir?
Harama bakmanın şeytanın zehirli bir oku olmasına dair bir hadis var, onun (Arapça) metnini, kaynağını ve mealini verebilir misiniz?
Cennet  ve Cehennemle ilgili hadisler nelerdir?
Hastalıklar bulaşır mı? Peygamber Efendimiz (asv), develeri uyuz hastalığına tutulan birisine, hastalıkların bulaşıcı olmadığını söylemiş midir?
Efendisinden başkasına intisaba yeltenen nankör ile babasından başkasına soy iddiasında bulunan soysuzun tövbesi kabul olmaz mı?
"Kıyamet günü insanların en şiddetli azap edilecek olanı, kendisinde hayır olmadığı halde insanların onda hayır gördüğü kimsedir." Bu hadisi şerifte kimler kastediliyor?
Gelecekte suların tükeneceği ve insanların su yüzünden birbirlerini öldüreceği ile ilgili hadis var mı? Eğer var ise tam olarak açıklar mısınız?
Sabah namazına kalkmayanların, şeytan kulağına bevl eder, sözü hadis midir?
Hadiste geçen, Hüzün Vadisi hakkında bilgi verir misiniz?
Peygamberimiz (asv) yanından geçirilen cenazeler hakkında, "Hayırla andığınız kimseye Cennet vacip oldu. Şerle andığınız kimseye de Cehennem vacip oldu. (Çünkü) sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." der. Bu doğru mudur?
"Öyle kimseler vardır ki, cennetlik ameller işler kendisi cehennemliktir; öyle kimseler de vardır ki cehennemlik ameller işler kendisi cennetliktir." hadisini açıklar mısınız?
Bir hadiste, bir evi gözetlemenin, o evi içindekilerle birlikte yok etmek, olduğu bildirilir. Buna göre ev gözetlemenin hükmü nedir? Röntgencilik haram mıdır?
"Bir kimsenin namazı ve orucu size sakın zarar vermesin." sözü hadis midir? Hadis ise ne demektir?
"Allah'ın laneti, hanımını/eşini annesinden üstün tutana olsun!" anlamında bir hadis var mıdır? Hadis ise bunu üstün tutmak manasını nasıl anlamak lazım?
Hz. Ömer (ra)'in hadis rivayeti konusundaki ihtiyatı hakkında bilgi verir misiniz? Hz. Ömer, Ebu Musa el-Eşari'yi hadis rivayet ettiği için tehdit mi etmiştir?
Aliyyü'l-Kari'nin "el-Muvzuat-Uydurma Hadisler" isimli eserinde geçen rivayetlerin hepsi uydurma mıdır? Bu kitap hakkında bilgi verir misiniz?
Bir hadiste, zinanın rızkı azalttığı bildiriliyor. Başka bir hadiste ise, günahlar rızka engel olmayacağı bildiriliyor. Bu iki hadis arasında bir çelişiklik var gibi görünüyor, açıklar mısınız?
Kimin Lût kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ûlü de öldürün. Hadisine göre livata edenler öldürülür mü?
Kesilen kurbanların, acıyı hissetmedikleri doğru mudur? Böyle bir hadis var mıdır?
Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır, diye bir hadis var mıdır?
"Ya Enes, sen her gece abdest alıp yatarsan ve ölürsen şehitsin." diye bir hadis var mıdır? Varsa bu herkes için geçerli midir?
Ebu Hureyre hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Çok hadis rivayet etmesinin nedenleri nelerdir? Rivayet ettiği hadislere yapılan eleştirilere nasıl cevap vermek gerekir?
“İki ortak birbirlerine hainlik etmezse üçüncüsü Allah’tır.” sözü hadis midir? Allah’a mecaz da olsa ortak demek şirk olmaz mı?
"Anlamadan ibadet eden gece ev yapıp da gündüzün yıkan kişi gibidir." veya "Manasını düşünmeden okumak olmaz." gibi rivayetlere göre manası bilinmeden yapılan ibadetler geçersiz midir?
Hz. Ömer (ra) "kelale”nin hükmünü ve teyemmümün nasıl alınmasını niye bilmiyordu?
"Zânî, zina ettiği sırada mü'min olduğu hâlde zina etmez; içki içen, içki esnasında mü'min olduğu hâlde içki içmez." hadisini açıklar mısınız?
Fal bakmanın, falcılık yapmanın haram olduğunu biliyoruz. Ancak Peygamber Efendimiz (asv)'dan, fala benzer şeyler rivayet edilmiştir, aradaki farkı nasıl anlayacağız?
Adem oğlu secde ayeti okuyup secde edince şeytan bir köşeye çekilip ağlar, anlamında bir hadis var mıdır?
Kıyamete yakın felsefelerin artacağı yönünde bir hadis var mıdır?
İnsanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır; ölen kişinin kıyameti kopmuştur, sözlerini açıklar mısınız?
"Üç oyundan başka diğer bütün oyunlar (eğlenceler) Müslümana haramdır. Bu üç şey, ailesi ile eğlenmesi, atını eğitmesi ve oku ile yarışmasıdır." hadisine göre, diğer oyunlar haram mıdır?
Allah, dünyayı isteyene dünyayı verir, ahireti isteyene de ahireti verir, sözünü açıklar mısınız? Bu söz hadis midir?
"Ben kulumu affederim, ama kulum kendisini affetmeyeceğimi düşünür. Oysaki benim rahmet hazinem geniştir." diye bir hadis-i kudsi var mıdır? Bunu nasıl anlamak gerekir?
Düşmanınızın silahıyla silahlanın, sözü hadis midir? Hadis ise bunu günümüze göre nasıl anlamamız gerekir?
Akrabaları ile bağlarını kopartan cennete giremez, sözü hadis midir? Eğer hadis ise, nasıl anlamalıyız?
Peygamber Efendimiz (asv)'ın bir cariyenin elinden tuttuğu ile ilgili hadisi açıklar mısınız? Peygamberimiz kadınlara dokunmuş mudur?
"Bir kişi hadisi reddedince üç şeyi reddetmiş olur; Allah'ı, Resulü ve hadisi söyleyeni." Bu söz hadis midir?
"Allah'ım gönlümde olanı hakkımda hayırlı eyle, hakkımda hayırlı olana gönlümü razı eyle." sözü hadis midir?
"Ölmeden önce ölünüz." hadis midir?
Talak suresi 2 ve 3. ayetler için söylenen, "Ümmetim bu ayetlerle amel etseydi, rızıkları ayaklarına gelirdi." hadisinin kaynağı nedir?
"Kadın avrettir; dışarı çıktığında şeytan onu erkeklere süslü göstermeye çalışır." sözü hadis midir?
"Sizin size olan merhametiniz, Allah’ın size olan merhametinin yanında denizde damladır." sözü hadis midir; hadis ise nasıl anlamak gerekir?
Rivayetlerde geçen, nurdan bulutları, sekineyi ve amayı nasıl anlamalıyız?
Muhkem ve müteşabih kavramları sadece Kur'an ayetleri için mi geçerlidir? Müteşabih ve muhkem hadisler de var mıdır?
İbnu Ömer (r.a) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki: "Kim (ısrarla) içki içerse dördüncü sefere kadar kamçılayın, sonra (devam ederse) öldürün." Bunu açıklar mısınız?
Hadislerde siyah deve ve siyah köpeklerin şeytandan olduklarını öğreniyoruz. Bunu açıklar mısınız?
"Ali bin Ebi Talip mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mümin, her kim dışında kalırsa kâfirdir." (Suyuti, Cami us-Sağir, c.2, s.56) Böyle bir hadis var mıdır; varsa bu hadisi nasıl anlamalıyız?
Allah'ın Adem (a.s.)'a bütün peygamberlerin resimlerini indirdiğini, bunları sahabelerden bazılarının görüp ağladığını anlatan rivayetler sahih midir?
Kütübü Sitte'de geçen, ikindi ve sabah namazından sonra nafile namaz kılınıp kılınmayacağına dair hadisler çelişkili gibi görünüyor. Bu konuda bir açıklama yapar mısınız?
"Arzusu ve hedefi Allah’tan başka şey olarak sabahlayan kimse, Allah(ın kulların) dan değildir. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen de onlardan değildir." mealindeki hadisi nasıl anlamalıyız?
Ne için varım? Allah’a kulluk etmek için mi yoksa Peygamber Efendimize (sav) dost olmak için mi yaratıldım?
Ergenlik çağını bulmuş büyüklerin emzirildiğini bildiren hadisleri nasıl anlamak gerekir? Ergenlik yaşındaki erkekleri emzirmenim mantığı nedir?
"Kimin saçı Allah yolunda ağarırsa, bu saç kıyamet gününde onun için nur olur." hadisini açıklar mısınız?
“Şâyet Mûsâ gökten yere inseydi ve siz de ona tâbî olup beni terk etseydiniz, dalâlete düşmüş olurdunuz.” anlamına gelen hadisi açıklar mısınız?
"Güneş battığı zaman, Rabbinden secde etmek için izin istemeye gider...” anlamındaki hadisi nasıl anlamak gerekir?
Hadis ilimlerinde râvi tabakaları nelerdir, bu tabakalara kimler girer?
"Benden sonra şu iki şifa kaynağından asla vazgeçmeyin: Kur'an-ı Kerim ve bal." Bu Hadis sahih midir?
"İnsanlara bir zaman gelir ki, camilerde toplanıp namaz kılarlar, fakat aralarında mümin bulunmaz." diye bir hadis var mıdır?
Kadınların kapı önlerinde veya yol kenarlarında oturmaları hakkında Allah Resulü (sav) ne söylemiştir? Bir gülü koklayıp arkasından bana salât-ü selam söylemeyen beni incitir, veya buna benzer hadis var mıdır?
"Belaları çağırmayınız." diye bir hadis var mı, var ise bunu nasıl anlamalıyız?
"Gusülden sonra abdest alan bizden değildir." anlamında bir hadis var mıdır? Sadece gusül abdesti ile namaz kılınabilir mi? Peygamber Efendimiz (asv) gusülden sonra abdest almış mıdır?
Peygamberimiz (asv)'in kan aldırmayla ilgili hadis-i şerifleri var. Onun zamanında kan vermek yoktu; nasıl böyle bir hadis-i şerif oluyor?
"Kim yiyip içtikten sonra şükrederse, oruç tutup sabreden gibi ecir ve sevaba nail olur." hadisi sahih midir, manasını açıklar mısınız?
"Bir saat ilimle meşgul olmak, altmış yıl ibadetten hayırlıdır." diye bir hadis var mıdır? İlim ibadetten üstün müdür?
Hz. Ebu Bekir'in "Kur'an bize yeter" dediği söyleniyor. Buna göre hadislere gerek yok mudur?
"Rumlarla barış yapacaksınız. Siz ve onlar ortak bir düşmana karşı savaşacaksınız." hadisi hakkında bilgi verir misiniz?
"Ahirette en çok huzur içinde olan, çok düşünendir." sözünü nasıl anlamak gerekir?
Hadiste Allah'ın kulunun zannı üzere olduğu belirtilirken, Necm Suresi 28. ayette, zannın hakikat namına hiç bir şey ifade etmediği belirtiliyor. Buna göre, "Allah, kulunun zannı üzerinedir." hadisini nasıl anlamalıyız?
"Kul bir günah işler. Ama onunla cennete girer…” anlamında bir hadis var mıdır? Tövbenin kabul olup olmadığı nasıl bilinir?
"Size cennet ehlini haber vereyim mi? Her zayıf ve güçsüz olan kimsedir... Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı yürekli, şımarık, kibirli olan kimsedir." hadisini açıklar mısınız?
Peygamber Efendimiz (sav) "İman Yemenlidir, fıkıh Yemen'dedir, hikmet Yemen'dedir." buyuruyor. Bu hadiste anlatılmak istenen nedir?
“Ne tedbirli olmak gibi bir akıllılık, ne haramdan kaçınmak gibi bir Allah´a bağlılık, ne de güzel ahlak sahibi olmak gibi bir dindarlık söz konusu olabilir." hadisini nasıl anlamak gerekir?
"Münafığa ve her türlü kafire 'efendim' demeyiniz." hadisini nasıl anlamalıyız?
"En hayırlınız cezbeye geldiğinde içinde tutandır." diye bir hadisi şerif var mıdır?
"Men dakka, dukka" şeklinde bir hadis-i şerif var mıdır, anlamı nedir?
Peygamber Efendimiz (asv), Hz. Ayşe (r.anha) validemize "yer ehli, gök ehli, görünen ve görünmeyen canlılar, denizdeki ve kabirdekiler sayısınca 'La ilahe illallah' demesini" söylemiş midir? Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?
Bazı kimselerin, kıyamet günü Tihame dağları gibi sevaplarının toz duman olup yok olacağını bildiren bir hadis okudum. Bunlar münafıklar mıdır? Eğer değilse, böyle ifadeler ümitsizliğe sebep olmaz mı?
“Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur." hadisini açıklar mısınız? “Duanın kabul olması” her zaman “istenen şeyin tastamam gerçekleşmesi” anlamına mı gelir?
"Çocukları diri olarak toprağa gömen de gömülen de ateştedir." anlamında bir hadis var mıdır? Eğer varsa, günahsız bir bebeğin cehennemde olması nasıl açıklanabilir?
"Kuşların sağa sola uçmasında bir uğursuzluk yoktur; eğer uğursuzluk olsaydı; evde, kadında ve atta olurdu." hadisini açıklar mısınız?
“Ahir zamanda, şiddetli bir belâ gelecek, herkese isâbet edecek, ondan ancak Allah'ın dinini bilen ve ona göre diliyle ve kalbiyle cihad eden kurtulacak.” şeklindeki hadisin anlamı nedir?
"Ey Arz, senden, sende bulunanlardan, sende yaratılmış olanlardan, senin üzerinde yürüyenlerden... aslanın, iri yılanın, yılanın, akrebin ve beldede kamet edenlerin, iblisin ve iblis neslinin şerrinden de Allah'a sığınırım." hadisini açıklar mısınız?
Hadisler itikadî hususta delil kabul edilebilir mi?
"İbadetlerine güvenenin, müminlere eziyet edenin ve Allah’ın rahmetinden ümit kesenin yaptıkları ibadetler geçersizdir." anlamına gelen hadis sahih midir?
Deri işlendi mi temiz olur, Peygamberimiz (asv) ölü bir koyununun derisinden faydalanmayı tavsiye etti. "Ölü hayvanın ne derisinden ne de sinirinden faydalanınız." anlamına gelen hadisler de var. Bu hadisler niye çelişiyor?
"Kim müezzinin ezanını işitir de, o kimseyi müezzinin davetine uymaktan alıkoyan bir engel yoksa, onun tek başına kıldığı namaz kabul olmaz." Bu hadisde geçen, "kabul olmaz" ne demektir?
"Bir erkek kadının saçlarına bakarsa zina yapmış gibidir." diye bir hadis var mıdır?
Irkçılık yapanların "Cehennem kömürlerinden bir kömür", "Burnuyla pislik yuvarlayan pislik böceğinden daha kötü" olduğunu bildiren hadis sahih midir? Neden böyle bir benzetme yapılmış?
"Genç bir insan ile yaşlı bir insanın ibadeti arasındaki fark, Allah katında peygamber ve normal bir kul arasındaki fark kadardır." şeklinde bir hadis mevcut mudur?
Muhyiddin İbn-i Arabî'ya ait olduğu söylenen "Şeytan'ın Hileleri" adlı kitapta anlatılanlar doğru mudur; hadis kritiği açısından sahih midir?
"Cuma günü kim cemaatin omuzlarına basarak ilerlerse cehenneme bir köprü atmış olur." hadisi sahih midir? Ön saflar boşken böyle bir şey yapmak günah mıdır?
Hiçbiriniz kardeşinin herhangi bir malını ciddi olarak veya şaka yoluyla almasın, anlamındaki hadisi nasıl anlamalıyız?
Bir beyit dahi olsa benden olan bir bilgiyi iletiniz, şeklinde bir hadis var mıdır?
Çocukken öğrenilen ilim taşa yazmak gibidir, yaşlıyken öğrenilen ilim suya yazmak gibidir, anlamında hadis var mıdır?
Meleklere, karıncalara ve balıklara varıncaya kadar, yer ve gökte yaşayan tüm varlıklar, insanlara hayır öğreten kişiye, rahmet duası ederler, anlamında bir hadis var mıdır?
Mümin, müminin aynasıdır, hadisini kısaca açıklar mısınız? Karşımızdaki kişide gördüğümüzün bizde de olduğu anlamına mı gelir? Gördüğümüz bizde var, göremediğimiz bizde yok mudur?
Bazı hadislere göre, ateizmin çok olduğu bir dönemde Müslümanlarla Hristiyanların ittifak edeceği ve mutlu bir dönemin olacağı bilgisi doğru mudur?
Bu ümmetin sonunda gelenler, başında gelenleri lanetlediği zaman, kimin bir ilmi varsa onu mutlaka izhar etsin, anlamındaki hadisin kaynağı ve açıklaması nasıldır?
Kahinlerden birisi gelecek, Kur'an'ı öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktır. Bu hadisin kaynağını nedir, hadiste geçen Kâhin kimdir?
Kim sadece Allah rızası için kırk gün sabah namazını (cemaatle) kılarsa, kalbinden lisanına hikmet pırlantaları akmaya başlar; anlamındaki hadis sahih midir?
Hiç kimse, kendi ameline karşılık, Cennete girmeye hak kazanamaz, diye bir hadis var mıdır?
Beni rüyada gören, gerçekten beni görmüştür. Beni rüyada gören, Cehenneme girmez; (İbni Asakir) anlamına gelen hadis sahih midir?
Mahşerde herkes, Ya Rabbi! Böyle azaplanmaktansa cehenneme at da temizlenip çıkalım, diyecektir ve müminin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir, anlamlarına gelen hadis var mıdır?
Ümmetimden 70.000 kişi sorgusuz sualsiz cennete gidecektir, anlamında bir hadis var mıdır?
Avret yerini açana da ve ona bakana da lanet olsun, anlamında bir hadis var mıdır?
Kim Kur’an-ı Kerim'e mânâ çıkarmak için, anlamak için el uzatırsa, anlamaya çalışırsa kâfir olur, anlamına gelen söz hadis midir?
El-Kavlu'l-Müsedded fi'z-Zebbi ani'l-Müsned, ne demektir? Müsned hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Halifelik, hilafet Deccal ile son bulur veya halifeliği Deccal kaldırır, diye bir hadis var mı?
Seyahat edin sıhhat bulun, sözüyle Peygamberimiz (asv) ne demek istemiştir?
Sema bir dalgadır,.. hadisini açıklar mısınız?
Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himâyesindedir, hadisinde geçen, Allah’ın himayesinde olmak, ne demektir?
Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür, hadisi ne demektir?
Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?
Abdullah İbnu Amr (r.a.) yazdığı hadislerin toplandığı bir eseri nerden temin edebilirim ve varsa bu eserin adı nedir?
Hüzne yapışın. Zira hüzün, kalbin anahtarıdır (gönlü, manevi feyizlere açar); rivayetini nasıl anlamalıyız, bunun için ne yapmalıyız?
Resulullah (sav) kıraatini Bsmillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu, ben Resulullah (sav) ile birlikte namaz kıldım, Bismillahirrahmanirrahim`i okuduğunu işitmedim, gibi rivayetler tezat değil midir?
Ümmetim dalâlet üzerinde toplanmaz, hadisinin kaynağı ve sıhhat derecesi nedir?
İbn Hibban ve hadis kitabı olan el-Müsnedü's-sahih adlı eseri hakkında bilgi verir misiniz?
Cenaze namazı ile ilgili hadis varsa gönderebilir misiniz?
Kudsi / kutsi hadisler konusunda tavsiye edeceğiniz eserler neler olabilir?
Ahirette müflis olan kişi hakkındaki hadisi açıklar mısınız? “Ümmetimden müflis o kişidir ki; kıyamet günü namaz, oruç ve zekât gibi ameller ile gelir. Buna karşılık ona buna sövmüş, iftira etmiş,.." hadisi şerifi ile kastolunanı açıklar mısınız?
Allah, kullarının kalplerine bakar (günde kırk defa nazar eder) ve niyetlerine göre fırsat çıkarır; deniliyor, açıklar mısınız?
Ahmaktan kesilin, anlamına gelen bir hadis var mıdır; varsa nasıl anlamak gerekir?
Evin sana dar gelmesin, günahların için ağla, hadisinde geçen, evin sana dar gelmesin, ifadesi ne demektir, nasıl anlamak lazım?
Bir dirhem kadar sadaka vermenin hac yapmak kadar sevabı vardır, anlamına gelen hadis var mıdır; nasıl anlamak gerekir?
Akla ve mantığa aykırı olduğu bahanesiyle, Buhari gibi güvenilir hadis kaynaklarındaki bazı hadisleri temizleme cüretinde bulunanlara ne dersiniz?
Allah, esir alınıp zincirlere vurulduktan sonra İslam’ı kabul ederek cennete girenlerden hoşnut olur, mealindeki hadis, insanların zorla Müslüman yapılması anlamına mı gelir?
Bir hadiste, Allah her cuma günü altı yüz bin kişiyi cehennemden azat eder, denilmektedir. Bu hesaba göre kısa bir sürede tüm Müslümanların cehennemden azat olması gerekmez mi?
Ok yarışı yapın, (vücutça) sertleşin, yalın ayak yürüyün, hadisinde geçen vücutça sertleşin, ifadesinden maksat nedir? Vücuttaki yağ kütlesini azaltıp kas kütlesini arttırmak anlamına gelir mi?
Kutsi hadisler de Allah?tan olduğuna göre, onlar neden koruma altına alınmamıştır?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (asv), Hz. Muaz’a, Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceğini müjdelemiş, bunu kimseye söylememesini istemiş. Hz. Muaz’ın daha sonra bunu söylemesini nasıl anlamalıyız?
"Kim din kardeşine demirle işaret ederse, melekler ona lanet eder." diye bir hadisi şerif okudum. Demirle işaret etmek ne demektir?
"Kim sabah namazından bir rekatı güneş doğmadan önce kılabilirse sabah namazına yetişmiş demektir."(Kütüb-ü Sitte, VI / 406) hadisi sahih midir?
Belki Allah beni İblis'i tabi tuttuğu imtihanın benzeri bir imtihana tabi tutar. İblis de önceleri önde gelen meleklerden biriydi, mealindeki hadisin sıhhati nedir?
Dinini yaşamada aklını kullanan Peygambere inanmamış olur ve aklı olmayanın dini yoktur, sözleri hadis midir?
Ben, kainata, yere göğe sığmadım, fakat müminin kalbine sığdım, hadisi kutsisi mevzu mudur?
Bir grup, Kitâbullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür... Bu hadis hakkında bilgi verir misiniz?
Sakın ha; şeytanın rüyanda seninle eğlenmesini kimseye anlatma, ne demektir?
Allah'tan ne beklersen onu verir, diye bir hadis okudum. Peygamberimiz (asv) acı çekmeyi beklemiş midir ki o kadar acı çekmiştir?
Kâfire, kadınlara mahsus bir kokuyu sürünen erkeğe ve yemek veya uyumak istediğinde abdest almayan cünüp kimseye rahmet melekleri yaklaşmaz, anlamına gelen bir hadis var mıdır?
İki kişinin, darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir, sözü hadis midir? Bu sözü açıklar mısınız? İmam Şafii böyle bir hadis nakletmiş midir?
Peygamber Efendimiz (asv)'in "Yahudileri öldürünüz" şeklinde bir hadisi var mı?
İşlerde şaşırırsanız kabir ehlinden yardım isteyiniz, hadisi sahih midir? Eğer böyle bir rivayet varsa nasıl anlamak gerekir?
Eğer geceleyin baskına uğrarsanız parolanız, "Ha mîm lâ yünsarûn" olsun, sözü hadis midir, hadis ise açıklar mısınız?
Sen ve malın babanındır, hadisine göre, anne veya baba çocuklarının mallarından istedikleri gibi tasarruf edebilirler mi?
Peygamberimiz (asv)'in vücuda sülük salma ile ilgili bir hadisi var mı? Sülükle hacamat olur mu?
“İnsanlar öyle günler görecek ki katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek.” “Bu nasıl olur?” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir.” (Müslim, Fiten 56) hadisini açıklar mısınız?
"Ahir zamanda yaşça küçük, akılca kıt birtakım gençler çıkacak, Kur'an'ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar." Bu hadiste ne anlatılmak isteniliyor?..
"Her farz namazdan sonra ayetel kürsiyi okuyan kimsenin cennete girmesi için ölümden başka engel yoktur" anlamında bir hadis var mıdır?
“Simsiyah ve sıska bacaklının, Kabe’nin taşlarını bir bir söktüğünü görür gibi oluyorum” hadisinde bildirilen olay ne zaman gerçekleşecektir?
Gece namaz kılma niyeti ile uyur ve kalkamazsa namaz kılmış gibi sevap kazanır sözü hadis midir?
"Vehn, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü kötü görmek" anlamındaki hadis sahih midir?
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?
"Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur" gibi rivayetler doğru mudur?
Hadis - Son Ceveplananlar
Hadis - Çok Okunanlar